Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Stanisław Pikulski s. 5
Europeizacja prawa karnego materialnego : niektóre aspekty teoretyczne i praktyczne (trójgłos) Janusz Bojarski Piotr Chrzczonowicz Alicja Ornowska s. 7-22
Prawno-społeczne aspekty pomówienia o przestępstwo z art. 200 k.k. Robert Patryk Dziembowski Robert Szostak s. 23-42
Kryminalizacja finansowania terroryzmu na tle prawnoporównawczym Wojciech Filipkowski Ewa M. Guzik-Makaruk s. 43-65
Granice legalności działania obrońcy i konsekwencje prawne ich przekroczenia Joanna Flik-Kłaczyńska s. 67-78
Karnoprawne aspekty ochrony tajemnicy adwokackiej Kamil Frąckowiak s. 79-84
Mediacja jako przejaw konsensualizmu w postępowaniu karnym Justyna Karaźniewicz s. 85-96
Czy wymiar sprawiedliwości wymierzy przestępcom sprawiedliwość? : system dozoru elektronicznego a funkcje i cele kary kryminalnej Ilona Kasińska s. 97-111
Wpływ zmian legislacyjnych na poziom przestępczości i ich konsekwencje społeczne Szymon Krajnik s. 113-128
Sporne problemy przestępstwa prania pieniędzy Aneta Michalska-Warias s. 129-141
Wybrane problemy rakcji karnej w społeczeństwie postindustrialnym : prawo karania - sprawiedliwość - zasada «ultima ratio» Michał Peno s. 143-157
problem przeludnienia w jednostkach penitencjarnych w obliczu wyroku TK z dnia 26 maja 2008 roku Rafał Skowron Anna Wilińska Mariusz Zelek s. 159-174
Kara ograniczenia wolności i problemy związane z wykonywaniem obowiązku nieodpłatnej kontrolowanej pracy Magdalena Soboń s. 175-187
Zasady wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania wobec kobiet w ciąży Krystyna Szczechowicz s. 189-196
Deklarowanie i rzeczywiste funkcje postępowania przyspieszonego w sprawach o przestępstwa Andrzej Światłowski s. 197-215
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2007 r. (sygn. akt III KK 245 Stanisław Pikulski s. 217-221
Glosa do postanowienia z 26 lipca 2007 r. (sygn. akt IV KK 174 Adam Poszewicki s. 223-227
"Reputation and Defamation", Lawrence McNamara, New York 2007 : [recenzja] Robert Patryk Dziembowski Lawrence McNamara (aut. dzieła rec.) s. 229-230
Sprawozdanie z konferencji "Społeczne źródła i następstwa zabójstw", Warszawa 10 grudnia 2008 roku Piotr Chlebowicz Monika Kotowska s. 231-232