Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona czci w starożytnym prawie Robert Dziembowski Małgorzata Szwejkowska s. 5-12
Domy składowe jako wyraz ewolucji prawa składu na ziemiach polskich w okresie do 1918 r. Michał Hejbudzki s. 13-33
Przeszkoda niemocy płciowej w świetle wykładni kan. 1084 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku Justyna Krzywkowska s. 35-45
Ewolucja odpowiedzialności za sprzedajność (concussio) w prawie rzymskim Bronisław Sitek s. 47-57
Starość w prawie rzymskim Piotr Sadowski s. 59-77
Rzymskie korzenie stanowiska Gracjana w kwestii przyczyny sprawczej małżeństwa Sławomir Patrycjusz Kursa s. 79-86
"Postliminium receptum Gallus Aelius in libro significationum, quae ad ius pertinent..." : origine storica del postliminium e sua classificazione Amparo Montañana Casaní s. 87-98
Associazioni di pescatori, uno spazio di identita` sociale nella Hispania romana e nella attualita Carmen Lázaro Guillamón s. 99-107
Dialog w starożytnej Grecji jako podstawa współczesnej nauki Marcin Dąbrowski s. 109-119
Obecne zastupitelstvo v systeme miestnej samospravy Igor Palus s. 121-131
Referendum na lokalnej urovni v Slovenskej republike Alena Krunkova s. 133-143
Gli stranieri e la mediazione Maria Casola s. 145-155
The methodological criteria of counterpropositions within the Roman social legal framework Patricia Panero Oria s. 157-167
Metodologia, metodyka, metoda jako podstawa wywodu naukowego Jerzy Kawa s. 169-188
"Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych", red. Piotr Jóźwiak, Krzysztof Opaliński, Piła 2012 : [recenzja] Anna Korzeniewska-Lasota Piotr Jóźwiak (aut. dzieła rec.) Krzysztof Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Historia de la Manumision en Roma : de los origenes a los Severos, Gerion Naejos", Pedro Lopez Barja de Quiroga, Madrid 2007 : [recenzja] Aldona Rita Jurewicz Pedro Lopez Barja de Quiroga (aut. dzieła rec.) s. 193-207
Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Romanistycznej "Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim : wspłłczesne spostrzeżenia", Kętrzyn, 28-29 maja 2012 r. Bronisław Sitek s. 209-212
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Państwo a zdrowie", Olsztyn, 4 czerwca 2012 r. Agnieszka Kowalska s. 213-214
XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa "Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa:, Łódź, 6-9 września 2012 r. Anna Korzeniewska-Lasota Adam Zienkiewicz s. 215-216
Sprawozdanie z II Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych "Granice Kryminalizacji i penalizacji", Olsztyn, 19-20 września 2013 r. Robert Dziembowski Małgorzata Szwejkowska s. 217-219