Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z zagadnień kultury wczesnego wczesnośredniowiecza południowej Polski : uwagi dyskusyjne Aleksander Gardawski s. 9-53
Z lubelskiej problematyki kultury amfor kulistych Jan Gurba s. 55-60
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Horodyszu w powieci włodawskime Stannisława Hoczyk s. 61-77
Wczesnośredniowieczne osadnictwo na Czwartku w Lublinie w świele badań wykopaliskowych w latach 1959 - 62 Marta Młynarska-Kaletyn s. 79-143
Najstarszy Lublin - proces tworzenia się średniowiecznego miasta Kazimierz Myśliński s. 145-188
Lubelska szkoła parafialna w XV wieku Władysław Froch s. 190-219
Gmach szkół jezuickich - obecnie Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie Alicja Kurzątkowska s. 221-239
Kler greckounicki w Królestwie Polskim (1816 - 1875) Artur Korobowicz s. 241-264
O likwidacji stosunków dominialnych w miastach Królestwa Kongresowego w 1866 roku Józef Mazurkiewicz s. 265-275
Walka polityczna w czasie wyborów do pierwszej Dumy Państwowej Albin Koprukowniak s. 277-318
Wybory do Rady Miejskiej w Lublinie w 1919 roku Józef Marczuk s. 319-331
Akcja protestacyjna nauczycielstwa Lubelszczyzny w obronie Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w 1937 roku Stanisław Krzykała s. 333-352
Lublin w okresie wyzwolenia (22 - 31 lipca 1944) Ireneusz Caban s. 353-369
Z działalności burżuazyjnego podziemia na Lubelszczyźnie wobec organizacji wojska w okresie PKWN Wsiewołod Wołczew s. 371-378
"Dzieje Lublina. Próby syntezy", t. 1, red. Józef Mazurkiewicz, Lublin 1965 : [recenzja] Juliusz Willaume Józef Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 379-386
"Zbór lubelski i jego rola w ruchu ariańskim w Polsce w XVI - XVII wieku", Stanisław Tworek, Lublin 1966 : [recenzja] Wacław Urban Stanisław Tworek (aut. dzieła rec.) s. 386-389
"Księstwo Warszawskie", Barbara Grochulska, Warszawa 1966 : [recenzja] Juliusz Willaume Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) s. 389-393
"Martona Csombora podróż po Polsce", tł. Jan Ślaski, Warszawa 1961 : [recenzja] Edward Mierzwa Jan Ślaski (tłum.) s. 393-395
Dokumienty ob oswoboditjelnoj wojnie ukrainskowo naroda", Kijew 1965 : [recenzja] Adam Andrzej Witusik s. 395-398
Nowe osiągnięcia w badaniach najstarszej Wiślicy i Krakowa Józef Szymański s. 398-403
"Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie. Pamiętniki", Roman Rogiński, Bronisława Deskura, Alfred Przegaliński, Józef Liniewski, Władysław Dąbrowy-Żelkowski, Antoni Migdalski, Lublin 1966 : [recenzja] A. K. Bronisława Deskura (aut. dzieła rec.) Witold Dąbrowy-Żelkowski (aut. dzieła rec.) Józef Liniewski (aut. dzieła rec.) Antoni Migdalski (aut. dzieła rec.) Alfred Przegaliński (aut. dzieła rec.) Roman Rogiński (aut. dzieła rec.) s. 404
"Model ustroju socjalistycznego w polskiej myśli marksistowskiej lat 1878 - 1886", Alina Molska, Warszawa 1965 : [recenzja] A. K. Alina Molska (aut. dzieła rec.) s. 405
"Polska - rzeczą pospolitą szlachecką 1454 - 1764", Andrzej Wyczański, Warszawa 1965 : [recenzja] Adam Andrzej Witusik Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 406
"Julian Marchlewski. Szkic biograficzny", Feliks Tych, Horst Schumacher, Warszawa 1966 : [recenzja] A. K. Horst Schumacher (aut. dzieła rec.) Feliks Tych (aut. dzieła rec.) s. 407-408
"Wspomnienia 1900 - 1939", Władysław Uziembło, Warszawa 1965 : [recenzja] A. K. Władysław Uziembło (aut. dzieła rec.) s. 408-409
"Polityka finansowa PKWN (lipiec - grudzień 1944"", Zbigniew Landau, Warszawa 1965 : [recenzja] A. K. Zbigniew Landau (aut. dzieła rec.) s. 409-410
"Rzemiosło miejskie województwa bełskiego w pierwszej połowie XVII wieku. Zagadnienia kryzysu gospodarczego Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku", "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogocznej", 1966, nr 14 A. S. Maurycy Horn (aut. dzieła rec.) s. 410
Sprawozdanie z działalności Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 6 VI 1965 do 10 III 1966 roku Henryk Zins s. 411-416
Sprawozdanie z sesji naukowej w Hrubieszowie Wiesław Śladkowski s. 416-417
Sesja poświęcona Lubelszczyźnie w Tysiącleciu Polski Adam Andrzej Witusik s. 417-419
Wystawa "Lubelszczyzna w walce o narodowe i społeczne wyzwolenie w XVI i XX wieku" Albin Koprukowniak s. 419-423
Wczesnośredniowieczne znaleziska na Zamku Lubelskim Zygmunt Ślusarski s. 423-425
Stefan Nosek (22 III 1909 - 19 VII 1966) Jan Gurba s. 425-428
Bibliografia prac drukowanych prof. dr Stefana Noska Jan Gurba s. 428-434