Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Beata Filipiak s. 5-6
Uwarunkowania kryzysu gospodarczego w organizacji na tle procesów globalizacyjnych Ewa Jasińska s. 9-20
NewConnect – nowy rynek wspomagający rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Michał Buszko s. 21-32
Wspomaganie oceny finansowej podmiotów rynku kapitałowego na podstawie wizualizacji symbolicznej Kamila Migdał-Najman Krzysztof Najman s. 33-41
Przedsiębiorstwa świadczące usługi biznesowe w fazie recesji cyklu koniunkturalnego Magdalena Majchrzak s. 43-51
Analiza jakości procesów biznesowych jako narzędzie identyfikacji przyczyn niepowodzenia organizacji usługowych w warunkach kryzysu Olga Pilipczuk s. 53-63
Ocena podatku od obrotów walutowych (podatku Tobina) w świetle działań antykryzysowych Marek Czyż s. 65-73
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiębiorstw powiatu stargardzkiego w warunkach kryzysu gospodarczego na przykładzie projektu SPEED – Stargardzki Pracownik – Efektywna Edukacja i Dokształcanie Maria Czerniecka s. 75-87
Wycena firm medycznych w warunkach kryzysu Dariusz Zarzecki s. 89-98
Ocena zagrożeń kontynuowania działalności przedsiębiorstwa w świetle zasad rachunkowości Edward Nowak s. 101-112
Wprowadzenie MSSF dla małych i średnich jednostek – szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorstw Hanna Czaja-Cieszyńska s. 113-122
Nierównowaga fiskalna w Polsce a działania rządu w celu stabilizacji finansów publicznych i wzrostu gospodarczego Maria Jastrzębska s. 125-136
Potencjał ekonomiczny gminy a modelowanie rozwoju lokalnego Włodzimierz Zasadzki s. 137-150
Zmiany w zakresie limitów długu publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle kryzysu gospodarczego Marek Dylewski s. 151-158
Utrzymanie płynności finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu – zarys problemu pomiaru Beata Filipiak s. 159-167
Dochody podatkowe miast w warunkach kryzysu gospodarczego (wybrane zagadnienia) Sławomira Kańduła s. 169-185
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w dobie kryzysu Alicja Sekuła s. 187-194