Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Robert Dziembowski Beata Kędzierska Małgorzata Szwejkowska s. 5
Zabójstwa kwalifikowane w polskim kodeksie karnym z 1997 r. Stanisław Pikulski s. 7-20
Z problematyki typizacji przestępstwa zabójstwa : aspekty wybrane Bogna Orłowska-Zielińska s. 23-30
Przymusowe leczenie nieletnich w zakładach psychiatrycznych Beata Kędzierska Małgorzata Szwejkowska s. 31-39
Interpretacja pojęcia dezinformacji w świetle art. 132 k.k. Piotr Chlebowicz s. 41-48
Polityka karna - strategia punitywna czy liberalna Waldemar Jaroch s. 49-61
Zapobieganie powtórnej wiktymizacji ofiar przestępstwa zgwałcienia : wybrane aspekty proceduralne Anna Chodorowska s. 63-78
Instytucja «plea bargaining» jako współczesna forma konsensualizmu między przestępcą a ofiarą Joanna Magdalena Stopińska s. 79-93
Zasada ustalania pojedynczej stawki dziennej kary grzywny w kontekście odpowiedzialności posiłkowej (subsydiarnej) w prawie karnym skarbowym Kamil Frąckowiak Michał Kurzyński s. 95-106
Zażywanie substancji psychoaktywnych przez nieletnich sprawców czynów karalnych : aspekty kryminologiczne i prawne Monika Kotowska s. 107-117
Zachowania korupcyjne w świetle prawa karnego islamu : przyczynek do dyskusji Przemysław Palka s. 119-128
Występowanie do państw członkowskich UE o wykonanie kar o charakterze pieniężnym w świetle decyzji ramowej Rady 2005/214 Robert Dziembowski Krystyna Szczechowicz s. 129-139
Kilka refleksji na temat procesowej pozycji pokrzywdzonego przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego Justyna Karaźniewicz s. 141-155
Uzasadnienie orzeczenia o zabezpieczeniu : uwagi ogólne Rossana Starzyńska Piotr Starzyński s. 157-166
Ewolucja uprawnień radcy prawnego w postępowaniu karnym na przestrzeni wieków Marcin Adamczyk Joanna Zadłużna s. 167-181
Wpływ dekretów radzieckich Rady Najwyższej ZSRR na polskie prawo karne dotyczące karania zbrodniarzy wojennych Elżbieta Rojowska s. 183-192
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 czerwca 2010 r., SK 52 Przemysław Palka s. 193-202
Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2011 r., I KZP 9 Małgorzata Szwejkowska s. 203-207
Sprawozdanie z I Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych "Tożsamość polskiego prawa karnego" (17-19 października 2011 r., Ramsowo k. Olsztyna) Bogna Orłowska-Zielińska Marta Romańczuk-Grądzka s. 209-211
"Tożsamość polskiego prawa karnego", pod red. Stanisława Pikulskiego, Marty Romańczuk-Grądzkiej i Bogny Orłowskiej-Zielińskiej, Olsztyn 2011 : [recenzja] Krystyna Szczechowicz Bogna Orłowska-Zielińska (aut. dzieła rec.) Stanisław Pikulski (aut. dzieła rec.) Marta Romańczuk-Grądzka (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej : studium z prawa karnego", Przemysław Palka, Olsztyn 2011 : [recenzja] Robert Patryk Dziembowski Przemysław Palka (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Mafia sycylijska : prywatna ochrona jako biznes", Diego Gambetta, Warszawa 2009 : [recenzja] Piotr Chlebowicz Diego Gambetta (aut. dzieła rec.) s. 221-225