Tytuł Acta Polono-Ruthenica
ISSN 1427-549X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 49
Acta Polono-Ruthenica
1999, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Albert Bartoszewicz s. 3-4
Uwarunkowania polityczne odsłonięcia warszawskiego pomnika Adama Mickiewicza w grudniu 1898 roku Jan Sobczak s. 5-20
Пушкин - Мицкевич : из комментария к стихотворению "В прохладе сладостной фонтанов..." Dmitrij Iwinskij s. 21-33
Про сонети Адамa Міцкевичa і переклади Максима Рыльського Marko Tepliński s. 34-48
Паэзія Адама Міцкевіча ў беларускіх перакладах Mikoła Wojnau s. 49-59
Моўны ўклад Янкі Купалы ў пераклад паэзіі Адамa Міцкевіча Kaciaryna Hanazawa s. 60-69
Czesław Zgorzelski jako badacz i krytyk literatury rosyjskiej Jan Orłowski s. 71-80
Reminiscencje rosyjskie w poemacie Juliusza Słowackiego "Beniowski" Bogusław Mucha s. 81-92
Źródła filozofii Stanisława Ignacego Witkiewicza Henryk Paprocki s. 93-102
Iwan Kotlarewski w Polsce Antoni Serednicki s. 103-115
Берасцеѝскі паслядоўнік Яна Каханоўскага Siargiej Kawalow s. 116-126
Hiponimia a pionowa klasyfikacja słownictwa Magdalena Kuratczyk s. 127-137
Synonimia słowotwórcza żeńskich nazw osobowych w językach polskim i rosyjskim Jerzy Kaliszan s. 138-142
Из наблюдений над функционированиeм наречий в современном в русском и польском языкax Andrzej Sitarski s. 143-149
К проблемe системы временных значений в польском и русском языкax : усреденное время действия Czesław Lachur s. 150-157
Фразеологические единицы, обладающие функционально-смысловой соотнесенностью : (на материале русского и польского языкoв) Wojciech Kamiński s. 158-162
Z obserwacji nad nazwami kobiet jako podmiotu i obiektu miłości, erotyki i seksu we współczesnym rosyjskim i polskim żargonie młodzieżowym Joanna Nowacka s. 163-170
Głagolica w rękopiśmiennej "Gramatyce słowiańskiej" Jana Użewicza z 1645 roku Mariusz Wójtowicz s. 171-181
Польска-беларускія моўныя сувязі ў асьвятеленьні беларускіx эміграцыйных часопісаў Nina Barszczewska s. 182-195
Ўплыў польскай мовы на купалаўскую лексіку памеру Walencina Skaczkowa s. 196-205
Pro-drop parameter в польском и украинском языкax Leontij Mironiuk s. 206-213
Проблеми лексичної сполучуваності прикметників : зіставний аспект : (на матеріалі української і польської мов) Irina Kononienko s. 214-223
O polskim postrzeganiu współczesnych Rosjan oraz ich świata : z problematyki "publicystycznego stereotypu krajów sąsiednich" Joanna Korzeniewska-Berczyńska s. 225-233
Понятие "поляк-католик" в сознании русскиx Swietłana Falkowicz s. 234-243
Шесть "обличий" Литовского Cтатутa : от первопечатного до юбилейного издания (1588-1989) Władimir Mjakiszew s. 244-255
Польшча на старонкax "Вольнай Беларусі" Aleksander Barszczewski s. 256-264
Tematyka białoruska na łamach pisma "Niezabudka" (1840-1844) Irena Rudziewicz s. 265-275
Zawartość literacka prasy rosyjskiej w Wilnie w latach 1919-1939 : (problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań) Tadeusz Zienkiewicz s. 276-290
Antoni Serednicki : rzecznik i orędownik polsko-ukraińskiego przymierza, porozumienia i współpracy Bazyli Białokozowicz s. 291-309
К проблемe польско-восточнославянскиx культурных отношений XVII - началa XVIII века Wasilij Pucko s. 310-320
"Я вас любил" : еще раз к проблеме : Пушкин - Собаньская Feliks Kiczatow s. 320-337
Dymitr Fiłosofow i Maria Dąbrowska : z historii polsko-rosyjskich kontaktów kulturalnych w dwudziestoleciu międzywojennym Iwona Obłąkowska-Galanciak s. 338-348
Magiczna wymowa niektórych tańców i obchodów na Białorusi Alicja Bednarczuk s. 349-365
"За тобою, Морозенку, Польща, Україна плачe..." : (до питання дослідження фольклорy польсько-українського пограниччя) Jarosława Koniewa s. 366-381
Z problematyki ludowych pieśni żołnierskich Jan Mirosław Kasjan s. 382-388
"Adam Mickiewicz czasów emigracji i Rosjanie", Bogusław Mucha, Łódź 1997 : [recenzja] Bazyli Białokozowicz Bogusław Mucha (aut. dzieła rec.) s. 389-393
"Liryka Adama Mickiewicza w poetyckiej interpretacji Maksyma Rylskiego", Leontij Mironiuk, Swietłana Mironiuk, Olsztyn 1998 : [recenzja] Albert Bartoszewicz Leontij Mironiuk (aut. dzieła rec.) Swietłana Mironiuk (aut. dzieła rec.) s. 393
"Słyszę zew życia - Cлышу жизни зов", Adam Mickiewicz, tł. R. Alimpijewa, Kaliningrad 1998 : [recenzja] Iwona Borys Roza Alimpijewa (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 394-395
"Очерки по функциональнoй лексикологии", Ф. С. Бацевич, Т. А. Космеда, Львов 1997 : [recenzja] Leontij Mironiuk Florij S. Bacevič (aut. dzieła rec.) Tetjana A. Kosmeda (aut. dzieła rec.) s. 396-397
"Избранные аспекты изучения русского языка и литературы", pod red. Antoniego Markunasa, Poznań 1998 : [recenzja] Albert Bartoszewicz Antoni Markunas (aut. dzieła rec.) s. 398
"Słownik finansowy rosyjsko-polski", Bronisława Konopielko, Wrocław 1996 ; "Русский язык делового общения. Коммерческaя корреспонденция", Bronisława Konopielko, Wrocław 1996 : [recenzja] Rajmund Piotrowskij Bronisława Konopielko (aut. dzieła rec.) s. 399-401
"Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami)", Czesław Lachur, Opole 1998 : [recenzja] Andrzej Sitarski Tamara Uczitiel Czesław Lachur (aut. dzieła rec.) s. 402-405
"Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów formowania się białoruskiej świadomości narodowej", Bazyli Białokozowicz, Białystok 1998 : [recenzja] Jarosława Koniewa Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 405-408
"Лінгвістичні студії. Збірник наукових праць", T. 1-4, ред. Анатолій Загнітко, Донецьк 1994-1998 : [recenzja] Michał Sarnowski Anatolij Zahnitko (aut. dzieła rec.) s. 409-411
"Terminologia kościelna. Mały słownik opisowy polsko-ukraiński i ukraińsko-polski", Antoni Markunas, Tamara Uczitiel, Poznań 1995 : [recenzja] Albert Bartoszewicz Antoni Markunas (aut. dzieła rec.) Tamara Uczitiel (aut. dzieła rec.) s. 411-412
Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty i powiązania kulturowe, literackie i językowe : międzynarodowe cykliczne konferencje w Olsztynie Walenty Piłat s. 412-415
Poznańskie międzynarodowe konferencje naukowe "Rusycystyka europejska a współczesność" (1989-1997) Wojciech Kamiński Tadeusz Pacholczyk s. 415-417
Międzynarodowa konferencja naukowa we Wrocławiu "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, IV, (opis, konfrontacja, przekład)" Iwona Łuczków s. 417-418
Кириллo-Мефодиевские чтения в Московском университете Natalia Maślennikowa s. 418-420