Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Beata Filipiak s. 5-6
Uwarunkowania aktywności innowacyjnej małych przedsiębiorstw Jarosław Karpacz Bogdan Nogalski Anna Wojcik-Karpacz s. 9-18
Wzrost kapitału intelektualnego jako wynik polityki innowacyjnej organizacji Jerzy Kisielnicki s. 19-36
Regionalna strategia innowacyjności jako instrument kreowania innowacyjności przedsiębiorstw: wybrane aspekty Jerzy Ruszała s. 37-44
Rola wiedzy i współ pracy naukowo-biznesowej w stymulowaniu dynamizmu innowacyjnego współczesnych przedsiębiorstw Małgorzata Brojak-Trzaskowska Małgorzata Porada-Rochoń s. 45-54
Przesłanki zaangażowania czynnika publicznego we wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw Joanna Świderska s. 55-64
Kultura organizacji jako jedno z uwarunkowań działalności innowacyjnej Magda Kokoszka s. 65-74
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw usługowych na tle doświadczeń Unii Europejskiej Bogumił Czerwiński s. 75-85
Badanie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego Anna Owidia-Surmacz Aneta Sokół s. 87-98
Wspieranie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw: wybrane instrumenty i ich efekty Grażyna Węgrzyn s. 99-108
Wybrane determinanty w ocenie zmian innowacyjności przedsiębiorstwa w Polsce na tle krajów europejskich Joanna Sadkowska-Bień s. 109-120
Czy centra usług wspierają rozwój regionów? Monika Marcinkowska s. 123-134
E-urząd: innowacyjny partner w społeczeństwie informacyjnym Marek Dylewski Marcin Kępa s. 135-145
Finansowanie innowacyjności kadr w regionach ze środków EFS: możliwości i bariery Beata Filipiak s. 147-156
Bankowa obsługa kredytowo-depozytowa JST: w poszukiwaniu nowych rozwiązań Robert Rumiński s. 157-167
Rola funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w rozwoju lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości: problemy finansów a innowacyjność Barbara Bartkowiak Mirosława Korol s. 169-176
Transgraniczna i transsektorowa integracja polskiego rynku usług finansowych jako determinanta innowacyjności Małgorzata Iwanicz-Drozdowska s. 179-187
Uwarunkowania rozwoju obligacji przychodowych w Polsce Dorota Korenik s. 189-213
Finansowe formy wsparcia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw: wybrane aspekty Magdalena Zioło s. 215-226
Budżetowanie kosztów i wydatków działalności proekologicznej przedsiębiorstwa jako przejaw innowacyjności Piotr Szczypa s. 227-235
Kreowanie innowacyjności w działalności eksportowej małych przedsiębiorstw przez instrumenty ubezpieczeniowe Anna Bera s. 237-246
Innowacyjność sektora bankowego w Polsce Agnieszka Bretyn s. 247-255
Fundusze hedgingowe jako innowacyjna forma inwestowania na rynkach finansowych Michał Buszko s. 257-269
Wybrane aspekty odrębności działalności innowacyjnej w instytucjach finansowych Janina Kotlińska Grzegorz Kotliński s. 271-280