Tytuł Acta Polono-Ruthenica
ISSN 1427-549X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Acta Polono-Ruthenica
2016, Tom 21

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Вербализация каритивной семантики в русском и польском экономическом дискурсе Aigul Bahanova Lyudmila Kilevaya s. 7-15
Stanowisko ks. Josyfa Łewyćkiego (1801–-1860) w sporze o alfabet języka ruskiego (ukraińskiego) w Galicji w latach 30. i 40. XIX wieku Kamil Dwornik s. 17-26
Фразеологізми з числовім компонентом в українській та польскій мовах Magdalena Jeż s. 27-37
Definicja kognitywna jako narzędzie opisu emocji negatywnych w językach rosyjskim i ukraińskim : na przykładzie emocji strachu Łukasz Małecki s. 39-49
Czy nadawane współcześœnie „stare” imiona prawosławne zawsze są zamierzonym przejawem powrotu do tradycji? Michał Mordań s. 51-65
Nazwy zawodów oraz stanowisk œświeckich i kośœcielnych w toponimach dzierżawczych na dawnych Kresach południowo-wschodnich w wiekach XVI–-XIX Teresa Pluskota s. 67-75
Rosyjskie odpowiedniki przekładowe polskiego predykatywu "trzeba" Anna Rudyk s. 77-87
Атрибутивные коллекции, как источник языковой экспликации концепта "любовь" в русском лингвокультурологическом пространстве Andrzej Sitarski s. 89-97
Metafora w nazewnictwie roœślinnym : polskie i rosyjskie nazwy rośœlin leczniczych motywowane nazwami ze œświata zwierząt Wanda Stec s. 99-115
Дослідження творчості Лесі Українкі в Польщі : вибрані сторінки історіі : з нагоди 100-ої річниці смерті письменниці Irena Betko s. 119-131
"„Królewska duma z wielkiej niepomyœślnoœści"” : doœświadczenie emigracji w poetyckiej perspektywie Lwa Gomolickiego Jolanta Brzykcy s. 133-144
Polscy księża zesłańcy postyczniowi o Rosji Marcin Cybulski s. 145-159
Myśœl narodnicka a polski ruch niepodległośœciowy : powstanie styczniowe w prozie Nikołaja N. Złatowratskiego Monika Grącka s. 161-174
Wschodnia œświadomoœść zła według Miłosza Zbigniew Kaźmierczyk s. 175-183
Jerzy Harasymowicz –- poeta pogranicza Andrzej Ksenicz s. 185-193
Словник рассказов "Шляхтич Завальндя, или Беларусь в фантастичных повествованиях" Яна Барщенского в контексте русской потической прозы Liudmila Macapura s. 195-203
Шекспир, Шопен, Рембрандт и другие : концепция гения в христианской парадигме Бориса Пастернака Oksana Malcewa s. 205-216
Innoœść kulturowa w reportażach Ryszarda Kapuśœcińskiego i ich rosyjskich przekładach Maria Mocarz-Kleindienst s. 217-224
Koncept œ"śmierć" w poezji emigracyjnej Nadieżdy Teffi Iwona Anna NDiaye s. 225-235
К вопросу о "псредничестве" русской литературы в развитии польско-грузинских литературных связей Wiera Occheli s. 237-245
Уход Льва Толстого (1910) в оценке русской и польской прессы Joanna Piotrowska s. 247-256
Obcy i swoi : Polacy w cyklu "Czerwone Koło" Aleksandra Sołżenicyna Monika Sidor s. 257-268
"Wschód porwany"? : obraz westernizującej się Polski w eseistyce Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka Anna Stryjakowska s. 269-279
Образ селяніна ў поэмах Вінцэся Каратынскага і Янки Лучины ("Тамила" і "Паляўнічыя акварэлькі з Палесся") Joanna Wasiluk s. 281-292