Tytuł Acta Polono-Ruthenica
ISSN 1427-549X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Acta Polono-Ruthenica
2015, Tom 20

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3-4
Вобраз маці ў творчасці Янкі Брыля Anna Alsztyniuk s. 7-16
Rosja w polskim filmie dokumentalnym na przykładzie projektu "Rosja-Polska. Nowe spojrzenie" Marta Brzezińska s. 17-23
Interpretacje sceniczne rosyjskiej dramaturgii pierwszego trzydziestolecia XX wieku na scenach polskich : ("Tango Oberiu 1928. Rewia pure nonsense z ponurym zakończeniem") Jadwiga Gracla s. 25-31
Cyrylometodejskie dziedzictwo piśmiennicze na Warmii i Mazurach Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew s. 33-42
Sankt-Petersburg Europejczyka - markiza De Custine'a i rosyjskiego Europejczyka - Aleksandra Hercena Jolanta Kazimierczyk s. 43-53
Strategie władz wobec ustnej twórczości ludowej w okresie stalinowskim : (na materiałach ukraińskich) Rostysław Kramar s. 55-65
Идея всеславянского единства и Первый Славянский конгресс в "Исповеди" Михаила Бакунина Ludmiła Łucewicz s. 67-74
Экзистенциализм Витольда Гомбровича и Георгия Иванова Leonid Malcew s. 75-82
Польское в "Крымской элегии" Нины Берберовой Joanna Mianowska s. 83-90
Mors voluntaria i literatura rosyjska : samobójstwo jako akt twórczy, społeczny i polityczny Iwona Anna NDiaye s. 91-102
Зинаида Гиппиус и творчество Льва Бакста Inna Panek s. 103-111
Obraz współczesnej Polski w refleksji literackiej Wiktora Jerofiejewa Wawrzyniec Popiel-Machnicki s. 113-120
Партызанская тэма ў аповесці "Пушчанская адысея" Аляксея Карпюка Anna Sakowicz s. 121-134
Z recepcji rosyjskiej literatury postmodernistycznej w Polsce : (na przykładzie twórczości Władimira Sorokina, Wiktora Jerofiejewa i Wiktora Pielewina) Grzegorz Szymczak s. 135-144
Польский компонент в поэтике Иосифа Бродского Olga Barasz s. 147-155
Słownictwo z zakresu zwyczajów i obrzędów jako przyczynek do badań współczesnego stanu gwar społeczności ukraińskiej na Warmii i Mazurach Mirosława Czetyrba-Piszczako s. 157-167
Świat zwierząt w wierszach Jana Twardowskiego i ich rosyjskich przekładach Beata Edyta Dworakowska s. 169-179
Категориальная оппозиция предельность Indira Dyusekeneva Ludmila Kilevaya s. 181-186
Flora w mikrotoponimii powiatu sokólskiego Alina Filinowicz s. 187-194
Реализация когнитивных мотивов в русских и польских названиях банковских вкладов Jolanta Jóźwiak s. 195-202
Топонимическая лексика в довоенный период творчества Александра Трифоновича Твардовского Inna Koroleva s. 203-209
O wykrzykniku w słowniku, czyli kilka uwag o artykułach wykrzykników języka rosyjskiego i polskiego w słownikach objaśniających Iwona Malinowska s. 211-219
Русский язык в воспоминаниях поляков, сосланных на территорию современного Пермского края в 1940-х годах : (на материале выбранных воспоминаний) Elena Mikhalik s. 221-228
Słownik asocjacyjny jako narzędzie przygotowania komentarza lingwokulturologicznego Joanna Orzechowska s. 229-236
Актуальные процессы в словообразовании русского и других славянских языков Larisa Ratsiburskaya s. 237-246
Функцыяніраванне абрэвіятур у сучаснай беларускай мове : (на прыкладзе спецыяльных тэкстаў са сферы бізнесу) Lyudmila Segen s. 247-256
Cechy języka Hieronima Floriana Radziwiłła : (na podstawie wybranych rękopisów) Katarzyna Zawilska s. 257-265
"Цветообозначения в русском и польском языках. Структурно-семантический, терминологический и когнитивный аспекты", Andrzej Narloch, Poznań 2013 : [recenzja] Czesław Lachur Andrzej Narloch (aut. dzieła rec.) s. 269-272
"Язык советской действительности : Семантика позитива в обозначении лиц", Piotr Czerwiński, Tarnopol 2012 : [recenzja] Michał Sarnowski Piotr Czerwiński (aut. dzieła rec.) s. 272-276
"Проза М. Горького Серебряного века", Нижний Новгород 2008 : [recenzja] Beata Wegnerska Viktoria Тrofimovna Zaharova (aut. dzieła rec.) s. 276-279
"Эліза Ажешка ў эстэтычнай прасторы славянскіх краін. Зборнік артыкулаў", Мінск 2013 : [recenzja] Irena Rudziewicz s. 279-282
"Białorutenistyka Białostocka", T. 5, 2013 : [recenzja] Irena Chowańska s. 282-287