Znaleziono 24 artykuły

Bazyli Białokozowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Ryszard Łużny i jego wschodniosłowiańskie fascynacje naukowe : kształtowanie się kulturologicznej szkoły badawczej Bazyli Białokozowicz s. 3-41
Od redakcji Bazyli Białokozowicz s. 3-9
U źródeł cyrylickiego piśmiennictwa południowosłowiańskiego oraz jego percepcji na gruncie wschodniosłowiańskim i polskim Bazyli Białokozowicz s. 7-28
Stanisław Stempowski i Lew Tołstoj Bazyli Białokozowicz s. 89-104
Poszukiwania etyczne Augustyna Wróblewskiego i literatura rosyjska Bazyli Białokozowicz s. 101-113
"Wokół Lwa Tołstoja. Listy Mariana Zdziechowskiego do Piotra Siergiejanki i szkice Zdziachowskiego >>Głos z Polski<<", Bazyli Białokozowicz, "Slavia Orientalis" XXX (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 147
"Michał Michajłow w kręgu spraw polskich", Bazyli Białokozowicz, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 6 : [recenzja] Jacek Trznadel Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 164
"Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich w XIX wieku", Bazyli Białokozowicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 168
"Bibliografia rusycystyki polskiej 1945-1975", Warszawa 1976; "Literaturoznawstwo", pod red. Bazylego Białokozowicza; "Językoznawstwo", pod red. Anatola Mirowicza; "Dydaktyka", pod red. Olgierda Spirydowicza : [recenzja] Jerzy Róziewicz Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) Anatol Mirowicz (aut. dzieła rec.) Olgierd Spirydowicz (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Lenin a literatura rosyjska", Bazyli Białokozowicz, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Izabela Szubert Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 189
"Wokół Lwa Tołstoja. III. Korespondencja J.Baudouina de Courtenay z Włodzimierzem Czertkowskim i jego wydawnictwem >>Swobodnoje Słowo<<", Bazyli Białokozowicz, "Slavia Orientalis" XXXI, z.1-2 (1982) : [recenzja] Ewa Pułka Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 206
"Z polskiej karty Lwa Tołstoja. Nowe i zapomniane o Tołstoju i jego percepcji w Polsce", Bazyli Białokozowicz, Olsztyn 2003 : [recenzja] Walenty Piłat Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 208-211
Marian Zdziechowski jako puszkinolog Bazyli Białokozowicz s. 227-252
"Lew Tołstoj-Dušen Makovický i Marian Zdziechowski", Bazyli Białokozowicz, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" V (1979) : [recenzja]) Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 261
Славянские возвышенные идеи свободы, общности и братства в письмах разных лиц к Л. Н. Толстомy и eгo ответ Стефания Ляудын-Хшановской "Польскoй женщинe ("Oдинoй из многих")" Bazyli Białokozowicz s. 277-286
Antoni Serednicki : rzecznik i orędownik polsko-ukraińskiego przymierza, porozumienia i współpracy Bazyli Białokozowicz s. 291-309
"Polonistyka radziecka : literaturoznawstwo", wybór, wstęp i notatki o autorach: Bazyli Białokozowicz, Warszawa 1985 : [recenzja] Telesfor Poźniak Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 337-341
"Восточнославянская литература в Великом Kняжестве Литовском. Антология", coст., автор вступ. статьи и коммент. П. Ивинский, Вильнюс 1998 : [recenzja] Bazyli Białokozowicz Paweł Iwiński (aut. dzieła rec.) s. 348-354
"Русская литература Литвы XIX - первая половина XX века. Учебно-методическое пособие", Павел Лавринец, Vilnius 1999 : [recenzja] Bazyli Białokozowicz Pavel Lavrinec (aut. dzieła rec.) s. 355-357
"A. C. Пушкин и Литва", Римантас Сидеравичюс, Vilnius 1999 : [recenzja] Bazyli Białokozowicz Rimantas Sideravičûs (aut. dzieła rec.) s. 359-362
"Тајне живота и стваралаштва", Богдан Косановић, Сремски Карловци 1999 : [recenzja] Bazyli Białokozowicz Богдан Косановић (aut. dzieła rec.) s. 363-365
"Adam Mickiewicz czasów emigracji i Rosjanie", Bogusław Mucha, Łódź 1997 : [recenzja] Bazyli Białokozowicz Bogusław Mucha (aut. dzieła rec.) s. 389-393
"Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów formowania się białoruskiej świadomości narodowej", Bazyli Białokozowicz, Białystok 1998 : [recenzja] Jarosława Koniewa Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 405-408
"Polonistyka Radziecka. Literaturoznawstwo", wybór, wstęp i oprac. B. Białokozowicz, Warszawa 1985 : [recenzja] Franciszek Sielicki Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 547-550