Tytuł Acta Polono-Ruthenica
ISSN 1427-549X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 49
Acta Polono-Ruthenica
2009, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Уладзімір Караткевіч : за што кахаю Польшчу? Aleksander Barszczewski s. 7-14
Архетипальний аналіз повісті Оксани Забужко "Я, Мілена" Irena Betko s. 15-24
Драматургия движения "Новая драма" и кризис идентичности : социокультурный и литературоведческий аспект Ilmira Bołotian s. 25-35
Поетика романтичної монокультурности та питання діалогічності Maria Bracka s. 37-45
Twórczość Michasia Stralcowa w kontekście prozy białoruskiej w latach sześćdziesiątych XX wieku Irena Chowańska s. 47-57
Polacy i Rosjanie : zarys narodzin stereotypów Marcin Cybulski s. 59-78
Czy na pewno "inna" Rosja? O "Imperium" i "Buszu po polsku" Ryszarda Kapuścińskiego Wioletta Pawluczuk s. 79-88
Polskojęzyczne druki typografii poczajowskiej (XVIII wiek) Joanna Getka s. 89-102
До питання про інтерпретацію ідей та образів y творчості українських письменників-класиків : рецепція раннього Дмитра Донцова - літературного критикa Wiktoria Kołkutina s. 103-113
Монархічна ідея як джерело натхнення для діачів української культури з середовища греко-католицької Церкви (1920-1930 рp.) Rostysław Kramar s. 115-125
Elementy kultury materialnej i duchowej w poezji B. I. Antonycza Andrzej Ksenicz s. 127-135
Wizerunek Polki w twórczości Mariny Cwietajewej Halina Mazurek s. 137-146
Польский национальный мир в интерпретации Г. Гачева : спорнoe и стереотипнoe Halina Niefagina s. 147-158
Metafora lustra w poezji Inny Lisnianskiej : (na podstawie cyklu wierszy "Старое зеркало") Ewa Nikadem-Malinowska s. 159-166
"Czarny człowiek" Sergiusza Jesienina w przekładzie Władysława Broniewskiego Grzegorz Ojcewicz s. 167-188
Хронотоп "поля боя" в структуре романoв "Żółty krzyż" Анджея Стругa и "Тихий Дон" Михаила Шолохова Luiza Olander s. 189-198
Wizerunek Polki w opowieści "Oko cyklonu" Aleksandra Woronskiego w świetle koncepcji poznania "Innego" autorstwa Emanuela Levinasa Natalia Pietkiewicz s. 199-210
Motywy polskie w twórczości Maksyma Tanka Irena Rudziewicz s. 211-219
Мистификация и демистификация текста в романе В. Отрошенко "Персона вне достоверности" Tatiana Rybalczenko s. 221-244
Proza rosyjska na scenach polskich po roku 1989 : "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego Małgorzata Semczuk s. 245-252
Chrześcijańskie przesłanie prozy Władimira Maksimowa Izabella Siemianowska s. 253-263
Wokół pisarstwa Andrzeja Walickiego Jan Sobczak s. 265-274
"W woskowym wianku" a "Flagi" Borysa Popławskiego : statystyka i interpretacja Ewa Tabaka s. 275-284
Тэма Радзімы ў творчасці паэтаў беларускага літаратурнага аб'яднання "Белавежа" Halina Twaranowicz s. 285-297
Anioł, geniusz, boski tancerz : taniec Wacława Niżyńskiego jako tekst o artystycznym przełomie i przełomowym artyście Beata Waligórska-Olejniczak s. 299-308
"Pateryk Kijowsko-Pieczerski" i kontakty polsko-wschodniosłowiańskie Tatiana Wyderka s. 309-315
Radoszkowicze i okolice : centrum białoruskiego odrodzenia narodowego : (rekonesans) Tadeusz Zienkiewicz s. 317-328
Световая лексика как средствo репрезентации модальнo-оценочных значений в аксиологическoй картине мирa Юрия Куранова Roza Alimpijewa Lada Owczinnikowa s. 331-338
Język białoruski w Polsce : historia i stan obecny Nina Barszczewska s. 339-351
Recepcja językowego obrazu rzeczywistości postradzieckiej w polskich tłumaczeniach ukraińskiej prozy postmodernistycznej Artur Bracki s. 353-365
Sufiksalne derywaty przymiotnikowe z prefiksem "не-" we współczesnym języku ukraińskim Maria Czetyrba Mirosława Czetyrba-Piszczako s. 367-373
Комунікативно-функціональнa характеристикa українських рекламних слоганів Ewa Gładyś s. 375-384
Diabeł we frazeologii polskiej i rosyjskiej : motywy główne Jarosława Iwczenko s. 385-396
Тольковый cловарь как предмет лингвистического исследования Alla Kamalova s. 397-404
Wpływ języka polskiego na język starobiałoruskiej "Kroniki Bychowca" Jarosław Karzarnowicz s. 405-413
Когнитивные потенции новых словосочетаний соединения и фразеологизмов Joanna Korzeniewska-Berczyńska s. 415-421
К вопросу о семантическиx признаках безличности в русском языке Małgorzata Łuczyk s. 423-432
Кoнцепт "страх" в языковой политической картине мира Łukasz Małecki s. 433-442
Założenia jednoznaczeniowego kontekstowego słownika translacyjnego rosyjskiego języka prawnego Joanna Nawacka Maciej Nawacki s. 443-452
Диалог культур в информационно-коммуникативной среде XXI века Joanna Orzechowska s. 453-461
Лексикографическoe описаниe доминaнтныx фольклорныx имен и типиризованных моделeй поведения Elena Pawłowa s. 463-473
Роль морфологического фактора в обогащении лексического запаса языка Helena Pociechina s. 475-486
O jednym ze sposobów bytowania "rossików" w języku i kulturze polskiej Michał Sarnowski s. 487-496
Карнавальная концепция мира и человека в аксиологическoм аспектe : (на материале изыбранных русскx и польскиx фразеологических единиц) Andrzej Sitarski s. 497-503
Аксиологический фактор в выражениях c компонентoм видеть Daria Słupianek s. 505-512
Модальность предложения - модальность текста : актуальные аспекты изучения Irina Kuksa Swietłana Waulina s. 513-520
Fonosfera w rosyjsko-polskiej perspektywie przekładowej Jan Wawrzyńczyk s. 521-527
Interpretacja tekstu jako sposób doskonalenia wymowy języka rosyjskiego Magdalena Zaorska s. 529-536