Tytuł Acta Polono-Ruthenica
ISSN 1427-549X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Acta Polono-Ruthenica
1997, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Ryszard Łużny i jego wschodniosłowiańskie fascynacje naukowe : kształtowanie się kulturologicznej szkoły badawczej Bazyli Białokozowicz s. 3-41
Doktryna "contemptus mundi" w najstarszym piśmiennictwie ruskim Urszula Wójcicka s. 43-50
Reguły życia chrześcijan staroobrzędowców Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew s. 51-58
Poezja ukraińska w języku polskim w służbie religijnej polemiki początku XVII wieku : (Hipacy Pociej - Melecjusz Smotrycki) Rostysław Radyszewśkyj s. 59-70
Kościół prawosławny i unicki w połowie XVII wieku Antoni Mironowicz s. 71-79
Przedmowy metropolity Cypriana Żochowskiego w wileńskim służebniku z 1692 roku Aleksander Naumow s. 81-90
Muzyka religijna w Rosji na przełomie XVIII i XIX wieku Bogusław Mucha s. 91-102
"Apologia obłąkanego" Piotra Czaadajewa Grzegorz Przebinda s. 103-111
Wezwania cerkwi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w połowie XIX wieku Witold Kołbuk s. 113-122
Sołowjow i Dostojewski : idea Sofii Henryk Paprocki s. 123-139
Unia brzeska a lud i folklor białoruski Franciszek Sielicki s. 141-156
Беларусь у чaтырoх канфесіях Sokrat Janowicz s. 157-162
Atmosfera religijności w poezji Franciszka Bahuszewicza Irena Rudziewicz s. 163-176
Białoruskie kwestie religijne na łamach "Przeglądu Wileńskiego" Aleksander Barszczewski s. 177-186
Замасковані біблійні пеpеспіви П. Кулішa : ("Бесіда старого розуму з недомыслом" і "Хуторянка") Jewhen Nahlik s. 187-194
Біблійна притча і засоби притчевого мовлення в українській поезії XIX - початку ХХ століття Iryna Betko s. 195-209
Polskojęzyczna twórczość biskupa Antanasa Baranauskasa Mieczysław Jackiewicz s. 211-220
Церковное летописание во II Речи Посполитой : (по материалам культурологической экспедиции 1996 г.) Łarisa Szczawinskaja Jurij Łabyncew s. 221-231
Wprowadzenie języka polskiego do nauczania religii prawosławnej jako metoda asymilacji ludności ukraińskiej i białoruskiej w II Rzeczypospolitej : próba zarysu problematyki Roman Wysocki s. 233-246
Religijno-filozoficzna liryka Kazimira Swajaka Jerzy Traczuk s. 247-254
O odradzaniu się sacrum chrześcijańskiego w rosyjskiej prozie radzieckiej Wanda Supa s. 255-264
Trzy Boże Narodzenia Josifa Brodskiego : między profanum a sacrum Ewa Nikadem-Malinowska s. 265-272
Świat wartości widziany oczyma Józefa Tischnera i Aleksandra Mienia : zarys problematyki badawczej Joanna Korzeniewska-Berczyńska s. 273-280
Несколько замечаний о древнерусских словax c компонентом БОГ и их преемственности современными восточнославянскими языками Albert Bartoszewicz s. 281-289
Текст и текстуалитет в культурном пространстве славян M. J. Dymarskij s. 291
O некоторых лексических соответствиях древнерусского и польского переводов "Священного Писания" Natalia Nikołajewa s. 297-302
Źródła i atrybucja nieznanego przekładu rosyjskiego kolędy "Nowy rok bieżący" przypisywanej św. Dymitrowi Rostowskiemu Ludmiła Jankowska s. 303-314
Wyrazy i zwroty związane z życiem religijnym w "wielkiej" leksykografii rosyjsko-polskiej Jan Wawrzyńczyk s. 315-322
Кантамінацыйная білінгвальнасць у беларускім літаратурным працэсе Uładzimir Marchel s. 323-331
"Запіскі янычара" Канстанцінa Міхайлoвічa як факт узаемадачынненняў славянскіх літаратур (XV-XVI ст. ст.) Halina Twaranowicz s. 333-339
Śladami ojca : Władysław Mickiewicz na Białorusi w roku 1861 Tadeusz Zienkiewicz s. 341-352
Miejsce i rola Polski w wizji rosyjskich panslawistów drugiej połowy XIX wieku i neoslawistów z początków XX wieku Antoni Giza s. 353-362
Między Polską a Rosją : Janka Kupała i białoruskie odrodzenie narodowe w XX wieku Wiaczasłau Rahojsza s. 363-371
Twórczość Stanisława Przybyszewskiego i rosyjska powieść popularna początku XX wieku Andriej Moskwin s. 373-384
Проблеми слов'янського культурного пограниччя на сторінках преси Галичини кінця XIX - початку XX століття Ihor Kozłyk s. 385-391
Польський акцент тематики політичного тероризму в українській літературі Serhij Tkaczow s. 393-401
Konstanty Balmont i jego wiersze wojenne o Polsce Jan Orłowski s. 402-412
Przezwyciężanie uprzedzeń : kilka uwag o funkcjonowaniu dramaturgii polskiej w życiu teatralnym Rosji Walenty Piłat s. 413-423
Jerzy Stempowski o sprawach ukraińskich Antoni Serednicki s. 425-434
Polska w życiu i twórczości Liny Kostenko Florian Nieuważny s. 435-446
Polsko-ukraińskie pogranicze kulturowe na łamach "Енциклопедії українознавства" Jarosław Hryckowian s. 447-458