Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chłopi i ziemianie Królestwa Polskiego w latach I wojny światowej : stosunki wzajemne Marek Przeniosło s. 3-21
Kwestia obywatelstwa polskiego dla repatriantów, reemigrantów i uchodźców z Rosji w latach 1918-1922 : regulacje prawne a praktyka urzędnicza Konrad Zieliński s. 23-36
"Droga renegata" : kariera i poglądy Earla Browdera, sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych, 1930-1945 Włodzimierz Batóg s. 37-56
Polityka narodowościowa władz sowieckich na obszarze przedwojennego województwa białostockiego w latach 1939-1941 Wojciech Śleszyński s. 57-64
Dyplomacja brytyjska wobec przyszłości Sudetów i planów wysiedlenia mniejszości niemieckiej z Czechosłowacji, 1939-1942 Piotr Maciej Majewski s. 65-86
Ostbahn - Kolej Wschodnia w Generalnym Gubernatorstwie w przygotowaniach wojennych i w ofensywnej fazie wojny Niemiec z ZSRR, 1941 - połowa 1942 r. Czesław Bakunowicz s. 87-101
"Jesteśmy w dobrym punkcie politycznym" : o polityce Józefa Becka - bez mitów Stanisław Żerko s. 103-112
Na marginesie polemiki Marka Kornata ze Stanisławem Żerką Michał Jerzy Zacharias s. 113-119
Działalność społeczna i gospodarcza samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w Wielkopolsce w latach 1918-1939 Regina Pacanowska s. 121-127
Przemiany w strukturze przemysłu wielkopolskiego w dwudziestoleciu międzywojennym Sławomir Kamosiński s. 129-134
Wizyta brytyjska dyplomatów we Lwowie na początku 1940 r. Bogusław Gogol Jacek Tebinka s. 135-152
Sprzeczności, konflikty i upadek polskiego "realnego socjalizmu" Henryk Słabek s. 153-161
"Stanisław Kot 1885-1975. Biografia polityczna", Tadeusz Paweł Rutkowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Janusz Tazbir Tadeusz Paweł Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 161-165
"Dmowski - Rosja a kwestia polska. U źródeł orientacji rosyjskiej obozu narodowego 1886-1908", Władysław Bułhak, Warszawa 2000 : [recenzja] Krzysztof Kawalec Władysław Bułhak (aut. dzieła rec.) s. 165-170
"Bitwa na przedpolach Warszawy", Lech Wyszczelski, Warszawa 2000 : [recenzja] Marcin Stasiewicz Lech Wyszczelski (aut. dzieła rec.) s. 170-173
"Polacy w Litewskiej SRR 1944-1989", Aleksander Srebrakowski, Toruń 2000 : [recenzja] Piotr Łossowski Aleksander Srebrakowski (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"The third reich. A new history", Michael Burleigh, Macmilan, 2000 : [recenzja] Czesław Madajczyk Michael Burleigh (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Für Glaube und Volkstum. Die katholische Wochenzeitung "Der Deutsche in Polen" (1934-1939) in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus", Pia Nordblom, Paderborn-München-Wien-Zürich 2000 : [recenzja] Marek Andrzejewski Pia Nordblom (aut. dzieła rec.) s. 178-181
"Erzwungene Trennung. Vetreibung und Aussiedlung in und aus der Tschechoslowakei 1938-1947 im Vergleich mit Polen, Ungern und Jugoslawien", Detlef Brandes, Edita Ivaničková, Jiři Pešek [Hg.], Essen 1999 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Detlef Brandes (aut. dzieła rec.) Edita Ivaničková (aut. dzieła rec.) Jiři Pešek (aut. dzieła rec.) s. 181-185
"Nationalism and the nation in the Iberian Penisula", Clare Mar-Molinero, Angel Smith [ed.], Oxford (Berg) 1996 : [recenzja] Tadeusz Miłkowski Clare Mar-Molinero (aut. dzieła rec.) Angel Smith (aut. dzieła rec.) s. 185-189
"Notre ami Ben Ali", Nicolas Beau, Jean-Pierre Tuquoi, Paris 1999 : [recenzja] Mariusz Malinowski Nicolas Beau (aut. dzieła rec.) Jean-Pierre Tuquoi (aut. dzieła rec.) s. 189-191
Badania dotyczące polskiej polityki narodowościowej po 1945 r. Piotr Madajczyk s. 191-196
"Rosja-Chiny. Dwa modele transformacji", Toruń 2000 : [recenzja] Jerzy Abkowicz s. 196-200
Sprawozdanie z sesji naukowej "Czerwiec 1976 po 25 latach - spory i refleksje", Radom, 19 czerwca 2001 r. Paweł Sasanka s. 201-204
Międzynarodowa konferencja naukowa "Ustroje polityczne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czechosłowackiej 1918-1938", Warszawa, 2-3 X 2001 r. Jacek Adamczyk s. 205-208
Fundacja Naukowa im. Aleksandra Gieysztora : podziękowanie. s. 209