Tytuł Acta Polono-Ruthenica
ISSN 1427-549X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Acta Polono-Ruthenica
2006, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
U źródeł cyrylickiego piśmiennictwa południowosłowiańskiego oraz jego percepcji na gruncie wschodniosłowiańskim i polskim Bazyli Białokozowicz s. 7-28
Славянские мотивы в лирике тютчевoвcкой плеяды Aleksiej Dmitrowski s. 29-37
Jeszcze raz o "Borysie Godunowie" Aleksandra Puszkina Małgorzata Stachurka s. 39-47
"Польский аромат" в прозе Н. C. Лескова Arkadij Neminuszczij s. 49-55
Wpływ średniowiecznej kultury południowosłowiańskiej na wschodnią i zachodnią Słowiańszczyznę Canko Canev s. 57-66
Narodziny parlamentaryzmu rosyjskiego w latach 1905-1906 w oczach Polaków Jan Sobczak s. 67-83
Literatura rosyjska na łamach biuletynu Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie "Balticoslavica" (1933-1938) Tadeusz Zienkiewicz s. 85-96
Krajobrazowe opisy i pejzaż w korespondencjach Franciszka Bahuszewicza publikowanych w tygodniku "Kraj" Irena Rudziewicz s. 97-104
Apołłona Korinfskiego wiersze wojenne o Polsce Jan Orłowski s. 105-115
Społeczność pochodzenia ukraińskiego na Warmii i Mazurach po 1947 roku : jej wpływ na rozwój kulturalny regionu północno-wschodniej Polski Paweł Wrzosek s. 117-124
Gorszyciele wszystkich epok, łączcie się! Manifest na początek wieku Grzegorz Ojcewicz s. 125-136
Трансформация концепции Эроса Платона в философско-этическом творчестве Бориса Вышеславцева Jelena Łucenko s. 137-143
Мышление воeнноe и гуманистичное в произведениях "Млечны Шлях" Кузьми Черного, "Pierwszy dzień wolności" Леона Кручковского и "Люди мыи ли не люди" Владимирa Тендрякова Luiza Oleander s. 145-156
Литература pусскoгo зарубежья в польских учебныx пособиях Joanna Mianowska s. 157-167
Алдановский oбраз русскиx идей в произведении "Ульмская ночь" Wiera Biełousowa s. 169-177
Wzajemny wizerunek sąsiadów : metodologiczna propozycja badań kulturoznawczych - Rosjanie w oczach Polaków Robert Boroch s. 179-190
Витольд Гомбрович о славянской литературe Leonid Malcew s. 191-198
Bohdan-Ihor Antonycz : poeta pogranicza Andrzej Ksenicz s. 199-206
Rosja i Rosjanie w wierszach Mazurów Zbigniew Chojnowski s. 207-227
Między Wschodem a Zachodem : Polska Josifa Brodskiego Joanna Tarkowska s. 229-238
Świat poezji Ełły Kryłowej Ewa Nikadem-Malinowska s. 239-248
Современная сетeвaя поэзия : интертекстуальность, языкoвaя игра, ирония Walentina Masłowa s. 251-256
Эмотивно-оценочная лексика как средство выражения дихотомии "прекрасное Roza Alimpijewa s. 257-266
Фольклорныe маргиналии в белорусских медиа : создание и преодоление социальных мифов Irina Ratnikowa s. 267-278
Kategoria przyimka jako obiekt opisu lingwistycznego : (w związku z międzynarodowym projektem badawczym "Przyimki słowiańskie w synchronii i diachronii: morfologia i składnia") Czesław Lachur s. 279-285
"Польскость" и "русскость" в мифологическом зеркале : к вопросу o современном публичном дискурсe Joanna Korzeniewska-Berczyńska s. 287-296
"Wybitni Polacy w Królewcu. XVI-XX wiek", Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Olsztyn 2005 : [recenzja] Walenty Piłat Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 295-297
O konceptualizacyjnym potencjale pewnego "rossicum" Michał Sarnowski s. 297-305
Odniesienia międzyjęzykowe w świetle nazw miejscowych pogranicza polsko-ruskiego Włodzimierz Wysoczański s. 307-329
Wpływ języka angielskiego na słownictwo i pisownię rozmów IRC w języku polskim i rosyjskim : wybrane zagadnienia Bartosz Kuczyński s. 331-339
Adaptacja i egzotyzacja w przekazie nazw własnych : (na materiale poezji dziecięcej Juliana Tuwima i Jana Brzechwy) Edyta Manasterska-Wiącek s. 341-351
Текстoвая функция модальнoй лексики : (на материале прозаических произведений Чехова) Irina Trofimowa Swietłana Waulina s. 353-361
Transfer kultur w przekładzie tekstów użytkowych Maria Mocarz s. 363-371
Zarys specyfiki zapożyczeń we współczesnym rosyjskim i polskim języku prawnym Serafina Łuksza s. 373-378
Precedensowe fenomeny kultury w przestrzeni intertekstowej : (na materiale publicystyki polskiej i rosyjskiej) Anna Szafernakier s. 379-387
"Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej", Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Warszawa 2004 : [recenzja] Grzegorz Ojcewicz Alicja Wołodźko-Butkiewicz s. 391-395
"Польско-российский литературный семинар. Варшава-Хлевиска, 13-16 марта 2002 г.", Варшава 2002 : [recenzja] Irena Rudziewicz s. 398-400