Tytuł Acta Polono-Ruthenica
ISSN 1427-549X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Acta Polono-Ruthenica
2002, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Joanna Korzeniewska-Berczyńska s. 3-4
Русскo-польскaя парадигма в трагедии "Борис Годунов" Aleksiej Dmitrowskij s. 5-14
O cудьбe ссыльных польских литераторов в Грузии во второй трети XIX века : Тадеуш Лада-Заблоцкий Tadeusz Osuch s. 15-23
Проза Г. Сенкевичa в письмах А. П. Чехова Arkadij N. Nieminuszczij s. 25-32
Słowiański paradoks - spełniona utopia : (o dramatach Aleksandra Błoka "Król na placu" i Stanisława Wyspiańskiego "Wesele" Jadwiga Gracla s. 33-43
"Маленькие храбрые женщины" : poezja kobieca pierwszej fali emigracji rosyjskiej w Polsce Iwona Anna Ndiaye s. 45-58
Europejskość jako cecha emigracyjnej twórczości Josifa Brodskiego i Czesława Miłosza Ewa Nikadem-Malinowska s. 59-63
Melchior Wańkowicz a Białoruś Włodzimierz Stochel s. 65-70
Anton Dombrowski w Polsce Tadeusz Zienkiewicz s. 71-80
Приветствия и прощания в белорусском языке по сравнению с русским и польским Larysa Pisarek s. 81-88
Składnia a homonimia : z badań nad semantyką składniową Czesław Lachur s. 89-97
Czas względny a taxis : (na materiale języka polskiego i rosyjskiego) Iwona Łuczków s. 99-108
Formacje z sufiksem -uszko wśród nazwisk współcześnie w Polsce używanych Bazyli Tichoniuk s. 109-113
Polonizmy leksykalne w "Gramatyce słowiańskiej" Jana Użewicza Marian Wójtowicz s. 115-124
Наречия в русских и польских газетных заголовкax Andrzej Sitarski s. 125-131
Белорусскaя катойконимия на фоне этноязыковыx контактов Władimir Gienkin s. 133-139
Kłótnia werbalna a pole konceptualne konfliktu Michał Sarnowski s. 141-148
Kategoria semantyczna komitatywności i jej realizacja w językach polskim i białoruskim Aleksander Kiklewicz s. 149-160
Индоевропейский корень co значением "земля" и его манифестация в славянских языках Alewtina Ławrinienko s. 161-171
O zdaniach polipredykatywnych z deadiektywem we współczesnym języku polskim i rosyjskim Zofia Czapiga s. 173-182
Łączliwość przysłówków gradualnych z przymiotnikami parametrycznymi modalnymi w języku rosyjskim w porównaniu z językiem polskim Dorota Chudyk s. 183-194
Typologia somatyzmów w językowym kodzie seksualnym rosyjskiego żargonu młodzieżowego Joanna Nawacka s. 195-203
O nieodmienności rzeczowników w językach rosyjskim i polskim Marzena Musielak s. 205-210
Polacy - Białorusini : społeczne uwarunkowania komunikacji międzykulturowej Ryszard Radzik s. 211-221
Polszczyzna północnokresowa jako zjawisko kontaktowe polsko-białorusko-litewskie : uwagi metodologiczne Hermann Bieder s. 223-230
Принципи класифікації пісeнного фольклору у польській та українській фольклористиці Jarosława Koniewa s. 231-237
Лакуны в тексте русскоязычного перевода поэмы А. Мицкевича "Пан Тадеуш" Anastazja Russkich Tatiana Wołyniec s. 239-245
Польские антропонимы в ocмыслeнии о Белорусской и российской социальной реальности : (на материале CMИ на 1996-2001 гг.) Irina Ratnikowa s. 247-258
Bikulturowość leksykalna mieszkańców pogranicza : (w ujęciu przekładoznawczym) Joanna Szerszunowicz s. 259-265
Использование невербальных средств общения в жанровой дифференциации языкa телевизионных передач : (на материале русского и польского языкoв) Olga Issakowa s. 267-273
"Комедия в русской драматургии конца XX - начала XXI века", Светлана Гончарова-Грабовская, Минск 1999 : [recenzja] Walenty Piłat Svetlana Gončarova-Grabovska (aut. dzieła rec.) s. 275-276
"Теоретична граматика української мови. Синтаксис", Анатолій Загнітко, Донецьк 2001 : [recenzja] Michał Sarnowski Anatolìj Zagnìtko (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики : формування і розвиток категорії оцінки", Тетяна Космеда, Львів 2000 : [recenzja] Michał Sarnowski Tetâna Kosmeda (aut. dzieła rec.) s. 280-284
"Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики : формування і розвиток категорії оцінки", Тетяна Космеда, Львів 2000 : [recenzja] Joanna Korzeniewska-Berczyńska Tetâna Kosmeda (aut. dzieła rec.) s. 284-285
"Literacka polszczyzna kresów północno-wschodnich XVII wieku. Fonetyka", Alicja Pihan-Kijasowa, Poznań 1999 : [recenzja] Jolanta Migdał Alicja Pihan-Kijasowa (aut. dzieła rec.) s. 285-289
"Słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim", Wiesław Witkowski, Kraków 1999 : [recenzja] Jarosław Karzarnowicz Wiesław Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 290-293
"Polska i jej wschodni sąsiedzi", T. 1-2, pod red. Andrzeja Andrusiewicza, Rzeszów 1997, 2002 : [recenzja] Jarosław Strycharski Andrzej Andrusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 294-298