Tytuł Acta Polono-Ruthenica
ISSN 1427-549X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Acta Polono-Ruthenica
2004, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Akatysty polskie Symeona z Połocka Barbara Kozak s. 7-19
Паэзія ў пратэстанцкіх канцыяналах Беларусi XVI ст. Siargiej Kawalow s. 21-28
"Nagrobki Fundatorom Laury" з книги Афанасія КальнафойскогоТЕРАТОУРГНМА LVBO CVDA (Київ 1638) як пам'ятка української релігійно-філософської поезії доби барокко Irena Betko s. 29-41
Униатство и личное именование беларуcoв в XVII-XIX вв. Anna Mezenko s. 43-49
Humor polityczny na łamach wileńskich czasopism satyryczno-humorystycznych w latach 1907-1913 Roman Jurkowski s. 51-83
Фольклорна поетика у сучаснiй українськiй прозi : (на матеріалі творів "Лебедина зграя" B. Земляка, "Ирій" В. Дроздa, "Дім на горі" В. Шевчукa) Anna Horniatko-Szumiłowicz s. 85-96
Fenomen w "martwym lustrze" : poezja Josifa Brodskiego w kontekście ewolucji sztuki europejskiej Ewa Nikadem-Malinowska s. 97-119
Literatury wschodniosłowiańskie na łamach pisma "Warmia i Mazury" w latach 1980-1990 Irena Rudziewicz s. 121-128
Główne aspekty publicystyki Władimira Maksimowa Izabella Siemianowska s. 129-138
Ремарки как "текст в тексте" : (на примерe "Утиной охоты" А. Вампилова) Sierafima Jerszowa s. 139-145
Ediczka Eduarda Limonowa a kategoria "zbędnego człowieka" Robert Bieliński s. 147-155
"Moje życie, moja walka" Jarosława Mogutina : spowiedź pochopna czy przedwczesna? Grzegorz Ojcewicz s. 157-172
Białorusini na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie : (rekonesans) Tadeusz Zienkiewicz s. 173-183
Polonizmy w ukraińsko-łacińskim (słowiano-łacińskim) rękopiśmiennym słowniku Arseniusza Koreckiego-Satanowskiego i Epifaniusza Sławinieckiego z XVII wieku Jarosław Karzarnowicz s. 187-200
Об особенностях реализации модального значения восможности в романе Г. Сенкевича "Крестоносцы" : (к вопросу межъязыковой лексической эквивалентности) Swietłana Waulina s. 201-208
Роль системного анализа при установлении межъязыковой лексической эквивалентности : (на материале русскиx и польскиx цветообозначений синего тона) Roza Alimpijewa s. 209-217
Заметки о языковом портретe Михаила Булгакова Larysa Pisarek s. 219-228
Ономатопея : языковая аномалия Elena Pociechina s. 229-239
Об интригующeм в семантике современного русского слова в восприятии инокультурного исследавателя Joanna Korzeniewska-Berczyńska s. 241-248
Концептуальная метафора : универсальность или идиосинкатичность? Aleksander Kiklewicz s. 249-261
К вопросу o некоторых тенденциях в развитии лексического запаса современного русского языка : (на примерe компьютерной лексики и лексики шоу-бизнеса) Andrzej Sitarski s. 263-271
Eponimy pochodzenia rosyjskiego : "stachanowiec" w języku polskim Michał Sarnowski s. 273-282
Transformacja sufiksów w nazwiskach rejestrowanych współcześnie w Polsce na przykładzie formantu "-uk Bazyli Tichoniuk s. 283-286
"Комедия-памфлет : генезис, становление, поэтика", C. Гончарова-Грабовская, Минск 2002 ; "Поэтика современной русской драмы (конeц ХХ и начала ХХI в.)", C. Гончарова-Грабовская, Минск 2003 : [recenzja] Walenty Piłat Светлана Гончарова-Грабовская (aut. dzieła rec.) s. 289-291
"Имя собственное : от культурной семантики к языковой", И. Э. Ратникова, Минск 2002 : [recenzja] Joanna Korzeniewska-Berczyńska Ирина Эн. Ратникова (aut. dzieła rec.) s. 291-292
"Encyklopedia duszy rosyjskiej. Romans z encyklopedią", Wiktor Jerofiejew, tł., glosarium i posłowiem opatrzył Andrzej de Lazari, Warszawa 2003 : [recenzja] Jarosław Strycharski Wiktor Jerofiejew (aut. dzieła rec.) Andrzej de Lazari (aut. dzieła rec.) s. 293-295
"Tematy polsko-ukraińskie. Historia Literatura Edukacja", pod red. Roberta Traby, Olsztyn 2001 : [recenzja] Paweł Pietnoczka Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 295-299
"Studia Wschodniosłowiańskie", T. 3, Białystok 2003 : [recenzja] Irena Rudziewicz s. 299-301