Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Narodowy zasób nieruchomości gruntowych Leszek Kałkowski s. 5-17
Zasada partnerstwa oraz kontakty trójstronne jako sposoby realizacji governance w Unii Europejskiej : spojrzenie z perspektywy regionów Filip Skawiński s. 18-30
Wartość nieruchomości - istotny czynnik w planowaniu przestrzennym : wybrane zagadnienia i przykłady z aglomeracji warszawskiej Danuta Jędrzejewska-Szmek s. 31-45
Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach ze środków prywatnych na przykładzie Galerii Kazimierz w Krakowie Małgorzata Broda s. 46-64
Miejski park historyczno-krajobrazowy Młynówka Królewska Małgorzata Schmager s. 65-77
Nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków Teresa Mądry Krystyna Pawłowska s. 78-89
Analiza porównawcza koryt pomiarowych standardu ISO do pomiaru przepływu cieczy w przewodach otwartych Tomasz Nowak s. 90-97
Problem starzenia się sieci wodociągowej Teresa Mądry s. 98-108
Działalność Instytutu Rozwoju Miast w roku 2005 Maria Baranowska-Janota s. 109-130