Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marine rescue and assistance in Roman Law José Luis Zamora Manzano Silverste Bello Rodríguez s. 5-28
The problem of «causa conditionis» in the settlements of Roman jurists and in modern Polish unjustified enrichment law Marek Sobczyk s. 29-42
Humanitaryzm w rzymskim późnoantycznym ustawodawstwie cesarskim na przykładzie konstytucji zamieszczonych w CTh 9.3. «De custodia reorum» Adam Świętoń s. 43-54
Wolność sumienia i wyznania w warunkach izolacji więziennej Tadeusz Płoski s. 55-76
Prawo jednostki a dobro wspólne - powracający dylemat Małgorzata Augustyniak s. 77-93
The Irisch Constitution - an examination of selected issues Urszula Connolly s. 95-108
Procedura legislacyjna w Republice Litewskiej Monika Giżyńska s. 109-122
Podstawowe zagadnienia dotyczące systemu rejestracji stanu cywilnego na Ukrainie Piotr Kasprzyk s. 123-139
«Rational-choice economics» - koncepcyjna podstawa chicagowskiej szkoły ekonomicznej analizym prawa w rozważaniach sedziego R. A. Posnera Adam Biegalski s. 141-165
Europejski system pomocy społecznej : (wybrane uwagi z zakresu komparatystyki administracyjnej) Jarosław Dobkowski s. 167-186
Prawo do dobrej administracji : od koncepcji teoretycznej do instytucji prawnej Marcin Seniuk s. 187-198
Sądowa kontrola działań administracji publicznej jako przejaw judycjalizacji postępowania administracyjnego Robert Suwaj s. 199-214
Znaczenie zasady praworządności przy wydawaniu decyzji administracyjnych przez organy administracji publicznej Przemysław Krzykowski s. 215-230
System weryfikacji decyzji administracyjnych wydanych w postępowaniu wznowionym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego Marta Kopacz s. 231-242
Utrata statusu studenta szkoły wyższej Kamil Klonowski s. 243-255
Status prawny radnego powiatowego w samorządzie rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Bułajewski s. 257-275
Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad działalnością wójta Józef Strzelecki s. 277-289
Prawo prasowe a ochrona dóbr osobistych osób publicznych w świetle orzecznictwa sądów powszechnych Jarosław Szczechowicz s. 291-308
Elementy treści podpisu wystawcy weksla Magdalena Rzewuska Maciej Rzewuski s. 309-322
Art. 286 k.k. i art. 297 k.k. jako instrumenty zwalczania oszustw kredytowych Justyna Karaźniewicz s. 323-344
«ne quit coematur supprimatur» : regulacje prawne ograniczające działania monopolistyczne w świetle cap. LXXV «lex Irnitana» a a współczesne rozwiązania prawnoadministracyjne Bronisław Sitek s. 345-352
Prawa człowieka i obywawtela w okresie od początku państwowości państwa polskiego do 1918 roku Beata Kolarz s. 353-360
Sytuacja społeczności muzułmańskiej w Europie : aspekt społeczno-ekonomiczny na przykładzie państwa francuskiego Katarzyna Grzelak s. 361-370
Bureaucracy in perception of Cyril Northcote Parkinson Edyta Sokalska s. 371-381
Edukacja etyczna młodego pokolenia w budowaniu demokratycznego społeczeństwa w dobie globalizacji : Dietricha von Hildebranda recepty na odpowiedzialność Jacek Zieliński s. 383-393
Równość kobiet i mężczyzn jako jeden z podstawowych elementów zasady dobrych rządów - «good governance» - świetle art. 15 wersji skonsolidowanej Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej Magdalena Sitek s. 395-403
Wielojęzyczność a interpretacja europejskiego prawa wspólnotowego Michał Lasota Adam Zienkiewicz s. 405-411
«Differentia specifica» współczesnego prawa administracyjnego : (prolegomena) Jarosław Dobkowski s. 413-422
Dyrektywy interpretacyjne umów międzynarodowych Michał Lasota Adam Zienkiewicz s. 423-432
Wpływ regulacji międzynarodowej na polskie prawo zamówień publicznych w sektorze wojskowym Dorota Krekora-Zając s. 433-440
System opodatkowania władania gruntami w Polsce Bogumił Pahl s. 441-451
Kryteria ustalania wysokości zadościuczynienia pieniężnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia czynem niedozwolonym - w orzecznictwie Sądu Najwyższego Jarosław Szczechowicz s. 453-460
Mit społeczeństwa heterogenicznego inne spojrzenie na heterogeniczność albo mit o niej Jacek Zieliński s. 461-469
Kontrakty menedżerskie jako pozapracownicze podstawy zatrudnienia Krystyna Ziółkowska s. 471-478
Utrata mocy obowiązującej aktu prawa miejscowego na skutek wydania roztrzygnięcia nadzorczego lub orzeczenia sądu administracyjnego Zbigniew Kopacz s. 479-485
Kwalifikacja prawna przestępstwa zabójstwa w Wielkiej Brytanii Kamil Frąckowiak s. 487-496
Przejawy populizmu penalnego w polskiej polityce kryminalnej Piotr Chlebowicz s. 497-505
Zjawisko patologii aspołecznej w ujęciu kryminologicznym Monika Kotowska s. 507-514
Wybrane problemy instytucji małego świadka koronnego w odniesieniu do instytucji świadka koronnego Marcin Adamczyk s. 515-524
Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej (Totuń, 4-5 grudnia 2008 r.) Ewa Somaiłło s. 525-530
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z wizyty Prezesa Trybunału Konstytucyjnego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (Olsztyn, 17 kwietnia 2009 r.) Jarosław Dobkowski s. 531-533
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego (Szczecin, 16-18 kwietnia 2009 r.) Jarosław Dobkowski s. 535-537
  Zacytuj
 • Udostępnij
"„Negotium mix tum cum donatione” : orogini terminologiche e concentuali", Roberto Scevola, Milano 2008 : [recenzja] Bronisław Sitek Roberto Scevola (aut. dzieła rec.) s. 539-540
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Dodatkowe zatrudnienie", Bogusław Cudowski, [b. m.] 2007 : [recenzja] Przemysław Palka Bogusław Cudowski (aut. dzieła rec.) s. 541-545
  Zacytuj
 • Udostępnij
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 68 Magdalena Rzewuska Maciej Rzewuski s. 547-552
  Zacytuj
 • Udostępnij
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. (sygn. akt II FPS 1 Paweł Sobotko s. 553-564
  Zacytuj
 • Udostępnij