Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 11-12
Editorial s. 13-14
Kształcenie akademickie - szanse rozwoju w sytuacji zmiany cywilizacyjnej = Academic Didactics - Opportunities of Development in Conditions of the Civilization Change Danuta Morańska s. 17-23
Zmiany w austriackim systemie szkolnym = Changes in Austrian School System Krzysztof Kraszewski s. 24-31
Zainteresowanie edukacją studentów = Educational Interests of Students Aleksander Marszałek s. 32-37
Requirements for Professional Competence Formation of Environmentalists in the Society Transition to Sustainable Development Volodymyr Bogoliubov Nataliia Bogoliubova s. 38-45
Wsparcie edukacji formalnej z wykorzystaniem edukacji pozaformalnej - warsztaty interaktywne = Support for Formal Education with the Use of Non-Formal Education - Interactive Workshops Tomasz Warchoł s. 46-50
Programowanie we wczesnej edukacji dziecka = Programming in Early Childhood Education Katarzyna Myśliwiec s. 51-55
Aktywność edukacyjna osób starszym w Polsce = Educational Activity of the Elderly in Poland Monika Dorota Adamczyk s. 56-61
Technika czynnikiem sprawczym przemian cywilizacyjnych = Technology Causative Factor of Civilizational Waldemar Furmanek s. 65-81
Wizja nowego modelu procesu kształcenia technicznego na podstawie założeń konstruktywizmu i kognitywizmu = The New Concept of the Model of Technical Education Based on the Assumption of Constructivism and Cognitivism Tomasz Prauzner Paweł Ptak s. 82-86
Výsledky prieskumu výučby techniky na nižsom stupni stredného vzdelávania v SR = The Results of the Survey Focused on Teaching of Techniques in the Lower Secondary Education in the Slovak Republic Jozef Kuzma Jozef Pavelka s. 87-92
Correlation between Psychomotor Skills and Creativity among Secondary School Students and Future Teachers Jarmila Honzíková Jan Krotký s. 93-101
Znaczenie symulacji komputerowych w nauczaniu energoelektroniki = The Importance of Computer Simulation in Teaching of Power Electronics Agata Albrecht Adam Muc Piotr Mysiak s. 102-110
Wybrane statystyki nieparametryczne = Selected Nonparametric Statistics Wiesława Malska s. 111-117
Language Communicative Competence in the System of Postgraduate Education Ruslana Deda Viktoriia Khomych Svitlana Tolochko s. 118-125
Finding Spiritual Core : Union of the Believers of the Ukrainian Native Faith Victoria Khvist Oksana Smorzhevska s. 126-130
Modely odborného technického vzdelávania = Models of Vocational Technical Education Ján Kmec Daniel Kučerka s. 133-139
Kwalifikacyjne kursy zawodowe sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez osoby dorosłe = Qualifying Vocational Courses as the Way to Obtain Additional Qualifications by Adults Janusz Nowak s. 140-145
Aktywność zawodowa jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych = Professional Activity as a Form of Rehabilitation for Disabled People Lidia Włodarska-Zoła s. 146-152
Užití digitálních učebních pomůcek v odbornem vzdělávání = The Use of Digital Teaching Aids in Vocational Education Ladislav Rudolf s. 153-158
Ecological Competence Formation of Future Agricultural Yuriy Olchedaievskyi Alina Romaskevych Viktor Sytnychenko s. 159-163
Autorytet nauczyciela w przededniu reform oświatowych = Teacher Authority on the Eve of the Educaional Reform Maria Kuzin s. 167-173
Uplatňovanie digitálnej kompetencie učitel'ov vo výučbe technických odborných predmetov = Application of Digital Competence by Teachers within the Teaching Process of Technical Subjects Milan Ďuriš s. 174-179
Indywidualny system wartości jako czynnik kształtujący style kierowania dyrektorów szkół = Individual Value System as a Factor in Creation of Leadership Styles of School Principals Grzegorz Lech Andrzej Różański s. 180-186
Sylwetka rodzica i jego współpraca ze szkołą w oczach nauczycieli gimnazjum : (doniesienie z badań) = The Figure of the Parent and his Cooperation with the School Teachers : (Research Report) Bożena Dusza s. 187-191
Postawy nauczyciela-wychowawczy wobec pracy w szkole = Teacher's Attitudes Towards School Work Marta Bałażak s. 192-197
Wiedza suicydologiczna jako niezbędny składnik kompetencji współczesnego nauczyciela = Knowledge of Suicidology as a Core Element of the Contemporary Teacher's Competence Ewa Nieroba s. 198-207
Komunikacja interpersonalna w procesie kształcenia akademickiego = Communication in University Education Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 211-216
Elektroniczny system zarządzania szkołą - studium przypadku na przykładzie Liceum Uniwersyteckiego = Electronic School Management System - Case Study on the Example of a University High School Krystian Tuczyński s. 217-224
Zastosowanie wirtualizacji w edukacji - wybrane przykłady = The Virtualization in Education - Selected Examples Robert Lis s. 225-230
Interactive Web Platform for Teaching Resources in Preschool Institutions Slavoljub Hilčenko Nebojša Jakovljević s. 231-236
Koncepcja niskokosztowej platformy edukacyjnej = The Concept of Low-Cost Educational Platform Mirosław Hajder Sara Nienajadło Mariusz Nycz s. 237-241
Model kształcenia na odległość na przykładzie Politechniki Częstochowskiej = Model of Distance Education on the Example of Częstochowa University of Technology Zygmunt Kucharczyk Tomasz Walasek s. 242-247
Przemiany cywilizacyjne i kulturalne społeczeństwa informacyjnego = Industrial and Cultural Transformation of the Information Society Marek Kęsy s. 248-255
Hipermedialne e-podręczniki - nowe medium w edukacji tożsamościowej = Hypermedia Textbooks - the New Medium in Identity Education Joanna Jurczyk-Rygałło s. 256-261
Aspekty edukacyjne wirtualnych światów : aplikacja Second Life = Educational Aspects of Virtual Worlds : The Application of Second Life Wojciech Kowalewski Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz Piotr Leszczyński Iwona Mokwa-Tarnowska Anna Rek-Kurc Idzi Siatkowski Paweł Topol s. 262-277
Wpływ digitalizacji życia na pogorszenie stanu zdrowia młodego człowieka = The Influence of the Digitalization of Life on the Deterioration of the State of Health of a Youth Katarzyna Gawrol s. 278-283
Koncepcja przedmiotu edukacja na odległość dla studentów II stopnia kierunku mechatronika = The Concepts of Subjects E-Learning for Students II Stage of Mechatronics Krzysztof Krupa s. 284-289
Media społecznościowe jako narzędzia reklamy internetowej = Social Media as an On-Line Advertising Tool Aleksandra Puchtel Agata Płecha Joanna Szulżyk-Cieplak s. 290-295
Display Device of Information to Car Driver Peter Kováčik s. 299-307
Kierowanie uwagą wzrokową w procesie rozwiązywania problemów algorytmicznych = Guiding Visual Attention during Algorithmic Problems Solving Magdalena Andrzejewska Anna Stalińska s. 308-314
Implikacje dla systemu edukacyjnego wynikające z mechanizmów derejestracji i detrakcji informacji = Implications for the Educational System Resulting from the Mechanisms of Deregistration and Detraction of Information Jolanta Wilsz s. 315-320
Bezpieczne programowanie w Javie - kontrola dostępu = Security Programming in Java Access Control Jerzy Krawiec s. 321-329
Zastosowanie programu Clonezilla dla bezpieczeństwa pracowni komputerowej = Clonezilla Software as a Method of Improving the Security in a Computer Laboratory Agnieszka Jankowska Mariusz Śniadkowski s. 330-334
Rozpoznanie aktywności ruchowych człowieka - wykorzystanie minikomputera Raspberry PI w zajęciach laboratoryjnych = Human Activity Recognition - Application of the Raspberry PI Minicomputer in a Laboratory Exercise Marcin Rudzki Paula Stępień s. 335-340
"Nuevas metodologia didácticas", Javier Rodriguez Torres, Madryt 2015 : [recenzja] Tomasz Warzocha Javier Rodriguez Torres (aut. dzieła rec.) s. 343-344
"Patologie w cyberprzestrzeni : profilaktyka zagrożeń medialnych", red. Danuta Morańska, Dąbrowa Górnicza 2015 : [recenzja] Wojciech Walat Danuta Morańska (aut. dzieła rec.) s. 345-351