Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 11-12
Editorial s. 13-14
Analfabetyzm funkcjonalny czasu transformacji cywilizacji = Functional Illiteracy of the Tome of Civilization Transformation Education of Pupils Waldemar Furmanek s. 17-24
Myślenie jako ciągle superważny proces w świecie technokracji = Thinking as a Continuously Important Process in the World of Technocracy Janusz Miąso s. 25-31
Milestones in the Teaching of Mathematics to Children in Polish Territories from the Last Decades of the Nineteenth Century until the End of the Twentieth Century Stanisław Domoradzki s. 32-37
Edukacja formalna ucznia : dominująca instytucjonalizacja czy symetryczne zaangażowanie rodziców i nauczycieli? = Formal Education of Students : Dominant Institutionalisation or Symetric Involvement of Parents and Teachers? Barbara Lulek s. 38-46
Kierunki przemian w języku uczniów = Directions of Changes in Pupils Language Beata Romanek s. 47-52
The Usage of Interactive Teaching Methods in L2 Classroom to Enhance Future Philologists' Subjectness Nataliia Aristova s. 53-57
Wsparcie i rola osób starszych - przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom = Support and the Role of the Elderly - Preventing Adverse Changes Mirosław Babiarz Paweł Garbuzik s. 58-65
Sala Doświadczenia Świata (Snoezelen) w pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną = World Experience Room (Snoezelen) and Therapeutic work with Persons with Intellectual Disability Aleksandra Mach s. 66-76
Zarządzanie zmianą w oświacie = Change Management in Education Marlena Zaborniak s. 79-84
Możliwości i bariery funkcjonowania zawodowego młodzieży z wyższym wykształceniem w opiniach studentów = Opportunities and Barriers of Professional Functioning of Young People with High Education in Their Opinion Zbigniew Chodkowski s. 85-91
Kompetencje językowe przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie prac dyplomowych) = The Language Competences of the Future Primary Education Teacher (On Example of Diploma Thesis) Mariusz Kalandyk Dorota Szumna s. 92-100
Sposoby pozyskiwania i przyswajania materiałów edukacyjnych przez studentów kierunku mechanika i budowa maszyn = Ways of Obtaining and Studying Educational Resources of Mechanical Engineering Students Ewelina Kosicka Renata Lis s. 101-105
Wypalenie zawodowe w ocenie nauczycieli akademickich Politechniki Lubelskiej = Burnout in the Opinion of Academic Teachers of the Lublin University of Technology Anna Arent Paweł Droździel Anna Walczyna s. 106-113
Psychology Students' Professional Identity Forming at the University Vitaliy Filatov Olga Filatova Alena Semenova s. 114-117
Psychological Mechanisms for Creation Professional Orientation of the Personality Elena Vinarchik s. 118-121
Preservation of Mantal Health of Children and Teenagers Ekaterina Usenkova s. 122-123
Weryfikacja ogólnotechnicznych umiejętności uczniów w szkołach zawodowych = Verification of Students' General Technical Skils in Vocational Schools Michał Hnatiuk s. 124-130
Gas Transmitters (CO and NO) as Factors Regulating the Skin Cells Functions Anna Koziorowska Maria Romerowicz-Misielak s. 131-136
Rozwój zrównoważony a ochrona przyrody = Sustainable Development vs Nature Protection Małgorzata Falencka-Jabłońska Wiktoria Sobczyk s. 139-144
Formation of Planetary Consciousness and the Noosphere Mentality of the Universities' Students as a Condition for Sustainable Development Nataliia Terentieva Svetlana Yashnik s. 145-151
Zmęczenie jako współczesne zagrożenie cywilizacyjne = Chronic Fatigue as a Modern Civilizational Threat Marlena Duda s. 152-156
Gotowość do zmian życiowych - propozycja warsztatu metodologicznego = Readiness for Changes - Proposition to Methodological Workshop Marta Czechowska-Bieluga s. 157-162
System informacji turystycznej i jego usługi w opinii odwiedzających województwo podkarpackie = The Tourist Information System and its Services in the Opinion of Visitors in Podkarpackie Province Anna Nizioł s. 163-168
Innovative Computer Technologies for Estimating the Level of Economy Safety : Evolution, Current State and Prospects Tetiana Kostiuk Serhii Kostiuk Vadym Martynenkov Nataliia Olali s. 169-173
Przetwarzanie informacji w środowisku jej nadmiarowości i przyspieszenia technologicznego w świetle badań własnych = Processing of Information in the Environment of its Redundancy and Technological Acceleration in the Light of Own Research Hanna Batorowska s. 177-191
Społeczna konstrukcja wiedzy w cyberprzestrzeni = Social Construction of Knowledge in Cyberspace Alina Betlej s. 192-198
Narzędzia informatyczne wspomagające pracę nowoczesnego naukowca = IT Tools Supporting the Modern Scientist Wojciech Czerski s. 199-204
Światy wirtualne 3D w edukacji akademickiej = 3D Virtual Worlds in Academic Education Andrzej Bręborowicz Aldona Dutkiewicz Michał Januszewski Barbara Kołodziejczak Magdalena Roszak Paweł Topol Jan Zych s. 205-216
Media społecznościowe w e-learningu akademickim = Social Media in Academic E-Learning Urszula Ordon Wioletta Sołtysiak s. 217-221
Refleksyjne uczenie się w akademickiej edukacji zdalnej = Reflexive Learning in the Academic Distance Education Danuta Morańska s. 222-227
Interactive-Multimedia Playful Game Sheets and Panels of Preschool Institutes Slavoljub Hilčenko Nebojša Jakovljević s. 228-234
Analogowo-cyfrowe spotkania edukacyjne w przestrzeni wczesnoszkolnej = The Analog-Digital Educational Meetings in the Early Primary School Dimension Teresa Piątek s. 235-240
Szanse i zagrożenia wynikające z zastosowania mediów we wczesnej edukacji dziecka = Chances and Threats Resulting about Using Media in Early Childhood Education Maria Potoczna s. 241-246
Wiedza przyszłych nauczycieli na temat cyberprzemocy wobec dzieci najmłodszych - doniesienia z badań = Future Teachers' Awareness of Cyber Violence Towards the Youngest Children - Report from Studies Hewilia Hetmańczyk s. 247-254
Miejsce Internetu w budżecie czasu polskiego dziecka - perspektywa pedagogiczna = Role of the Internet in the Budget Time Polish Child - Pedagogical Perspective Jacek J. Błeszyński Olga Khyzhna Małgorzata Orłowska s. 255-261
Prospect for the Development of Computerized Training Disabled Children (with HIA) on the Basis of Personal-Activity Approach Ilya Eropov Yury Medvedev s. 262-265
Nowe media jako narzędzie edukacji zdrowotnej i modelowania zachowań współczesnego społeczeństwa = New Media as a Tool for Health Education and Behaviour Modelling in Modern Society Emilian Zadarko Maria Zadarko-Domaradzka s. 266-272
Aplikacje mobilne w promocji i edukacji zdrowotnej = Mobile Application in Health Promotion and Educational Health Julia Łosiak-Pilch s. 273-278
Nowe media - interpretacja pojęcia w kontekście pedagogicznym = New Media - Interpretation of the Term in Pedagogical Context Wojciech Biel s. 279-287
Praktyczne aspekty programowania w Javie - wydajność programu w zakresie automatycznego zarządzania zasobami = Practical Aspect of Java Programming - Program Efficiency Related to Automatic Resource Management Jerzy Krawiec s. 288-296
Web-Based API as a Tool in Teaching Computer Vision Concepts Artur Zacniewski s. 297-304
Wirtualizacja obiektów w pasywnej wizualizacji stereoskopowej = Virtualization of Objects in Passive Stereoscopic Visualisation Zbigniew Gomółka Bogdan Kwiatkowski Bogusław Twaróg Ewa Żesławska s. 305-311