Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa s. 5-6
Rentowność relacji czynnik budowania związków firmy z klientem Urszula Chrąchol s. 9-19
Innowacje w brytyjskiej bankowości komercyjnej: lekcje z kryzysu finansowego Stanisław Flejterski Radosław Korda Agnieszka Stachurska s. 21-36
Uwarunkowania rozwoju usług e-administracji podatkowej w aspekcie zapewnienia podatkowych dochodów budżetu państwa Jacek Sobociński s. 37-50
Przewagi i luki konkurencyjne Poczty Polskiej Tomasz Sondej s. 51-61
Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – wprowadzenie do problematyki Daniel Szostak s. 63-76
Zabezpieczenia emerytalne a niepewność i niestabilność gospodarcza Daniel Wiszkiel Beata Świecka s. 77-87
Zarządzanie finansami gospodarstw domowych w warunkach pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej Marta Musiał Beata Świecka s. 89-98
Perceived purchase risk as a barrier in "young adults" online shopping Leszek Gracz s. 101-115
Cyfrowe wykluczenie polskich seniorów jako bariera w realizacji badań marketingowych prowadzonych w Polsce Iwona Escher s. 117-134
Zachowania "młodych dorosłych" w internecie jako szansa rozwoju sprzedaży w tym kanale dystrybucji Izabela Ostrowska s. 135-147
Polityka produktu realizowana w polskich przedsiębiorstwach – wyniki badania Joanna Petrykowska s. 149-159
Przeobrażenia w marketingu mix usług transportowych Grażyna Rosa s. 161-172
Ewolucja koncepcji marketingu – w kierunku podejścia holistycznego Wawrzyniec Rudolf s. 173-186
Analiza inwariancji pomiaru w badaniach przekrojowych Adam Sagan s. 187-197
Analiza witryn internetowych wybranych miast wojewódzkich Agnieszka Smalec s. 199-210
Imprezy masowe w kreowaniu wizerunku miasta na przykładzie Gdańska Marzena Wanagos s. 211-224