Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo i nowe technologie a kwestia danych zawartych w Internecie po śmierci ich użytkownika Agnieszka Malarewicz-Jakubów Anna Tworkowska s. 5-12
Prawa autorskie uniwersytetu na przykładzie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Jan A. Piszczek s. 13-25
Publiczna szkoła wyższa jako przedsiębiorca Marek Zbigniew Salamonowicz s. 27-35
Krytyka prasowa jako element wolności wypowiedzi Monika Nowikowska s. 37-48
Wybrane aspekty zakazu reklamy w systemie prawa polskiego Marcin Domian Robert Dziembowski Magda Pieńkowska s. 49-60
Zasada trwałości małżeństwa w polskim prawie rodzinnym - aspekty materialne i procesowe Małgorzata Łączkowska s. 61-81
Oświadczenie o odrzuceniu spadku Ewa Lewandowska s. 83-95
Roszczenie względem obdarowanego o uzupełnienie zachowku Agnieszka Malarewicz-Jakubów s. 97-105
Spółka cicha jako typ spółki cywilnej? : rozważania na gruncie prawa Polski, Austrii, Niemiec i Francji Katarzyna Ciućkowska-Leszczewicz s. 107-115
Kilka uwag o charakterze sankcji sprzecznych z ustawą uchwał wspólników spółek kapitałowych Sylwia Łazarewicz s. 117-125
Nadużywanie pozycji dominującej na polskim rynku energetycznym w świetle wybranego orzecznictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Krzykowski s. 127-145
Instrumentalizacja zamówień publicznych w kontekście polityki społecznej Unii Europejskiej Maciej Bendorf-Bundorf s. 147-159
Standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy i Rady Europy a polski system zabezpieczenia społecznego na wypadek bezrobocia Katarzyna Jaworska s. 161-170
Kontrola pracowników w świetle unormowań wewnątrzzakładowych Marcin Smolski s. 171-182
Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego Krystyna Ziołkowska s. 183-191
Ochrona środowiska naturalnego w basenie Morza Śródziemnego : inicjatywa Komisji Europejskiej "Horyzont 2020" Magdalena Sitek s. 193-205
Stan i trendy rozwoju w zakresie produkcji i wykorzystania funkcjonalnej w kontekście prawnym Beata Szwejkowska Elżbieta Zębek s. 207-220
Podmioty legitymowane czynnie do udzielenia prokury Paweł Lewandowski s. 221-232
Zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako szczególny tytuł wykonawczy Hanna Frąckowiak s. 233-242
Charakter prawny ugody sądowej oraz skutki prawne jej zawarcia Anna Franusz s. 243-255
L'indagine previa nel processo penale giudiziario in riferimento alla dimissione dallo stato clericale nel Codice di Diritto Canonico di 1983 Janusz Ostrowski s. 257-267
La societa moderna e le nuove esigenze di accesso alla giustizia Valeria Santo s. 269-279
Kara dziesiątkowania w późnorepublikańskiej armii rzymskiej Michał Norbert Faszcza s. 281-296
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2010 r., sygn. akt CZP 37 Katarzyna Cygan s. 297-302
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2011 r., sygn. III CZP 79 Michał Hejbudzki s. 303-309
Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. VII SAB/Wa 201 Agnieszka Kowalska s. 311-318
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 14 lutego 2012 r., sygn. III UZP 4 Jan A. Piszczek s. 319-324
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. IV CSK 459 Magdalena Rzewuska s. 325-329
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. III CZP 71 Maciej Rzewuski s. 331-334
"Diritto degli enti locali", Francesco Staderini, Padowa 2009 : [recenzja] Bronisław Sitek Francesco Staderini (aut. dzieła rec.) s. 335-336
Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego "Jak przygotować do małżeństwa?" Magdalena Rzewuska s. 337-341
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego" Maciej Rzewuski s. 343-345