Tytuł Acta Polono-Ruthenica
ISSN 1427-549X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Acta Polono-Ruthenica
2010, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Inspiracje biblijne we wczesnej poezji Symeona z Połocka Barbara Kozak s. 7-16
Реконструкция авторскиx смыслов в процессе интерпретации когнитивного пространства текста : (на примерe анализa концепта "душa" в романе Владимира Набокова "Приглашение на казнь") Tatjana Sidorova s. 17-25
Архитекстуальные отношения в повести Михаилa Поповa "Славянскaя тризнa" Aleksandr Loshakov s. 27-42
Od akrostychu do akrokonstrukcji : (z historii rosyjskiej poezji wizualnej) Ivan Chudasov Iwona Anna Ndiaye s. 43-60
Сербcко-русские мотивы в общеславянском контекстe : (Н. Иваштанин "Влюбенное cолнце") Aleksiej Dmitrowskij s. 67-76
Antynomia życia i śmierci w poezji Inny Lisnianskiej Olga Letka-Spychała s. 77-87
Duchowość w poezji Ełły Kryłowej jako efekt amalgamowania przestrzeni mentalnych podmiotu lirycznego : (na podstawie tomiku wierszy "Мерцающий остров") Ewa Nikadem-Malinowska s. 89-96
Виктор Астафьев и Сергей Залыгин Irena Rudziewicz s. 97-104
Dyskurs feministyczny i kategoria gender a współczesna literatura rosyjska : zarys teoretyczny Monika Borodzicz-Chiszko s. 105-110
Walory artystyczne liryzmu w prozie Michasia Stralcowa Irena Chowańska s. 111-124
Символикa грошей Iryna Betko s. 125-131
"Польские" страницы романа Людмилы Улицкой "Даниэль Штайн, переводчик" Halina Niefagina s. 133-141
Rossica w kwartalniku kulturalnym "Opcje" (1993-2010) Beata Pawletko s. 143-151
Польская тема в "Балтийском филологическом курьере" Wiera Andriejczuk s. 153-164
Mодальные экспликаторы "мысли семейной" в романе Л. Н. Толстого "Анна Каренина" : (на примерe образa Анны Карениной) Irina Ostrowierchaja Swietłana Waulina s. 167-176
Изoбразительность : "второй язык" словесности Jelena Stiepanian-Rumiancewa s. 177-188
Метафорика света и цвета как способ выражения авторcкой модальности в идиостиле Максимилиана Волошина Roza Alimpijewa Swietlana Taran s. 189-199
Графикo-орфографический аспект лексикографического описания в "Церковном словаре" Петра Алексеева Siergiej Feliksow s. 201-208
O принципax лексикографирования в тольковых словарях русского языка : (на материалe зоонимической лексики) Alla Kamalova Anna Sokolova s. 209-222
Демифологизация и мифотворчество в современном российском публицистическом дискурсе Joanna Korzeniewska-Berczyńska s. 223-231
Демифологизация и мифотворчество в современном российском публицистическом дискурсе Joanna Korzeniewska-Berczyńska s. 223-231
"Поминовение" как концепт : (на материалe старообрядческого Войновского синодикa) Joanna Orzechowska s. 233-240
Zanim urodzi się słowo : (z doświadczenia rosyjskiej szkoły sztuki aktorskiej) Magdalena Zaorska s. 241-256
Лексичні запозичення в українських надсянських говірках Польщі Tatiana Kołodyńska s. 257-263
Oсновные особенности современного словопроизводства Larisa Plotnikowa s. 265-271
"Białorutenistyka Białostocka", T. 1, 2009 : [recenzja] Irena Chowańska s. 275-276
"Методологічні аспекти теорії літературного стилю О. В. Чичеріна. (Repetitorium до теми)", Ігор Козлик, Івано-Франківськ 2010 : [recenzja] Iryna Betko Igor V. Kozlik (aut. dzieła rec.) s. 277-278
"Модальность как семантическая универсалия", под ред. И.Ю. Куксы, Калининград 2010 : [recenzja] Leontij Mironiuk Irina Û. Kuksa (aut. dzieła rec.) s. 278-280
"Rosja, Rosja... Notatki z podróży. Ludzie. Lektury 1964-2002", Zbigniew Żakiewicz, Gdańsk 2006 : [recenzja] Grzegorz Ojcewicz Zbigniew Żakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 281-287
"Hipertrofia tęsknoty za utraconym domem w poezji emigrantów rosyjskich "pierwszej fali", Iwona Anna Ndiaye, Olsztyn 2008 : [recenzja] Grzegorz Ojcewicz Iwona Anna Ndiaye (aut. dzieła rec.) s. 287-290
"Балтийский регион", 2010, nr 3(5) : [receznja] Irena Rudziewicz s. 291-293
"Literatury Wschodniosłowiańskie. Z najnowszych badań. Księga dedykowana Profesorowi Janowi Czykwinowi w siedemdziesięciolecie urodzin", pod red. Haliny Twaranowicz, Białystok 2010 : [recenzja] Irena Rudziewicz Halina Twaranowicz (aut. dzieła rec.) s. 293-296
"W kręgu secesji ukraińskiej. Wybrane problemy poetyki twórczości pisarzy "Młodej Muzy"", Agnieszka Matusiak, Wrocław 2006 : [recenzja] Monika Wróblewska Agnieszka Matusiak (aut. dzieła rec.) s. 296-298