Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie akty prawa miejscowego w poglądach doktryny, orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnegoi sądów administracyjnych Stanisław Bułajewski s. 5-21
Uprawnienia organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnymi sądowoadministracyjnym w sprawach dotyczących innych osób Dorota Całkiewicz s. 23-31
Prawo publiczne i polityka administracyjna Jarosław Dobkowski s. 33-40
O potrzebie nowych rozwiązań w zakresie finansowania partii politycznych uwag kilka Joanna Juchniewicz s. 41-57
Kara złożenia sędziego z urzędu Anna Korzeniewska-Lasota s. 59-75
Dyrektywa w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej a limitowanie świadczeń zdrowotnych Agnieszka Kowalska s. 77-88
Uprawnienia wnioskodawców do złożenia skargi do sądu administracyjnego na informację o negatywnej ocenie projektu w świetle ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Przemysław Krzykowski s. 89-101
Pełnomocnik Rządu RP na Okręg Mazurski - budowa aparatu państwowego Tomasz Tadeusz Majer s. 103-119
Opodakowanie tymczasowych obiektów budowlanych Bogumił Pahl s. 121-127
Oddziaływanie organizacji pozarządowych na sposób zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego Paweł Romaniuk s. 129-141
Prawo do wniesienia odwołania przez podmioty na prawach strony w postępowaniu podatkowych Agnieszka Rotkiewicz s. 143-154
O zasadzie pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej Marta Sawczuk s. 155-172
Ocena oddziaływania na środowisko a ochrona wód przed zanieczyszczeniem Elżbieta Zębek s. 173-183
Standardy prowadzenia mediacji i postępowanie mediatora uchwalone przez Społeczną Radę ADR przy Ministrze Sprawiedliwości Adam Zienkiewicz s. 185-200
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dnia 28 października 2010 r., sygn. I SA/Wa 1456 Marta Kopacz s. 201-206
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2010 r., sygn. I FSK 1444 Dawid Daniluk s. 207-214
Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Nuakowej Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej nt. "Teoria nauk administracyjnych - aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda" Bogusława Dobkowska s. 215-218
Sprawozdanie ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego połączonego z Ogólnopolską Konferencją Naukową "Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicznej?", Białystok, 23-26 września 2012 Beata Kędzierska s. 219-221
"Mediacja - sprawiedliwość w nowej perspektywie" : I Ogólnopolska Konferencja Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów Wydziału Prawa i Administracji UJ, Kraków, 16-17 listopada 2012 Adam Zienkiewicz s. 223-224
"Усмотрениe в налoгoвoм правoпримeнeнии = Uznanie w stosowaniu prawa podatkowego", Julia Vasilijevna Starykh, Moskwa 2007 : [recenzja] Janusz Orłowski Julia Vasilijevna Starykh (aut. dzieła rec.) s. 225-229