Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie podmiotowości prawnej stowarzyszeń zwykłych Michał Hejbudzki s. 5-20
Wolność zrzeszania się jako element społeczeństwa obywatelskiego Marcin Kazimierczuk s. 21-34
Członkostwo w stowarzyszeniu Maciej Bendorf-Bundorf s. 35-49
Naruszanie zbiorowych interesów konsumentów na rynku energetycznym w świetle wybranego orzecznictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Krzykowski s. 51-70
Odpowiedzialność komandytariusza - zagadnienia wybrane Paweł Lewandowski s. 71-85
Rozstrzygnięcia Ministra Sprawiedliwości w sprawach wpisu na listy adwokatów i radców prawnych Dominik Sypniewski s. 87-96
Obowiązek udostępniania informacji przez spółki samorządowe posłom i senatorom na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Jan Jakub Zięty s. 97-110
Nośniki materialne dóbr osobistych Jan Piszczek s. 111-122
Prawo własności intelektualnej jako przedmiot na studiach prawniczych : zakres, metody i efekty akademickiego kształcenia Marek Salamonowicz s. 123-142
Pojęcie szkody przyszłej : "prejudice futur" w prawie francuskim : rozważania na tle polskich uregulowań prawnych Michał Mariański Magdalena Zielińska s. 143-159
Wpływ skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy cywilnej w rozsądnym terminie na wizerunek sądów Jarosłąw Szczechowicz s. 161-169
Transgraniczne egzekwowanie kar pieniężnych - praktyczne doświadczenia w zakresie stosowania Decyzji ramowej Rady 2005/214 Christian Johnson Malwina Liweń s. 171-184
Odsetki za opóźnienie świadczenia celnego Adam Drozdek s. 185-199
Uniwersalizm instytucji bezpodstawnego wzbogacenia a nienależne świadczenie na rzecz organu podatkowego Ewa Lewandowska s. 201-213
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - ocena rozwiązań w prawie polskim z perspektywy międzynarodowych i unijnych standardów Marzena Szabłowska-Juckiewicz s. 215-234
Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego w relacji do pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy Krystyna Ziółkowska s. 235-243
Zeznania świadków w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych - aspekty wybrane Hanna Frąckowiak s. 245-257
Bezprawne udostępnianie i umożliwianie dostępu do jednostkowych danych medycznych w świetle odpowiedzialności karnej art. 51 u.o.d.o. Damina Wąsik s. 259-272
Środki nadzoru nad działalnością gminy Bogusława Dobkowska s. 273-284
Postępowanie mediacyjne w polskim sądownictwie administracyjnym Kamil Klonowski s. 285-303
The concepts of the local self-government in Poland in the first years of regaining independence Edyta Sokalska s. 305-320
Powrót do tradycji chrześcijańskiej gwarancją nienaruszalności godności człowieka Justyna Krzywkowska s. 321-329
Ekonomiczny aspekt funduszy polityki spójności : analiza na poziomie układu regionalnego Polski Renata Marks-Bielska Magdalena Wojarska s. 331-351
Obszary Natura 2000 - geneza i wpływ na gospodarkę w północno-wschodniej Polsce Wojciech Truszkowski Elżbieta Zębek s. 353-366
Umiejętne zarządzanie audytem wewnętrznym w różnych obszarach gospodarki Paweł Romaniuk s. 367-377
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2013 r., sygn. II PK 358 Katarzyna Jaworska s. 379-382
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. III AUa 831 Jan Piszczek s. 383-390
Glosa do wyroku SN z dnia 22 lutego 2012 r., sygn. IV CSK 240 Magdalena Rzewuska s. 391-395
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej "50 lat Kodeksu cywilnego : sens i nonsens rekodyfikacji prawa cywilnego", Kraków 15-16 kwietnia 2014 r. Magdalena Rzewuska s. 397-399
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. "Socjoterapeutyczne aspekty zarządzania sytuacją konfliktową w wymiarze jednostkowym i społecznym", Poznań, 4 kwietnia 2014 r. Adam Zienkiewicz s. 401-403