Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ucisk podatkowy i nadużycia ze strony administracji rzymskiej w ostatnich wiekach Cesarstwa Roman Kamienik s. 9-38
Udział niewolników w ruchach społecznych w Rzymie w latach pięćdziesiątych przed n. e. Tadeusz Łoposzko s. 39-63
Początki organizacji cechowej w Opolu Lubelskim Ryszard Szczygieł s. 65-81
Cech rzeźników lubelskich Jan Ziółek s. 83-95
Przemysł rolno-spożywczy w Ordynacji Zamojskiej w drugiej połowie XVIII wieku Józef Kasperek s. 97-120
Powinności na rzecz dziedziców w miastach szlacheckich województwa lubelskiego w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku Tomasz Opas s. 121-144
Systemy rolnicze w gospodarstwach chłopskich na Węgrzech w pierwszej połowie XIX wieku István Orosz s. 145-153
Podlubelska Wieniawa Wojciech Witkowski s. 155-163
Ruch ludowy powiatu chełmskiego wobec frontu ludowego w latach 1935 - 1936 Jan Jachymek s. 165-192
Budownictwo i przemysł materiałów budowlanych w województwie lubelskim w okresie międzywojennym Wsiewołod Wołczew s. 193-225
"Nieolit Ukrainy, Gławy driewniej istroii jugowostocznoj Jewropy", Walentin N. Danilenko, Kijew 1969 : [recenzja] Jan Gurba Walentin N. Danilenko (aut. dzieła rec.) s. 227-230
Stanisław Michalczuk, "O początkach Lublina czyli geneza układu urbanistycznego Starego Miasta", "Biuletyn Historii Sztuk", 1970, nr 2 Jan Gurba Stanisław Michalczuk (aut. dzieła rec.) s. 230
Stanisław Skibiński, "Obiekty archeologiczne z terenu powiatu Chełm w opisach archiwalnych", "Wiadomości Archeologiczne", 1970, 35 Jan Gurba Stanisław Skibiński (aut. dzieła rec.) s. 231-232
Zamość w dawnej Rzeczypospolitej Ryszard Szczygieł s. 232-236
"Kolegiata w Zamościu. Studia i materiały do historii i teorii architektury i urbanistyki", Jerzy Kowalczyk, Warszawa 1968 : [recenzja] Ryszard Szczygieł Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 237-240
Janina Morgensztern, "Podatki Żydów Ordynacji Zamojskiej" w XVI i XVII w.", "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", 1969, nr 71 - 72 Wojciech Witkowski Janina Morgensztern (aut. dzieła rec.) s. 240
Janina Morgensztern, "Operacje kredytowe Żydów w Zamościu w XVII w. Wierzytelności i zadłużenia", "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", 1967, nr 64 Wojciech Witkowski Janina Morgensztern (aut. dzieła rec.) s. 241
Janina Morgensztern, "Zadłużenie gmin żydowskich w Ordynacji Zamojskiej w II połowie XVII w.", "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", 1970, nr 73 Wojciech Witkowski Janina Morgensztern (aut. dzieła rec.) s. 241
"Życie codzienne w Warszawie okresu Oświecenia", Anna Berdecka, Irena Turnau, Warszawa 1969 : [recenzja] Teresa Pióro Anna Berdecka (aut. dzieła rec.) Irena Turnau (aut. dzieła rec.) s. 241-245
„Napoléon et le destin de l’Europe”, Pierre Bécat, Paris 1969 : [recenzja] Pierre Bécat Juliusz Willaume s. 245-248
"Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja? Lata 1905 - 1907 na ziemiach polskich", Stanisław Kalabiński, Feliks Tych, Warszawa 1969 : [recenzja] Albin Koprukowniak Stanisław Kalabiński (aut. dzieła rec.) Feliks Tych (aut. dzieła rec.) s. 248-251
"Tylko w jedny życiu", Jan Dobraczyński, Warszawa 1970 : [recenzja] Juliusz Willaume Jan Dobraczyński (aut. dzieła rec.) s. 251-253
"Idee Lenina - źródło przyjaźni narodów", red. Albin Koprukowniak, Lublin 1970 : [recenzja] Albin Koprukowniak Bogusław Pawłowski s. 253-256
"W setną rocznicę urodzin W. I. Lenina. Referaty z sesji naukowej UMSC", red. Mirosława Zakrzewska-Dubasowa, Lublin 1970 : [receznja] Bogusław Pawłowski Mirosława Zakrzewska-Dubasowa (aut. dzieła rec.) s. 256-259
"Początki władzy ludowej na Kielecczyźnie 1944 - 1947", Jan Naumiuk Edward Olszewski Jan Naumiuk (aut. dzieła rec.) s. 259-261
"Początki władzy ludowej na Białostocczyźnie (1944 - 1947), Henryk Majecki, Lublin 1969 : [recenzja] Henryk Majecki Edward Olszewski s. 262-264
„Istorija jużnych i zapadnych Sławian”, red. I. M. Bielawskaja, I. A. Woronkow, W. G. Karasiow, I. W. Sozin, Moskwa 1969 : [recenzja] Albin Koprukowniak I. W. Sozin I. M. Bielawskaja (aut. dzieła rec.) W. G. Karasiow (aut. dzieła rec.) I. A. Woronkow (aut. dzieła rec.) s. 264-266
"Przegląd Historyczno-Oświatowy". Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom wychowania i oświaty", 1970, z. 1 - 4 Jan Dobrzański s. 267-269
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za rok 1970 Bartłomiej Dobrzański Ryszard Szczygieł s. 271-277
Tajne nauczanie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej Edward Olszewski s. 279-280
Jubileusz dra Stefana Wojciechowskiego Henryk Gawarecki s. 280-282
Spotkanie z historykiem armeńskim Albin Koprukowniak s. 282
Dr Jerzy Antoniewicz Jan Gurba s. 283