Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Re-generacja jako megatrend w zachowaniach konsumentów – czy Polacy są na nią gotowi? Aleksandra Burgiel s. 11-24
Konsumpcja na pokaz jako cecha rynku konsumenckiego Felicjan Bylok s. 25-37
Ekologiczna konsumpcja na pokaz: analiza społecznych i marketingowych skutków kreowania "eko-ikon" Katarzyna Dziewanowska Agnieszka Kacprzak s. 39-53
Zmiany w procesie zakupowym konsumenta Marta Grzegory s. 55-66
An examination of free downloading attitudes: perspectives from Romania Joanna Hernik Simona Elena Iagăr Dana-Nicoleta Lascu s. 67-77
Zastosowanie badań marketingowych do pozycjonowania produktów Stanisław Kaczmarczyk s. 79-93
Inbound marketing, czyli wykorzystanie na rynku nowoczesnych narzędzi komunikacyjno–relacyjnych Kinga Stopczyńska s. 95-106
Lojalność nabywców wobec produktów do podstaw pielęgnacji człowieka – wyniki badań ankietowych Dominika Naguszewska Urszula Szulczyńska s. 107-121
Zjawisko greenwashingu a zachowania konsumentów Lucyna Witek s. 123-134
Proekologiczne zachowania w fazie konsumpcji – zróżnicowanie postaw konsumenckich w świetle badań bezpośrednich Jolanta Zrałek s. 135-144
Komunikacja indywidualna i zadowolenie klienta jako wybrane elementy budowania relacji Urszula Chrąchol s. 147-158
Stosunek konsumentów do transakcji zawieranych przez internet – ujęcie segmentacyjne Marcin Gąsior s. 159-170
Wpływ technik sprzedaży na decyzje zakupowe klientów w okresie kryzysu Agnieszka Bolińska Małgorzata Gotowska Tatiana Kuta s. 171-183
Анализ факторов, влияющих на поведение потребителей на рынке туристских услуг Эмма Головач Александр Рубахов s. 185-200
Znaczenie internetowych źródeł informacji w wyborach konsumenckich – wyniki badań Joanna Kos-Łabędowicz s. 201-214
Relacja cena–jakość w wyborach konsumenckich: dyskusja ograniczeń modelu badawczego Robert Maik s. 215-227
Konsument produktów luksusowych – wybrane zagadnienia Joanna Newerli-Guz s. 229-235
Czynniki wpływające na zachowania klientów indywidualnych na rynku ubezpieczeń majątkowych Beata Nowotarska-Romaniak s. 237-248
Wartości osobowe konsumentów a środki i cele oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych Adam Sagan s. 249-259
Lojalność konsumentów alkoholu w kontekście pijackiego stylu spożycia w świetle badań metodą wywiadu biograficznego Dariusz Siemieniako s. 261-275
Preferencje nabywców instytucjonalnych usług publicznego operatora pocztowego w Polsce Tomasz Sondej s. 277-286
Wybrane aspekty ochrony środowiska a postawy konsumentów Beata Zatwarnicka-Madura s. 287-297
E-consumer in the virtual space Agnieszka Dejnaka s. 301-310
Nowe sposoby oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw – Brand Hero Magdalena Dołhasz s. 311-324
Facebook – innowacyjny sposób komunikacji na rynku turystycznym Sebastian Dudziak s. 325-338
Kierunki rozwoju mobilnej komunikacji marketingowej w usługach na przykładach usług bankowych i turystycznych Małgorzata Kieżel Joanna Wiechoczek s. 339-355
Nowoczesne instrumenty komunikacji z pasażerem w publicznym transporcie zbiorowym Barbara Kos s. 357-374
Facebook.com jako efektywne narzędzie komunikacji marketingowej Joanna Krawiec Joanna Wyrwisz s. 375-388
Nazwisko jako marka na przykładzie rynku mody Barbara Mróz-Gorgoń s. 389-401
Percepcja przekazów reklamowych i jej wpływ na zachowania konsumentów w pierwszej dekadzie XXI wieku Robert Nowacki s. 403-416
Kierunki w rozwoju reklamy telewizyjnej Alina Oczachowska s. 417-429
Komunikacja marketingowa na rynku usług transportowych Grażyna Rosa s. 431-441
Budowanie wartości marki w serwisie społecznościowym Olgierd Witczak s. 443-456
Wpływ aktywności rynkowej seniorów na jakość życia gospodarstw domowych Władysława Muszyńska s. 459-473
Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego Ewa Jerzyk Agnieszka Niezgoda s. 475-489
Zachowania młodych konsumentów w kontekście zdrowego stylu życia Wanda Patrzałek s. 491-503
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zachowań nabywczych konsumentów w wieku starszym Dorota Roszkowska-Hołysz s. 505-518
Produkty luksusowe w opinii młodych mieszkańców Trójmiasta Agnieszka Rybowska s. 519-528
Nowe trendy w zachowaniach młodych konsumentów wyzwaniem dla współczesnego handlu Izabela Sowa s. 529-544
Młody konsument w wielkim mieście – reklama, reklamacje i magia galerii handlowych Anna Wardzała-Kordyś s. 545-556