Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Robert Dziembowski Małgorzata Szwejkowska Elżbieta Zębek s. 5
Zbrodnia przeciwko braniu udziału w masowym zamachu skierowanym przeciwko grupie ludności w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji w polskim prawie karnym Stanisław Pikulski s. 7-18
Uwarunkowania unijne oraz karnoprawne produkcji lub wprowadzania do obrotu żywności niebezpiecznej : część pierwsza Michał Kurzyński Małgorzata Szwejkowska Elżbieta Zębek s. 19-30
Zasady prawidłowej legislacji podczas tworzenia katów prawa miejscowego w Polsce Stanisław Bułajewski s. 31-42
Szkodnictwo leśne : zarys problemu Anna Chodorowska s. 43-58
Czyn złośliwego podszywania się pod inną osobę Katarzyna Cygan s. 59-70
Leasing a procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z cła Adam Drozdek s. 71-80
Cechy dystynktywne terroryzmu morskiego w ujęciu fenomenologicznym Kamil Frąckowiak s. 81-90
Uprawnienia pracownika w razie zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy Katarzyna Jaworska s. 91-98
Prawo organizowania zgromadzeń na terenie uczelni a utrzymanie porządku i bezpieczeństwa Mirosław Karpiuk s. 99-108
Wolność tworzenia i działania związków zawodowych jako cecha ustroju Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Kazimierczuk s. 109-124
Wybrane aspekty ryzyka sportowego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego Marta Kowalczyk-Ludzia s. 125-132
Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego Agnieszka Kowalska s. 133-138
Prawo do patentu w świetle postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 roku o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych Sebastian Kwiecień s. 139-152
Obligatoryjny system nauczania religii w szkołach publicznych w świetle wybranych konkordatów Jacek Janusz Mrozek s. 153-162
Typy zabójstw kwalifikowanych w polskim prawie karnym na tle porównawczym Anna Opar s. 163-172
Społeczno-prawne aspekty penalizacji fałszowania dokumentów Grzegorz Pieszko s. 173-184
Zarządzanie procedurami ochronnymi w administracji publicznej z uwzględnieniem kontroli zarządczej Paweł Romaniuk s. 185-194
Uczestnictwo w prezentacji treści pornograficznych z udziałem małoletniego Marta Romańczuk-Grącka s. 195-204
Ewolucja podstaw prawnych funkcjonowania biegłych sądowych we współczesnej Rosji Denis Solodov Ilia Solodov s. 205-218
Wniesienie do sądu sprawy o nieważność małżeństwa Ryszard Sztychmiller s. 219-230
Wyłudzanie refundacji na leki : "modus operandi" sprawców, motywy ich działania oraz szkodliwość społeczna nadużyć Damian Wąsik s. 231-244
Nielegalny połów ryb w aspekcie prawnokarnym i środowiskowym Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke Elżbieta Zębek s. 245-258
Zazdrość w perspektywie zbrodni i samounicestwienia Renata Włodarczyk Elżbieta Żywucka-Kozłowska s. 259-270
Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 29 marca 2012 r., sygn. akt VIII SA/Wa 1127 Dorota Całkiewicz s. 271-277
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2014 r., sygn. akt II UK 420 Jan A. Piszczek s. 279-283
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 lipca 2013 r., sygn. akt II SA/Kr 522 Agnieszka Rotkiewicz s. 285-292
"Ústavné právo : štátoveda", L'ubor Cibulka a kolektív, Bratislava 2013; "Ústavné právo, ústavný systém Slovenskej republiky", L'ubor Cibulka a kolektív, Bratislava 2014 : [recenzja] Stanisław Sagan L'ubor Cibulka (aut. dzieła rec.) s. 293-295
Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów, Poznań, 16-17 kwietnia 2015 r. Michał Kurzyński s. 297-300
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przestępstwa i nieprawidłowości wyborcze", Olsztyn, 12 maja 2015 r. Damian Wąsik s. 300-301