Tytuł Acta Polono-Ruthenica
ISSN 1427-549X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 52
Acta Polono-Ruthenica
1996, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Albert Bartoszewicz s. 3-6
O zasadności powołania serii wydawniczej "Acta Polono-Ruthenica" Ryszard Łużny s. 7-13
Славянская идея : жанр политического послания в лирике Тютчева Aleksiej Dmitrowskij s. 15-21
Польский вопрос : pro et contra в русской поэзии середины ХIХ века Georgij Krasnow s. 23-28
Образ поляка в художественной системе романа Ф. М. Достоевского : проблема национального как культурно-исторического типа поведения Natalia Żywołupowa s. 29-35
Mikołaj Leskow i "zagadkowy człowiek" Artur Benni Tadeusz Szyszko s. 37-44
Польские мотивы в наследии М. Горького Galina Zajcewa s. 45-56
Польские мотивы в русской прозе 20-х годов (И. Бабель, Вc. Иванов) Ludmiła Darjałowa s. 57-66
Польская тема в поэме А. Блока "Возмедие" Swietłana Michiejewa s. 67-74
Польша в художественном сознании Велимира Хлебникова Walerij Red'kin s. 75-82
Литературный абсурд : cлавянская модель Władimir Griesznych s. 83-87
Stanisław Stempowski i Lew Tołstoj Bazyli Białokozowicz s. 89-104
Из истории русско-польскиx литературныx связeй межвоенного периода : (по статьям Дмитрия Философова) Iwona Obłąkowska-Galanciak s. 105-112
"Szkoła białoruska" w polskiej literaturze romantycznej Mieczysław Jackiewicz s. 113-121
Motywy białoruskie w poezji żagarystów Tadeusz Bujnicki s. 123-132
Sokrat Janowicz : pisarz polsko-białoruskiego pogranicza Wanda Supa s. 133-138
Заступніца : (творчасць Ларысы Геніюш) Jan Czykwin s. 139-147
Poeci Młodej Muzy i ich udział w polskim życiu literackim w latach 1906-1914 : zarys problematyki Tadeusz Zienkiewicz s. 149-156
Роль этнокультурного компонента в семантике словa и текста при художественном переводе Roza Alimpijewa s. 157-165
Проблема стилистической адекватности перевода : (на материале переводов поэтических текстов Л. Стаффа, Ю. Тувима, О. Мандельштама) Natalia Babienko s. 167-176
Культура польско-восточнославянского пограничья : лингвистические аспекты изучения Leontij Mironiuk s. 177-184
К вопросу исторической типологии славянских языков : (на материале истории слов с общеславянской группой *tъrt) Gennadij Nikołajew s. 185-191
Концептосфера языка и парадигма предложения как tertium comparationis Maja Wsiewołodowa s. 193-199
Фразеология как средство выражения национальной ментальности : (безэквивалентная фразеология восточнославянскииx языков) Michaił Aleksiejenko s. 201-208
Славянский мир в словарном представлении Walentina Czerniak s. 209-214
Uporządkowanie słownictwa jako przedmiot zainteresowań semantyki rosyjskiej i polskiej Magdalena Kuratczyk s. 215-223
Rutenizmy pierwszego polskiego "Opisu Petersburga" z 1720 roku Alicja Pihan-Kijasowa s. 225-235
Современное польское слово "wrzeć" : история и судьба его эквивалента в русском языке Alewtina Ławrinienko s. 237-245
Номинации заключенного в русском и польском жаргонax преступного мира Kazimierz Bajor Walentina Gawriuszenko s. 247-252
Приглагательные в славянских языках, мотивированые заимствованными основами Emilia Bałałykina Tatjana Nikołajewa s. 253-260
Об одиoм типe омонимии производных имен прилагательных в русском и польском языкax Jerzy Kaliszan s. 261-265
Существительные со значением подобия в современных в русском и польском языкax Edward Siekierzycki s. 267-271
Czasownik a wyrażenie przyimkowe w konstrukcjach ablatywnych : (na materiale języka polskiego i rosyjskiego) Czesław Lachur s. 273-279
Структурнo-семантические типы эмотивных высказываний на русском и польском языках : (на материале повести А. Толстого "Гадюка") Serafima Jerszowa s. 281-290
Этикетное речевое поведение героев комедии Янки Купалы "Паўлінка" как отражение польско-белорусского культурного взаимодействия Larysa Pisarek s. 291-300
Tendencje rozwojowe norm białoruskiego języka literackiego : rusyfikacja, polonizacja czy białorutenizacja? Hermann Bieder s. 301-308
Formy narodowe imion w popisach wojsk litewskich w XVI wieku Bazyli Tichoniuk s. 309-315
Wschodniosłowiańskie cechy językowe w nazewnictwie osobowym Podlasia Zofia Abramowicz s. 317-323
Koncepcja "Atlasu etnolingwistycznego Pobuża" Michał Sajewicz s. 325-332
Metropolita Piotr Mohyła : człowiek dialogu na pograniczu kulturowym grecko-słowiańskim i łacińsko-polskim Ryszard Łużny s. 333-348
Narody wschodniosłowiańskie w opinii krakowskiego "Świata Słowiańskiego" 1905-1914 Antoni Giza s. 349-357
"Homo sovieticus" в зеркале польского и российского общественного сознания : cтереотипы : миры : реальность Joanna Korzeniewska-Berczyńska s. 359-367
Версии "польского мира" Ałła Botnikowa s. 369-375
Między Rosją a Polską : czas i przestrzeń Józefa Czapskiego Ewa Nikadem-Malinowska s. 377-382
Polacy na Uniwersytecie Charkowskim na przełomie XIX i XX wieku Artur Kijas s. 383-391
Popularyzacja ukraińskiej literatury na łamach "Krytyki" Wilhelma Feldmana Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk s. 393-400
Спільні риси і шляхи розвитку одягу українських і польських селян XVI-XVII стoлітті : (методологічні та методичні засади і підходи) Iryna Woronczuk s. 401-407
O specyfice artystycznej folkloru białoruskiego na Wileńszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym : (miejscowości Rukojnie i Kosina Wielka) Walenty Piłat s. 409-417
Postrzeganie Żydów przez mieszkańców Wilejszczyzny Franciszek Sielicki s. 419-425
Z węgiersko-polsko-białoruskich związków kulturalnych w XVI wieku : ("Athila" M. Oláha w przekładzie polskim i białoruskim) András Zoltán s. 427-435
Problematyka słowiańska na łamach pisma "Rusałka" (1838-1842) Irena Rudziewicz s. 437-443
Na styku kultur, czyli o zawartości czasopisma "Kresy Literackie" Jolanta Grzymkowska Monika Piotrowska s. 445-449