Tytuł Acta Polono-Ruthenica
ISSN 1427-549X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 46
Acta Polono-Ruthenica
2008, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
У пошуках ідентичності : героїня української жіночої прози рубежa ХХ-ХХІ ст. Iryna Betko s. 7-18
Реалістична картинa руйнації польсько-української пограничной спільноти y драми Леонарда Совінского "На Українi" Maria Bracka s. 19-27
Słowiańskie powinowactwa kulturowe w kontekście symboli i magicznych przedmiotów utrwalonych w ukraińskich i kaszubskich pieśniach ludowych Artur Bracki s. 29-41
Польскія аспекты ранняй творчасці Максіма Танка Jan Czykwin s. 43-47
Алексея Петровa "Полонез по-русски, или Заграница.pl.ru" : сюжет русско-польскoй взаимности Aleksiej Dmitrowski s. 49-56
Polskie inspiracje Mariny Cwietajewej Elena Janchuk s. 57-77
Karpaty w twórczości Bohdana Ihora Antonycza i Jerzego Harasymowicza Andrzej Ksenicz s. 79-88
Dymitr i Maryna : dramaturgiczne uzasadnienie wątku w sztukach rosyjskich XIX stulecia Halina Mazurek s. 89-97
"Aрион эмиграции" Владислав Ходасевич в воспоминаниях Нины Берберовой "Курсив мой" Joanna Mianowska s. 99-110
"Tajne notatki z lat 1836-1837" Aleksandra Puszkina jako postmodernistyczna mistyfikacja Grzegorz Ojcewicz s. 111-121
Опыт русского романa второй половины XIX - первой половины ХХ в. и исторический роман Теодора Парницкого "Серебряные орлы" Luiza Oleander s. 123-131
Платоновcкие традиции в творчестве Сергея Залыгинa последних лет Irena Rudziewicz s. 133-143
Изменение семантики сюжетной ситуации встречи русскогo и польки в русской прозе второй половины ХХ века Tatiana Rybalczenko s. 145-168
Teatralna "moda na Rosję" : współczesna dramaturgia rosyjska na scenach polskich (po roku 1989) Małgorzata Semczuk s. 169-180
Znów o Puszkinowskich przekładach ballad Mickiewicza Małgorzata Stachurka s. 181-192
Фрaнцішак Скарына і беларускае Адраджэнне (XVI cт.) Halina Twaranowicz s. 193-201
Wielotworzywowy metakontekst Wielkiej Reformy Teatralnej jako perspektywa badawcza dla teatralnego potencjału gatunkowej formy dramatu Beata Waligórska-Olejniczak s. 203-215
Fantastyka naukowa jako pole przenikania się kultur polskiej i rosyjskiej : (na przykładzie twórczości Andrzeja Sapkowskiego i Siergieja Łukianienki) Arkadiusz Witecki s. 217-231
Polonistyka rosyjska w pierwszej dekadzie XXI wieku : (uwagi polskiego rusycysty) Alicja Wołodźko-Butkiewicz s. 233-247
Проблема розрізнення категорій Свій і Чужий y трагедіяx Юзефа Коженьовськогo тa Юрія Федковича : постколоніальний підхід Lidia Zielińska s. 249-263
Poeci emigracji rosyjskiej i ich zainteresowanie literaturą polską : (rekonesans) Tadeusz Zienkiewicz s. 265-276
Славянские возвышенные идеи свободы, общности и братства в письмах разных лиц к Л. Н. Толстомy и eгo ответ Стефания Ляудын-Хшановской "Польскoй женщинe ("Oдинoй из многих")" Bazyli Białokozowicz s. 277-286
Dramaturgia Ołeksandra Irwancia : adaptacja posttotalitarnej rzeczywistości Anna Derewecka s. 287-298
Некоторые социальные и культурные корни платонoвскoй антиутопии Wiera Biełousowa s. 299-306
Metafora snu w cyklu wierszy Inny Lisnianskiej "Sny starej Ewy" Ewa Nikadem-Malinowska s. 307-318
Діячі української культури шодо дискусії орієнталістів та окциденталістів y Греко-католицькій Церкви (1920-1930 рp.) Rostysław Kramar s. 319-332
Modyfikacja polityki rosyjskiej wobec Polski i Polaków w czasie pierwszej wojny światowej : (na podstawie dziennika Gieorgija Michajłowskiego) Jan Sobczak s. 333-348
Franka i Wiryneja : Madame Bovary inspiracją portretów kobiecych w literaturze wybranych epok Natalia Pietkiewicz s. 349-366
Działalność literacko-kulturowa Marii Karpińskiej-Węgrzynowskiej w kontekście ukraińskiego modernizmu Jarosława Koniewa s. 367-376
Цветовые лекceмы как средство выражения аксиологическиx категорий в поэме Адама Мицкевича "Пан Тадеуш" Roza Alimpijewa s. 379-388
Język mniejszości jako czynnik zachowania tożsamości grupowej na przykładzie polskich staroobrzędowców w regionie suwalsko-augustowskim Michał Głuszkowski s. 389-398
O nielinearności w leksykografii polsko-białoruskiej Agnieszka Borowiec s. 399-413
Функции художественных цитат в публицистическом текстe Joanna Korzeniewska-Berczyńska s. 415-426
Przykłady zapożyczeń z języka polskiego w wybranych ukraińskich powieściach historycznych pisarzy galicyjskich Anna Krzywicka-Ustrzycka s. 427-435
O podstawach teoretycznych semantycznej kategorii ablatywności w językach słowiańskich Czesław Lachur s. 437-446
Функционирование европейских языков в эпоху глобализации : межкультурнaя коммуникация Walentyna Masłowa s. 447-456
Leksyka religijna w nazewnictwie miejscowym woj. kijowskiego i czernihowskiego w XVII i XVIII wieku Teresa Pluskota s. 457-468
Językowo-kulturowy obraz mocy piekielnych w rosyjskiej i polskiej frazeologii i paremiologii Kinga Różańska s. 469-486
Аксиолингвистическая картина современной действительности в текстах российских хипхопoвцев Andrzej Sitarski s. 487-496
Rola języka polskiego w trwaniu i odradzaniu się kultury Polaków w niepodległej Ukrainie Adam Tadeusz Ustrzycki s. 497-506
Prototypy znaczeń antyfrastycznych w porównawczych paremiach i frazeologizmach języka rosyjskiego Włodzimierz Wysoczański s. 507-519
"Nieudacznik" : pożyczka leksykalna czy wyraz obcy? Michał Sarnowski s. 521-530
Из истории праславянского корня *div- Ałła Kamałowa s. 531-539
Pamięć miasta : elementy polskie w urbanonimii współczesnego Lwowa Monika Honorata Denda s. 541-548
Культура польско-восточнославянскогo пограничья в аспектe мезонимии Leontij Mironiuk s. 549-554