Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Małgorzata Szwejkowska Adam Świętoń s. 5
Crisis alimentaria y especulacion en el derecho romano: a proposito de la lex Iulia de annona Jose Luiz Zamora Manzano s. 7-21
El matrimonio de las minorias religiosas en Espana, una regulacion para la convivencia Jaime Bonet Navarro s. 23-42
Roman law as an instrument for promoting equality in the Napoleonic Code Jakub J. Szczerbowski s. 43-50
Verbal aggression in the legal language of The Late Roman Empire - the case of the constitutions preserved in the book 16 of "Codex Theodosianus" Adam Świętoń s. 51-64
The function of law in political and social conditions of pluralism in the reception of Hannah Arendt Małgorzata Augustyniak Edyta Sokalska s. 65-88
Le agenzie eutopee : la centralizzazione ed il decentramento alla luce delle esperienze dell' Unione Europea e dell'antica Roma Magdalena Sitek s. 89-102
Confiscation and nationalization as a timeless device of religious intolerance Bronisław Sitek s. 103-112
Tolerance in law Paweł Polaczuk s. 113-125
Reflexiones sobre la formacion juridica de la condictio como herramienta para resolver conflictos Jose Miguel Piquer Mari s. 127-142
Las Iglesias Orientales desde el Edicto de Milan hasta el final del imperio romano Maria Cruz Musoles Cubedo s. 143-160
L'actio quanti minoris e la sua funzione nel nuovo regime dell'inadempimento contrattuale alla luce della sentenza della corte suprema del 4 marzo del 2013 Amparo Montanana Casani s. 161-171
La transactio romana y el actual acuerdo de mediacion Carmen Lazaro Guillamon s. 173-188
Some remarks on "tolerant criminal law of Rome" in the light of legal and rhetorical sources Przemysław Kubiak s. 189-201
Gwarancje wolności osobistej i prawa obywatelskie w Konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 r. Dobrochna Ossowska-Salamonowicz s. 203-212
Prawo do środowiska a narastające zagrożenia ekologiczne Małgorzata Szwejkowska Wojciech Truszkowski s. 213-220
Skutki wniesienia skargi bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - uwagi krytyczne na tle poglądów judykatury Piotr Starzyński s. 221-230
Charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogusława Dobkowska Kamil Klonowski s. 231-245
Prawo do Sądu w sprawie administracyjnej na tle unormowań Konstytucji RP Marta Sawicka s. 247-259
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. akt III SA/Gd 799 Dorota Całkiewicz s. 261-268
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2011 r., sygn. akt II OSK 263 Agnieszka Rotkiewicz s. 269-276
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Konstytucjonalizm i system prawny Rosji : wyniki i perspektywy" : III Moskiewski Tydzień Prawniczy Adam Zienkiewicz s. 277-278
Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność" Jacek Wojciechowski s. 279-281
Sprawozdanie z Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Wyzwania współczesnego prawa wyborczego" - edycja II Tomasz Kowalczyk s. 283-286