Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 11-12
Editorial s. 13-14
Problemy metodologiczne w badaniach nad jakością życia = Methodological Problems in the Study of the Quality of Life Marlena Duda s. 17-22
Tożsamość - istotny element realizacji potrzeb rozwojowych i edukacyjnych = Identity - An Essential Element of Meeting Development and Educational Needs Mirosław Babiarz Paweł Garbuzik s. 23-31
Modele edukacji osób starszych = Models of Education for Elderly People Monika Dorota Adamczyk s. 32-37
Methodology of Teaching Methods of the Study Course : Theory of Cooperation in Education Mariia Lychuk Nina Zhuravska s. 38-42
Methods of Detection and Assessment of Legal Capacity Serhii Hladyshev Adrii Melnyk Sergiy Yashchuk s. 43-47
Práce s chybou žáků výuce přírodních věd = Working with Students' Error in Teaching Science Martin Malčík Miroslava Miklošíková s. 48-55
Metodické materiály Centra edukácie a popularizácie techniky = Design of Methodical Materials for Center of Education and Popularization of Technology Jozef Pavelka Jaroslav Šoltés s. 59-66
Badanie pamięci elektronicznych w kształceniu inżynierów bezpieczeństwa = Electronics Memory Testing in Education of Safety Engineers Aleksander Marszałek s. 67-73
The Use of Non-System Components of Construction Sets Pavla Karpíškova Jan Krotký Jan Král s. 74-81
Modelling Materials on the Primary School as the Element for an Improvement of Fine Motor Skills and a Support of Creativity Petr Simbartl s. 82-86
Suggestion for Modify of the School Educational Program at the Secondary Vocational School of Electrical Engineering Hana Benešová Petr Mach s. 87-92
Wybrane aspekty wnioskowania statystycznego = Selected Aspects of the Statistical Inference Wiesława Malska s. 93-99
Podpora vyučby PLC systémov na vysokých škalách v SR = Support in the Education PLC System at Universities in Slovakia Gabriel Bánesz Danka Lukáčová s. 100-105
Nové řídící struktury podniku = New Management Structure of the Business Miroslav Merenda s. 106-111
Didaktické pracovíska - KD model = Didactic Workplaces - KD Model Ján Kmec Daniel Kučerka s. 112-117
Kształcenie i doskonalenie kadr pracowniczych w dobie czwartej rewolucji przemysłowej = Staff Training and Performance Improvement in the Era of the Fourth Industrial Revolution Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 118-123
Źródła finansowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych = Source of Financing of Professional Activity of Disabled People Lidia Włodarska-Zoła s. 124-129
Vzdelávanie žiakov stredných odborných škôl s využitím IKT = Education at the Secondary Vocational Schools Using the ICT Aleksander Piecuch Mária Vargová s. 130-134
Elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego = Electronic Vocational Examination System Janusz Nowak s. 135-142
Przygotowanie przyszłych nauczycieli do wdrażania nauki programowania w edukacji elementarnej = Preparation of Teacher Trainees to Implementation of Programming Learning in Elementary Education Beata Kuźmińska-Sołśnia Katarzyna Ziębakowska-Cecot s. 145-150
Mechanizm grywalizacji w nauczaniu podstaw programowania = Using Gamification in Teaching Introductory Programming Course Magdalena Andrzejewska s. 151-156
Interpersonalne kontakty nauczycieli z rodzicami w dobie dziennika elektronicznego = Interpersonal Teacher-Parent Relations in the Age of Electronic School Diary Monika Zielińska s. 157-162
Percepcja czasu przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w świetle nowych technologii = Perception of Time by Professional Teachers in the Word of New Technologies Bronisław Andrzej Samujło Małgorzata Agnieszka Samujło s. 163-169
Wiedza i postawy studentów - przyszłych nauczycieli - w zakresie metodologii i metod badań naukowych = Students - Future Teachers' Knowledge and Attitude in the Area of Methodology of Research and Research Methods Karolina Czerwiec Katarzyna Potyrała Renata Staśko s. 170-178
The Readiness Formation of Future Technology Teachers to Organise the Creative Activity of Pupils Ihor Zhernoklieiev s. 179-185
Noosfera jako podstawa systemu kształcenia zawodowego przyszłych nauczycieli na Ukrainie i w Polsce w społeczeństwie informacyjnym = Noosphere as the Basis of the Vocational Training System for Future Teachers in Ukraine and Poland in the Information Society Fabian Andruszkiewicz Olga Chyżna s. 186-191
System "cienkiego klienta" wspomagający pracę nauczyciela = "Thin Client" System Supporting the Teachers Work Robert Lis s. 192-197
Nauczyciel w "budzącej się szkole" = Teacher in "Waking up School" Emilia Musiał s. 198-204
Poznawanie z nowymi mediami - nowa jakość czy nowa trudność? : fragmentaryzacja czy integracja? : potrzeba nowej konwergentnej edukacji = Learning with the New Media - New Quality or New Difficulty? : Fragmentation or Integration? : The Need for New Convergent Education Janusz Miąso s. 207-217
Edukacja mobilna w szkołach ponadgimnazjalnych - raport z badań = Mobile Education in Post-Secondary Schools - Research Report Marta Wrońska s. 218-224
Nadmiarowość informacji ery społeczeństwa informacyjnego wyzwaniem dla nauczyciela = Redundancy of Information in the Era of Information Society as a Challenge for the Teacher Jakub Czopek s. 225-230
Świadomość i skala zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży gimnazjalnej województwa podkarpackiego = The Awereness and Scale of the Cyberbullying Phenomenon among the Students of Middle Schools from the Podkarpackie Province Sławomir Rębisz Ilona Sikora Katarzyna Smoleń-Rębisz s. 231-238
Społeczna rol mediów w szkole = The Social Role of the Media at School Marlena Pieniążek s. 239-244
Komunikacja niewerbalna pokolenia sieci = Non-Verbal Communication of the Network Generation Magdalena Wasylewicz s. 245-249
Gratyfikacje z korzystania z mediów = Gratification of the Use of Media Grzegorz Polański s. 250-255
Wykorzystanie komputera przez uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej w uczeniu się - sprawozdanie z badań sondażowych = Computer Use by Students in Grades IV-VI Primary School in Learning - Raport of Survey Research Marek Hallada s. 256-260
Edukacja w zakresie metod i środków ochrony tożsamości w sieci = Education in the Field of Methods and Means of Network Identity Protection Alicja Gerka Mirosław Hajder Mariusz Nycz s. 261-266
Współbieżne modele czasu rzeczywistego przekształtników energoelektronicznych w kształceniu inżynierskim = Simultaneous Real-Time Models of Power Electronics Converters Tomasz Binkowski Bogdan Kwiatkowski s. 269-275
Creation an Educational the Private Cloud Based on Simulation and User Interaction in Solving Educational Problems Eugene Kovalev Natalia Kovaleva s. 276-281
Quality Assessment of Resampled Digital Images by Statistical Metrics Wojciech Korneta s. 282-287
Zaniedbana algebra w nauczaniu informatyki = Neglected Algebra and Informatics Teaching Aleksander Piecuch s. 288-294
Nowoczesne rozwiązania informatyczne w elektrotechnice i elektronice = Modern IT Solutions in Electrical Engineering and Electronics Tomasz Prauzner Paweł Ptak s. 295-300
"Badatelský přístup v technickém vzdělávání : teorie a výzkum", Jiří Dostál, Mária Kožuchová, Olomouc 2016 : [recenzja] Krzysztof Kraszewski Jiří Dostál (aut. dzieła rec.) Mária Kožuchová (aut. dzieła rec.) s. 303-305
"New Approaches and Trends in Technical Education : Polish-Sloval Omparative Study", Milan Ďuriš, Ján Stebila, Wojciech Walat, Rzeszów - Banská Bystrica 2016 : [recenzja] Waldemar Lib Ján Stebila (aut. dzieła rec.) Wojciech Walat (aut. dzieła rec.) Milan Ďuriš (aut. dzieła rec.) s. 306-307