Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Robert Ptak s. 5
Chrystus jest naszym pokojem (por. Ef 2,14) : wizja pokoju w Liście do Efezjan Stanisław Hałas s. 9-21
Pacem in terris – magna charta pokoju Janusz Burkat s. 45-59
Antropologiczno-aksjologiczny wymiar encykliki "Pacem in terris" Ryszard Adam Podgórski s. 61-71
Ład moralny a pokój światowy Witold Kawecki s. 73-93
Media a postawy propokojowe Krystyna Czuba s. 95-111
Rola katechezy w wychowaniu do pokoju Andrzej Offmański s. 113-135
"Kościół w tajemnicy odkupienia. Interpretacja Vaticanum II", Karol Wojtyła, oprac. A. Dobrzyński, Rzym 2012 : [recenzja] Robert Ptak A. Dobrzyński (aut. dzieła rec.) Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 209-213
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Posoborowe koncepcje teologii katolickiej" Kraków, 28 lutego 2013 roku Robert Ptak s. 214-218