Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osadnictwo na obszarze dawnego województwa lubelskiego w świetle badań nad nazwami miejscowymi Czesław Kosyl s. 9-19
Bursa Starnigela przy Akademii Zamojskiej Henryk Gmiterek s. 21-38
Aspects des relations Moldavo-Polomaises dans les trois premières décennies du XVI siècle Ilie Grămadă s. 39-46
Zagadnienia inżynieryjne i fortyfikacyjne w twórczości gen. Ignacego Prądzyńskiego przed powstaniem listopadowym Czesław Bloch s. 47-62
Julian Liedtke - kupiec, ekonomista i pierwszy redaktor "Kuriera Lubelskiego" (1865 - 1868) Aleksander Kierek s. 63-88
Okupacja niemiecka w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim (1915 - 1918) : zagadnienia ustrojowe Wojciech Szwarc s. 89-115
"Polityka sojusznicza" : jej przedmiot i rosnące znaczenie w naszych czasach Dezsö Farskas s. 117-143
"Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej. Prace komisji areceologicznej PAN", Andrzej Żaki, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1974 : [recenzja] Andrzej Żaki (aut. dzieła rec.) s. 145-157
"Corpus inscriptionum Poloniae", T. 1, "Województwo kieleckie", red. Józef Szymański, wstęp i komentarz Barbara Trelińska, Kielce 1975 : [recenzja] Anna Sochacka Józef Szymański (aut. dzieła rec.) Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 157-158
"Polsza i Ruś. Czerty obszcznosti i swojeobrazija w istoriczeskom razwitt Rusi i Polszi XII - XIV ww.", red. B. A. Rybakow, Moskwa 1974 : [recenzja] Leszek Piątkowski B. A. Rybakow (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Mazowiecka elita feudalna późnego średniowiecza", Jan Piętka, Warszawa 1975 : [recenzja] Bożena Nowak Jan Piętka (aut. dzieła rec.) s. 162-165
"Obszczestwienno-politiczeskije dwiżenija w Centralnoj Jewropie w XIX - naczale XX w.", [w:] "Sbornik statiej i materiałow", red. J. S. Miller, Moskwa 1974 Leszek Piątkowski J. S. Miller (aut. dzieła rec.) s. 165-168
"Książę Józef Poniatowski", Robert Bielecki, Warszawa 1974 : [recenzja] Juliusz Willaume Rober Bielecki (aut. dzieła rec.) s. 168-172
„L’Année r évolutionnaire 1821 dans les Pays Romains”, Dan Berindei, Bucarest 1973 : [recenzja] Małgorzata Willaume Dan Berindei (aut. dzieła rec.) s. 172-174
"Idee i wartości", Jan Szmyd, Jan Hempel, Warszawa 1975 : [recenzja] Jan Lewandowski Jan Hempel (aut. dzieła rec.) Jan Szmyd (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Zakłady kształcenia nauczycieli w Szczebrzeszynie i ich wychowankowie. Studium historyczno-socjologiczne", red. Stanisław Kosński, Lublin 1975 : [recenzja] Albin Koprukowniak Stanisław Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 177-179
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za rok 1975 Anna Sochacka s. 180-187
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za rok 1976 Bożena Nowak s. 188-192
XXX lat działalności Zakładu Archeologii UMCS Jan Gurba s. 193
Badania Zakładu Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w roku 1975 Leszek Gajewski Jan Gurba Stanisława Hoczyk-Siwkowa Irena Kutyłowska Andrzej Kutyłowski s. 195-202
Polsko-francusko-węgierskie kolokwium na temat szlachty XVI - XVIII wieku (Lublin, 3 - 7 czerwca 1975 roku) Małgorzata Willaume s. 202-204
Rewolucyjne tradycje Zamojszczyzny Ludwik Zabielski s. 204-205