Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przejaw działalności twórczej jako przesłanka uznania fotografii za utwór Jan A. Piszczek s. 5-14
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne szansą na poprawę sytuacji pacjenta czy obawą przed jej pogorszeniem? Agnieszka Kowalska s. 15-27
Porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie Paulian Długokęcka s. 29-39
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udzielenie licencji patentowej lub know-how Marek Z. Salamonowicz s. 41-56
Organizacja imprezy w lokalu najętym - implikacje cywilnoprawne Ewa Lewandowska s. 57-75
Charakter prawny zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przepisach kodeksu spółek handlowych Renata Tanajewska s. 77-88
Problematika sobášov maloletých pri tvorbe spoločného návrhu pre kodifikáciu rodinného práva v Československu a Poľsku v rokoch 1948-1949 Ivana Šošková s. 89-101
Prawna ochrona pracowników przed sytuacjami patologicznymi w środowisku pracy- wybrane problemy Monika Kotowska Piotr Prusinowski s. 103-117
Zobowiązania pozytywne państwa w sferze zakazu niewolnictwa i pracy przymusowej Jakub Czepek s. 119-129
Dopuszczalność kontroli osobistej pracownika a obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy Krystyna Ziółkowska s. 131-142
Prawo pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 roku Katarzyna Jaworska s. 143-153
Problem ustalania wysokości wynagrodzenia polskich pracowników oddelegowanych do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego Katarzyna Piecha s. 155-163
Rola pracownika socjalnego w krajach systemu "common law" Alina Miruć s. 165-175
Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2010 r., sygn. IV CSK 504 Marek Salamonowicz s. 177-181
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2009 r., sygn. III CZP 99 Magdalena Rzewuska s. 183-187
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2007 r., sygn. III CZP 53 Maciej Rzewuski s. 189-192
Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie Jakóbski przeciwko Polsce Anna Korzeniewska-Lasota s. 193-197
"La valutazione : La tutela della biodiversita tra diritto comunitario, nazionale e regionale", Matteo Benozzo, Francesco Bruno, Milano 2009 : [recenzja] Piotr Krajewski Matteo Benozzo (aut. dzieła rec.) Francesco Bruno (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Psychologia zeznań", Zbigniew Marten, Warszawa 2012 : [recenzja] Jarosław Szczechowicz Zbigniew Marten (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Entstehung und Entwicklung der modernen privatrechtsordnungen und die römischrechtliche Tradition", Gábor Hamza, Budapest 2009 : [recenzja] Aldona Rita Jurewicz Gábor Hamza (aut. dzieła rec.) s. 207-210
II Ogólnowydziałowe Seminarium Naukowe "Władza w prawie", Olsztyn 15 lutego 2013 r. Michał Mariański s. 211-215
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "System polityczny, prawo, konstytucja i ustrój Królestwa Polskiego w latach 1815-1830", Olsztyn, 19-20 kwietnia 2013 r. Lech Mażewski s. 217-218
Sprawozdanie z Sympozjum Romanistów Polskich, Sucha Beskidzka, 1-4 maja 1013 r. Bronisław Sitek s. 219-221