Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Il "silenzio" sulla base della gl. Qui tacet, ad D.50.17.142 Carmen Lazaro Guillamon s. 5-10
Czynny żal jako okoliczność łagodzaca odpowiedzialnośc sprawcy w świetle pism jurystów oraz retorów Przemysław Kubiak s. 11-26
Vigor "reguły" nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest w "prawie rzymskim" Sławomir Kursa s. 27-39
Wpływ kognacji na ius conubii w prawie rzymskim i kanonicznym Piotr Sadowski s. 41-54
In dubio magis contra fiscum est respondendum (D.49.14.10) Bronisław Sitek s. 55-62
Commercium iure gentium commune esse debet Magdalena Sitek s. 63-71
The tradition of ADR (Alternative Dispute Resolution) as an alternative form of justice in the American legal culture Edyta Sokalska s. 73-83
Odpowiedzialność żołnierzy za szkody wyrządzone na majątku osób prywatnych (privati) w świetle 7 księgi Kodeksu Teodozjańskiego - zarys problemu Adam Świętoń s. 85-101
Temulency as the distraction of mental actions Kamil Frackowiak s. 103-116
Badania poligraficzne jako element zarządzania ryzykiem w procesie weryfikacji informacji przekazywanych przez kandydata na świadka oraz świadka koronnego Piotr Herbowski Dominika Słabczyńska s. 117-132
Problematyka badawcza efektywności warunkowego umorzenia postępowania karnego stosowanego w reakcji na przestępstwa o charakterze gospodarczym Karol Juszka s. 133-138
Zagrożenie zjawiskiem korupcji ze strony członków zorganizowanych grup przestępczych z perspektywy funkcjonariuszy Służby Więziennej Monika Kotowska s. 139-151
Kilka uwag o kryminalistyce w świecie informacji cyfrowej oraz stojących przed nią wyzwaniach Krzysztof Krassowski s. 153-163
Struktura, zadania i prawne podstawy działalności aparatu państwowego II RP do spraw repatriacji, reemigracji i emigracji Piotr Majer s. 165-178
Aktywne metody prowadzenia zajęć z kryminalistyki na przykładzie warsztatów poświęconych badaniom dokumentów: wybrane zagadnienia Katarzyna Julia Furman Jarosław Moszczyński s. 179-190
Wina kombinowana w prawie karnym jako dualizm form winy Anna Opar s. 191-201
Ekonomiczno-społeczne aspekty przedsiebiorczości Grzegorz Pieszko s. 203-214
Zakaz reklamy lub promocji działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15 (art. 200 § 5 k.k.) Marta Romańczuk-Grącka s. 215-225
Konstytucyjna ochrona małżeństwa i rodziny a ekspansja gender Ryszard Sztychmiler s. 227-244
Regulacje prawnokarne dotyczące sprawców z zaburzeniami preferencji seksualnych - wybrane zagadniania Anna Chodorowska Małgorzata Szwejkowska s. 245-256
Bezpieczeństwo w procesie poznania naukowego Andrzej Wawrzusiszyn s. 257-266
Bezpieczeństwo narodowe i logistyka Sił Zbrojnych RP po wstąpieniu Polski do NATO i UE Monika Ziniewicz s. 267-279
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 grudnia 2012 r., II Aka 283 Dariusz Jagiełło s. 281-287
"Przemoc stosowana przez kobiety: studium kryminologiczne", Marian Cabalski, Kraków 2014 : [recenzja] Bogna Orłowska-Zielińska Marian Cabalski (aut. dzieła rec.) s. 289-291
"Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej: aspekty materialne i formalne", Mirosław Karpiuk, Warszawa 2013 : [recenzja] Jarosław Kostrubiec Mirosław Karpiuk (aut. dzieła rec.) s. 293-295
Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów nt. "Reforma państwa karnego", Poznań, 3-4 kwietnia 2014 r. Marta Romańczuk-Grącka s. 297-299