Tytuł Acta Polono-Ruthenica
ISSN 1427-549X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 49
Acta Polono-Ruthenica
2000, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Albert Bartoszewicz s. 3-4
Dziedzictwo Chopina w polsko-rosyjskim dialogu kultur Jan Orłowski s. 5-20
Своеобразие возникновения русского аналитического компаративa : (в аспекте взаимодействия языков и культур) Elżbieta Janus s. 21-37
"Łzawa historia" w życiu Iwana duksa Chworostinina jako świadectwo rosyjsko-polskich kontaktów początku XVII wieku Anna Bolek s. 39-46
Piotra Mohyły (1595-1648) dialog między Wschodem a Zachodem Marek Melnyk s. 47-62
Losy szkolnictwa białoruskiego w Polsce międzywojennej na łamach "Przeglądu Wileńskiego" Aleksander Barszczewski s. 63-73
Беларускaя культурна-aсьветніцкая дзейнасьць у Польшчы на старонкаx часопіса "Бацькаўшчына" Nina Barszczewska s. 75-91
Imiona osobowe w pieśniach zbioru folklorystycznego Michała Federowskiego "Lud białoruski" Bazyli Tichoniuk s. 93-99
Poszukiwania etyczne Augustyna Wróblewskiego i literatura rosyjska Bazyli Białokozowicz s. 101-113
Сербский эпос в Курсe славянских литератуp A. Мицкевичa : методологический аспект Aleksiej Dmitrowskij s. 115-121
Pierwszy polski odgłos powieści Iwana Turgieniewa "Ojcowie i dzieci" Tadeusz Szyszko s. 123-130
Droga przez pustynię : polski epizod w twórczości Jurija Trifonowa Ewa Nikadem-Malinowska s. 131-136
"Krytyka" Wilhelma Feldmana o literaturze rosyjskiej Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk s. 137-150
Sergiusz Kułakowski : popularyzator literatury polskiej w środowisku emigracji rosyjskiej Tadeusz Zienkiewicz s. 151-160
Dymitr Fiłosofow i idea wzajemności polsko-rosyjskich okresu międzywojennego Iwona Obłąkowska-Galanciak s. 161-170
Białoruthenica na łamach "Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria" Włodzimierz Stochel s. 171-180
Uładzimir Karatkiewicz w Polsce Irena Rudziewicz s. 181-190
"Kłótnia" i "kłótliwość" na tle stereotypów zawodowych i zwierzęcych w języku polskim i rosyjskim Michał Sarnowski s. 191-202
Экспрессивные наименования лиц иных национальностей в русском и польском языкax Edward Siekierzycki s. 203-207
Aktualne zapożyczenia francuskie we współczesnym słownictwie polskim i rosyjskim (rzeczowniki) Iwona Borys s. 209-217
К вопросy о семантикo-синтаксической функции наречий в русском и польском языкax : (на материалe поэмы В. Ерофеевa "Москва-Петушки" и еe польского переводa) Andrzej Sitarski s. 219-225
O затруднениях в синтаксическом анализe предложения Zofia Czapiga s. 227-234
Desubstantywne osobowe nazwy subiektów właściwości z formatem sufiskalnym w nadnarwiańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny Michał Sajewicz s. 235-264
Структурнo-семантичні особливості українських і польських слів з префіксами не-, без- i nie-, bez- Mirosława Czetyrba s. 265-273
Біблійна фразеологія в сучасній українській мові : (українсько-польські паралелі) Maria Czetyrba s. 275-284
Польско-русский диалог по проблемам балто-славянскиx языковых отношений Emilia Bałałykina s. 285-296
Карл Аппель и Казанская лингвистическая школа Gennadij Nikołajew s. 297-304
Морфема как объект лингвистических исследований : (Бодуэн де Куртенэ и современная Казанская лингвистическая школа) Tatjana Nikołajewa s. 305-313
Н. В. Покровский и М. М. Крушевский об общих закономерностях семантических изменений Irina Jerofiejewa s. 315-329
"Cesarz Mikołaj II", Cz. 1-2, Jan Sobczak, Olsztyn 1998 : [recenzja] Walenty Piłat Jan Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 331-333
"Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców", pod red. Sławomira Kalembki i Norberta Kasparka, Olsztyn 1998 : [recenzja] Danuta Kasparek Sławomir Kalembka (aut. dzieła rec.) Norbert Kasparek (aut. dzieła rec.) s. 334-335
"Jan Kasprowicz. W siedemdziesięciolecie śmierci. Materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej, Olsztyn 17-19 X 1996", pod red. Jana Kaczyńskiego, Olsztyn 1999 : [recenzja] Tadeusz Zienkiewicz Jan Kaczyński (aut. dzieła rec.) s. 336-340
"Semantyka przestrzenna polskich przyimków prefigowanych na tle rosyjskim", Czesław Lachur, Opole 1999 : [recenzja] Larysa Pisarek Czesław Lachur (aut. dzieła rec.) s. 340-342
"Przestrzeń komunikacji negatywnej w języku polskim i rosyjskim. Kłótnia jako specyficzna sytuacja komunikacji werbalnej", Michał Sarnowski, Wrocław 1999 : [recenzja] Albert Bartoszewicz Michał Sarnowski (aut. dzieła rec.) s. 343-344
"Теория и практика лексикографии поэтонимов : (на материале творчества А. С. Пушкина)", В. М. Калинкин, Донецк 1999 : [recenzja] Leontij Mironiuk Valerìj M. Kalinkin (aut. dzieła rec.) s. 344-345
"Leksykon chrześcijaństwa rosyjsko-polski i polsko-rosyjski", Antoni Markunas, Tamara Uczitiel, Poznań 1999 : [recenzja] Albert Bartoszewicz Antoni Markunas (aut. dzieła rec.) Tamara Uczitiel (aut. dzieła rec.) s. 346
"Російсько-український професійно-технічний словник", В. О. Горпинич, Дніпропетровськ 1997 ; "Українсько-pосійський орфоепічний словник", В. О. Горпинич, Дніпропетровськ 1998 ; "Українські власні назви в російській мові", В. О. Горпинич, Київ 1998 ; "Морфологія української мови", В. О. Горпинич, Дніпропетровськ 1999 : [recenzja] Leontij Mironiuk Volodimir O. Gorpinič (aut. dzieła rec.) s. 347-348
"Восточнославянская литература в Великом Kняжестве Литовском. Антология", coст., автор вступ. статьи и коммент. П. Ивинский, Вильнюс 1998 : [recenzja] Bazyli Białokozowicz Paweł Iwiński (aut. dzieła rec.) s. 348-354
"Русская литература Литвы XIX - первая половина XX века. Учебно-методическое пособие", Павел Лавринец, Vilnius 1999 : [recenzja] Bazyli Białokozowicz Pavel Lavrinec (aut. dzieła rec.) s. 355-357
"Актуальные проблемы современной русской литературы. Постмодернизм. Учебнoe пособиe", Наталья E. Лихина, Калининград 1997 : [recenzja] Walenty Piłat Natal'â E (aut. dzieła rec.) s. 357-359
"A. C. Пушкин и Литва", Римантас Сидеравичюс, Vilnius 1999 : [recenzja] Bazyli Białokozowicz Rimantas Sideravičûs (aut. dzieła rec.) s. 359-362
"Тајне живота и стваралаштва", Богдан Косановић, Сремски Карловци 1999 : [recenzja] Bazyli Białokozowicz Богдан Косановић (aut. dzieła rec.) s. 363-365
"Acta Albaruthenica", pod red. Aleksandra Barszczewskiego, Warszawa 1998 : [recenzja] Walenty Piłat Aleksander Barszczewski (aut. dzieła rec.) s. 365-367
"Tермапілы", 1998-1999, nr 1-2 : [recenzja] Walenty Piłat s. 367-369
"Слов'янський світ", Київ 1998 : [recenzja] Jarosława Koniewa s. 369-370
VIII Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Rusycystyka europejska a współczesność" Tadeusz S. Pacholczyk s. 371-373
Międzynarodowe konferencje naukowe "Droga ku wzajemności" Aleksander Barszczewski s. 373-375
Międzynarodowe sympozja w Zielonej Górze Małgorzata Łuczyk s. 375-377
"Четвертий міжнародний конгрес україністів, 26-29 серпня 1999, Одеса Jarosława Koniewa s. 377-378