Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niemcy wobec wojny burskiej (1899-1902) Piotr Szlanta s. 3-17
Polityka narodowościowa caratu w świetle raportów generałów-gubernatorów wileńskich z początku XX w. Leszek Jaśkiewicz s. 19-28
Mniejszość niemiecka w Czechosłowacji 1918-1938 : szkic statystyczny Piotr Maciej Majewski s. 29-58
Władze III Rzeszy a UPA Stanisław Biernacki s. 59-66
WiN i ruch narodowy wobec wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. Zygmunt Woźniczka s. 67-86
Polskie badania słowacystyczne : historiografia XX w. Ewa Orlof s. 87-101
Na temat historiografii stosunków polsko-ukraińskich w latach 1918-1956 Ryszard Torzecki s. 103-111
O pojęciu "historia najnowsza" Marian Leczyk s. 113-123
Europa powersalska : dyskusja redakcyjna z udziałem profesorów: Krzysztofa Dunin-Wąsowicza, Mariana Leczyka, Tomasza Schramma, Tomasza Witucha. Krzysztof Dunin-Wąsowicz Marian Leczyk Tomasz Schramm Tomasz Wituch s. 125-141
Płaszczyzna współistnienia obrządków greckiego i łacińskiego Kościoła katolickiego w Galicji Wschodniej po Concordii (1863-1914) Włodzimierz Osadczy s. 143-146
Miejsce Południowej Afryki w kształtowaniu koncepcji brytyjskiej polityki imperialnej, 1899-1914 Michał Leśniewski s. 147-150
Polityka państw Ententy wobec Zakaukazia w latach 1918-1921 Paweł Olszewski s. 151-154
Duchowieństwo katolickie diecezji śląskiej (katowickiej) w Drugiej Rzeczypospolitej Henryk Olszar s. 155-159
Kieleckie środowisko dziennikarskie w latach 1945-1989 Jolanta Kępa s. 161-166
"«Polnische Wirtschaft» - zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit", Hubert Orłowski, Wiesbaden 1996 : [recenzja] Mieczysław Tomala Hubert Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 167-173
"Generał Marian Kukiel. Żołnierz, historyk, polityk", Janusz Zuziak, Pruszków 1997 : [recenzja] Rafał Habielski Janusz Zuziak (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939", Dariusz Matelski, Poznań 1997 : [recenzja] Stanisław Żerko Dariusz Matelski (aut. dzieła rec.) s. 176-179
"Locarno z perspektywy siedemdziesięciu lat. Materiały konferencji, która odbyła się w Szczecinie 19 i 20 października 1995 roku", pod red. Marka Baumgarta, Szczecin 1998 : [recenzja] Wojciech Materski Marek Baumgart (aut. dzieła rec.) s. 180-183
"Nacjonalizm chrześcijański. Narodowo-katolicka formacja ideowa w II Rzeczypospolitej na tle porównawczym", Bogumił Grott, Kraków 1996 : [recenzja] Wiktor Poliszczuk Bogumił Grott (aut. dzieła rec.) s. 183-187
"Zagłada polskich Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Pólnocno-Wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941. Studium z dziejów zagłady dawnego narodu politycznego", Krzysztof Jasiewicz, Warszawa 1998 : [recenzja] Wojciech Materski Krzysztof Jasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Polski ruch socjalistyczny wobec Niemiec okresu Republiki Weimarskiej, 1919-1932", Jerzy Juchnowski, Wrocław 1997 : [recenzja] Bronisław Pasierb Jerzy Juchnowski (aut. dzieła rec.) s. 190-192
"Roosevelt and the Munich crisis. A study of political decision-making", Barbara R. Farnham, New Jersey 1997 : [recenzja] Hanna Marczewska-Zagdańska Barbara R. Farnham (aut. dzieła rec.) s. 193-200
"«Sonderaktion Krakau» die Verhaftung der Krakauer Wissenschaftler am 6. November 1939", Jochen August, Hamburg 1997 : [recenzja] Józef Buszko Jochen August (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Życie religijne żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej", Norbert Honka, Opole 1998 : [recenzja] Danuta Kisielewicz Norbert Honka (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Documents Diplomatiques Suisses 1848-1945, vol. 14: 1 I 1941 - 8 IX 1943", Bern 1997 : [recenzja] Czesław Madajczyk s. 205-206
"Death comes in yellow. Skarżysko-Kamienna slave labor camp", Felicja Karay, z hebr. na ang. przeł. Sara Kitai, Amsterdam 1997 : [recenzja] Stanisław Meducki Felicja Karay (aut. dzieła rec.) Sara Kitai (aut. dzieła rec.) s. 206-209
"Ostatni raport", Kazimierz Krauze "Wawrzecki", [Gdańsk], 1997 : [recenzja] Dariusz Rogut Kazimierz Krauze (aut. dzieła rec.) s. 209-214
"Rebuilding Poland. Workers and communism", Padraic Kenney, Ithaca and London 1996 : [recenzja] Dariusz Jarosz Padraic Kenney (aut. dzieła rec.) s. 214-222
"Mieczysław Moczar "Mietek". Biografia polityczna", Krzysztof Lesiakowski, Warszawa 1998 : [recenzja] Antoni Dudek Krzysztof Lesiakowski (aut. dzieła rec.) s. 222-225
"Ideologiczno-polityczna idoktrynacja nauczycieli w Polsce w latach 1945-1956", Ferdynand Mielczarek, „Studia i monografie” nr 247, Opole 1997 : [recenzja] Dariusz Jarosz Ferdynand Mielczarek (aut. dzieła rec.) s. 226-229
"Komitet Wojewódzki ogniwem władzy ludowej. Studium postaw aktywu partyjnego opracowane pod kierunkiem Marcina Kuli na przykładzie zapisów posiedzeń KW PZPR w Gdańsku w latach 1949-1953", Warszawa 1997 : [recenzja] Dariusz Jarosz Marcin Kula (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Polacy w Skandynawii", pod red. Edwarda Olszewskiego, Lublin 1997 : [recenzja] Jan Szymański Edward Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 232-236
"Działalność oświatowa w wybranych społecznościach polonijnych", pod red. Albina Koprukowniaka, Lublin 1994 : [recenzja] Jacek Knopek Albin Koprukowniak (aut. dzieła rec.) s. 236-238
"Polish Americans: an ethnic community", James S. Pula, New York 1995 : [recenzja] Krzysztof Groniowski James S. Pula (aut. dzieła rec.) s. 238-241
"American first ladies. Their lives and their legacy", ed. Lewis L. Gould, New York-London 1996 : [recenzja] Halina Parafianowicz Lewis L. Gould (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Russia abroad. Gold book of emigration. The first third of the XXth century. Biographical encyclopedia", Moscow 1997", Moskva 1997; "Russkoje zarubeż'e. Zołotaja kniga emigracii. Piervaja tret' XX veka. Encikłopediczeskij biograficzeskij słovar", Moskva 1997 : [recenzja] Roman Bäcker s. 244-247
"Red scare or red menace? American communism and anticommunism in the cold war era", John Earl Haynes, Chicago 1996 : [recenzja] Włodzimierz Batóg John Earl Haynes (aut. dzieła rec.) s. 247-250
Z posiedzenia Komitetu Redakcyjnego "Dziejów Najnowszych" oceniającego "Dzieje Najnowsze" za lata 1996-1997 Wojciech Materski Rafał Stobiecki s. 251-258
Na drodze do wojny : główne kierunki polityki europejskiej i amerykańskiej w przededniu II wojny światowej Tadeusz Kisielewski s. 259-262