Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bariery prawne uzupełniania zabudowy miejskiej Witold A. Werner s. 5-9
Odnowa miast a starzejące się społeczeństwa europejskie na wybranych przykładach Agnieszka Labus s. 11-27
Aspekty społeczne, ekonomiczne i techniczne rewitalizacji na przykładzie dzielnicy Gdansk-Letnica Magdalena Apollo Elżbieta Urbańska-Galewska Radosław Wiśniewski s. 29-39
Atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna dolin rzecznych a ich rewitalizacja na przykładzie Doliny Bystrzycy w Lublinie Sebastian Bernat s. 41-52
Projekty rewitalizacji w miastach Dolnego Śląska wspierane z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Łukasz Urbanek Agnieszka Wałęga s. 53-69
Partnerstwo społeczne i tożsamość lokalna w procesie rewitalizacji Dolnego Miasta i Orunii w Gdańsku Marek Z. Barański Magdalena Chełstowska s. 71-82
Inicjatywy społeczne w kształtowaniu rewitalizacji przestrzeni publicznych Jakub Heciak s. 83-91
Informacje dla autorów s. 93-94
Publikacje Instytutu Rozwoju Miast s. 95-96