Tytuł Studia Źródłoznawcze. Commentationes
ISSN 0081-7147
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 53
Studia Źródłoznawcze. Commentationes
1997, Tom 36

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literackie wzorce ikonografii Drzwi Gnieźnieńskich Ryszard Grzesik s. 1-7
Średniowieczny ceremoniał pogrzebowy wyższego duchowieństwa polskiego : studium archeologiczno-historyczne Elżbieta Dąbrowska s. 9-29
Polskie nagrobki z XIII i XIV wieku w bolońskim kościele Dominikanów Jan Andrzej Spież s. 31-43
Karaimi litewscy w czasach Witolda i sprawa przywileju datowanego rokiem 1388 Jan Tyszkiewicz s. 45-64
"De magna strage" kazaniem bernardyńskim czy uniwersyteckim? Maria Błaziak s. 65-71
W stulecie monachijskiej filologii łacińskiej średniowiecza Brygida Kürbis s. 73-83
Kodeks Mikołaja z Rogalina plebana z Sielec Marian Plezia s. 85-88
Radziwiłłowski tłok pieczętny z drugiej połowy XVIII wieku Ewa Suchodolska s. 89-100
Straty osobowe mniejszości niemieckiej w Polsce we wrześniu 1939 roku : przeglądowe studium źródłowe nad tzw. sprawą 58000 Volksdeutschów Karol Marian Pospieszalski s. 101-108
Hagiografia w nowej perspektywie źródłoznawczej Henryk Fros s. 109-110
"Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter. I. Von der Passio Perpetuae zu den Dialogi Gregors des Grossen; II. Merovingische Biographie : Italien, Spanien und die Inseln im frühen Mittelalter; III. Karolingische Biographie 750-920 n. Chr.", Walter Berschin, Stuttgart 1986, 1988, 1991 : [recenzja] Brygida Kürbis Walter Berschin (aut. dzieła rec.) s. 111-112
Kilka uwag do genealogii Giedyminowiczów Jan Tęgowski s. 113-116
Problem świadomości upadku państwa zachodniorzymskiego w pismach Ennodiusza : (Beat Näf, Das Zeitbewusstsein des Ennodius und der Untergang Roms, Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte XXX, 1 1990, s. 100-123) Jan Prostko-Prostyński Beat Näf (aut. dzieła rec.) s. 117-119
"Medieval and Renaissance treatises and form letters : a census of manuscripts found in Eastern Europe and the Former U.S.S.R", Emil J. Polak, Leiden 1993 : [recenzja] Maria Koczerska Emil J. Polak (aut. dzieła rec.) s. 119-120
"Pamiętniki i autobiografie światowe", Andrzej Cieński, Wrocław 1992 : [recenzja] Gerard Labuda Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 120-122
"Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum", edidit, praefatione notisque instruxit Marianus Plezia, "Monumenta Poloniae Historica", n.s. t. XI, Cracoviae 1994 : [recenzja] Brygida Kürbis Marian Plezia (aut. dzieła rec.) s. 122-124
"Benedicti Miniritae dicti chronica et eius continuatio", edidit Ladislaus Dušek, "Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 2 i 3: Franciszkanie na ziemiach polskich, Zakony franciszkańskie w Polsce", red. Jerzy Kłoczowski, t. 1, Lublin-Kraków 1989, s. 323-459 : [recenzja] Gerard Labuda Ladislav Dušek (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Livonijos kronikos", Henrikas Latvis ir Hermanas Vartberge, Vilnius 1991 : [recenzja] Rafał Witkowski Henrikas Latvis (aut. dzieła rec.) Hermanas Vartberge (aut. dzieła rec.) s. 125-126
"Verzeichnis der Originale spätmittelalterlicher Papsturkunden in Österreich, 1198-1304 : ein Beitrag zum Index Actorum Romanorum Pontificum ab Innocentio III ad Martinum V electum", bearb. von Wolfgang Hilger, Wien 1991 : [recenzja] Jan Leśny Wolgang Hilger (aut. dzieła rec.) s. 126-127
"Акты социально-экономической истории России конца XV-XVI в : акты Соловецкого монастыра 1479-1571 гг.", cост. И. З. Либерзон, Ленинград 1988; "Акты социально-экономической истории России конца XV-XVI в : акты Соловецкого монастыра 1572-1584 гг.", cост. И. З. Либерзон, Ленинград 1990 : [recenzja] Bożena Hrynkiewicz-Adamskich I. Z. Liberzon (aut. dzieła rec.) s. 127-128
"Deutsche und Polen in der Revolution 1848-1849 : Dokumente aus deutschen und polnischen Archiven", hrsg. für das Bundesarchiv v. H. Booms und für die Generaldirektion der staatlichen Archive Polens v. M. Wojciechowski, bearbeitet v. H. Boberach, B. Booms, E. Frącki, S. Kłys, S. Nawrocki, H. Schenk, Boppard am Rhein 1991 : [recenzja] Witold Molik H. Boberach (aut. dzieła rec.) H. Booms (aut. dzieła rec.) B. Booms (aut. dzieła rec.) E. Frącki (aut. dzieła rec.) S. Kłys (aut. dzieła rec.) S. Nawrocki (aut. dzieła rec.) H. Schenk (aut. dzieła rec.) M. Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 129-130
"Historia Augusta", Adolf Lippold, "Reallexikon für Antike und Christentum", 15, 1990, coll 687-723 : [recenzja] Jan Prostko-Prostyński Adolf Lippold (aut. dzieła rec.) s. 131-132
"Wstęp do studium źródłoznawczego "Rocznika Sędziwoja", Wojciech Drelicharz, "Studia Historyczne", t. 35, 1992, s. 291-306 : [recenzja] Gerard Labuda Wojciech Drelicharz (aut. dzieła rec.) s. 132-133
"Protocollum" augustianina-eremity zwanego Angelusem ze Stargardu : o polsko-pomorskich związkach historiograficznych w średniowieczu", Ryszard Walczak, Poznań 1991 : [recenzja] Kazimierz Myśliński Ryszard Walczak (aut. dzieła rec.) s. 133-135
"Królewskie modlitewniki : studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku", Urszula Borkowska, Lublin 1988 : [recenzja] Paweł Sczaniecki Urszula Borkowska (aut. dzieła rec.) s. 135-136
"Podróż stolnika Piotra Tołstoja przez Polskę i Austrię do Włoch 1697-1699", Marta Kołodziej, Wrocław 1991 : [recenzja] Artur Kijas Marta Kołodziej (aut. dzieła rec.) s. 137
"Der Kontributionskataster der Friderizianischen Landesaufnahme Westpreussens und des Netzedistrikts aus dem Jahre 1772/1773", Kornelia Hubrich-Mühle, "Zeitschrift für Ostforschung", 39, Jg. 1990, Heft 1, s. 3-19; "Neue Quellen zur Landesaufnahme in Westpreussen 1772", Marlene Meyer-Gebel, "Preussenland", 2, 1992, s. 17-22 : [recenzja] Dariusz Łukasiewicz Kornelia Hubrich-Mühle (aut. dzieła rec.) Marlene Meyer-Gebel (aut. dzieła rec.) s. 138-139
"Świat późnego antyku : od Marka Aureliusza do Mahometa", Peter Brown, Warszawa 1991 : [recenzja] Elżbieta Jastrzębowska Peter Brown (aut. dzieła rec.) s. 139-141
"Bernard von Hildesheim und das Zeitalter der Ottonen : Katalog der Austellung Hildesheim 1993", hrsg. von Michael Brandt und Arne Eggebrecht, Mainz am Rhein 1993 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Michael Brandt (aut. dzieła rec.) Arne Eggebrecht (aut. dzieła rec.) s. 141-143
"Die Anfänge des Klosters Ebstorf und die politische Stellung der Grafen von Schwerin im 12. und 13. Jahrhundert", Bernd Ulrich Hucker, "Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands", Berlin, 41 (1993), s. 137-180 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Bernd Ulrich Hucker (aut. dzieła rec.) s. 143-145
"Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu", Marek Derwich, Warszawa-Wrocław 1992 : [recenzja] Józef Dobosz Marek Derwich (aut. dzieła rec.) s. 145-147
"Vera Lex Historiae : Studien zu mittelalterischen Quellen : Festschrift für Dietrich Kurze zu seinem 65. Geburtstag am 1. Januar 1993", hrsg. von Stuart Jenks, Jürgen Sarnowsky und Marie-Luise Laudage, Köln-Wien-Weimar 1993 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Stuart Jenks (aut. dzieła rec.) Marie-Luise Laudage (aut. dzieła rec.) Jürgen Sarnowsky (aut. dzieła rec.) s. 147-149
"The temples of Mid-Republican Rome and their historical and topographical context", Adam Ziólkowski, Rome 1992 : [recenzja] Jerzy Kolendo Adam Ziółkowski (aut. dzieła rec.) s. 149-151
"Kancelaria biskupów wrocławskich do 1301 roku", Rościsław Żerelik, Wrocław 1991 : [recenzja] Tomasz Jurek Rościsław Żerelik (aut. dzieła rec.) s. 151-153
"Les images médiévales (quatre notes critiques)", J. Baschet, J.-C. Bonne, J.-C. Schmitt, "Annales ESC", 1991, mars-avril, nr 2, s. 335-346 : [recenzja] Przemysław Mrozowski J. Baschet (aut. dzieła rec.) J.-C. Bonne (aut. dzieła rec.) J.-C. Schmitt (aut. dzieła rec.) s. 153-155
"Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, t. I", Paryż 1991 : [recenzja] Gerard Labuda s. 157
"Korai magyar történeti lexikon (9.-14 század)", red. Gy. Kristó, P. Engel, F. Makk, Budapest 1994 : [recenzja] Ryszard Grzesik P. Engel (aut. dzieła rec.) Gyula Kristó (aut. dzieła rec.) F. Makk (aut. dzieła rec.) s. 157
"Tokumei-no Garu Nendaiki, dai Ikkan. Hon'yaku-to chushaku", Masaru Araki, Okayama Daigaku Hogaku-kai Zasshi 42/2, 1993, p. 212-178; 44/2, 1994, p. 334-287=Masaru Araki, Kronika Galla Anonima, tom pierwszy, tłumaczenie i przypisy. Czasopismo Towarzystwa Prawniczego Uniwersytetu w Okayama : [recenzja] Brygida Kürbis Masaru Araki (aut. dzieła rec.) s. 158-159
"Стара српскa книжевност; Историйа српске книжевности, кю 1”, Димитрийе Богдановић, Београд 1991 : [recenzja] Jan Leśny Dimitrije Bogdanovič (aut. dzieła rec.) s. 158
"Mittelalterforschung in Berlin : Dauer und Wandel", Kaspar Elm, "Geschichtswissenschaft in Berlin im 19. und 20. Jahrhundert : Persönlichkeiten und Institutionen", hrsg. von Reimer Hansen und Wolfgang Ribbe, Berlin-New York 1992, s. 211-259 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Kaspar Elm (aut. dzieła rec.) s. 159
"Die Kosmographie des Aethicus", hrsg. von Otto Prinz, "Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, Bd. 14", München 1993 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Otto Prinz (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Katalog realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Tom pierwszy: lata 1232-1550", Stanisław Librowski, Włocławek 1994 : [recenzja] Antoni Gąsiorowski Stanisław Librowski (aut. dzieła rec.) s. 160
"Propozycje Konsystorialne z XVI wieku. Omówienie. Teksty polskie", wyd. Hieronim Fokciński, Rzym 1994 : [recenzja] Hieronim Fokciński (aut. dzieła rec.) s. 161
"The Passion of Saint Ursula (Regnante Domino)", transl. by Pamela Sheingorn and Marcelle Thiébaux, Toronto, wyd. 1, 1990, wyd. 2, 1991 : [recenzja] Ryszard Grzesik Pamela Sheingorn (aut. dzieła rec.) Marcelle Thiébaux (aut. dzieła rec.) s. 161-162
"II Ràkóczi György levelezéséböl 1646-1660", sajtó alá rendezte Izsépy Edit, Budapest 1992 : [recenzja] Ilona Czamańska Edit Izsépy (aut. dzieła rec.) s. 161
"Описание земель : анонимный географический трактат второй половины XIII в.", Леонид С. Чекин, "Средние века : cборник", Москва, 56 (1993), с. 206-225 : [recenzja] : J. Strz. Jerzy Strzelczyk Leonid S. Čekin (aut. dzieła rec.) s. 162
"Fines terrae : die Enden der Erde und der vierte Kontinent auf mittelalterischen Weltkarten", Anna-Dorothee von den Brincken, "Monumenta Germaniae Historica Schriften, Bd. 36", Hannover 1992 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Anna-Dorothee von den Brincken (aut. dzieła rec.) s. 162-163
"Szent András-Zoerard : lengyel volt-e vagy isztriai?", I. Boba, "Magyar Egyháztörténeti", Vázlatok, t. 4, 1992 (druk 1993), s. 5-11 : [recenzja] Stanisław Sroka I. Boba (aut. dzieła rec.) s. 163
"Las obras canonicos de Martin de Troppau", Arturo Bernal Palacios, "Archivum Fratrum Praedicatorum", 61 (1991), s. 89-125 : [recenzja] Jan Andrzej Spież Arturo Bernal Palacios (aut. dzieła rec.) s. 163
"Zentralistische und divergierende Tendenzen in der Studienorganisation der Zisterzienser", Reinhard Schneider, "Ex Ipsis Rerum Documentis : Beiträge zur Mediävistik : Festschrift für Harald Zimmermann zum 65. Geburtstag", hrsg. von K. Herbers, H. H. Kortüm und C. Servatius, Sigmaringen 1991 : [recenzja] Krzysztof Kaczmarek Reinhard Schneider (aut. dzieła rec.) s. 164-165
"Losy biblioteki klasztornej Kartuzów kaszubskich na tle dziejów Kartuzji Paradisi Beatae Mariae", Teresa Borawska, "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej", R. 43, 1993, s. 15-35 : [recenzja] Gerard Labuda Teresa Borawska (aut. dzieła rec.) s. 164
Bernhard Bischoff (1906-1991) Brygida Kürbis s. 167-170
"Nauki pomocnicze historii a badania w kręgu kultury pisma" : konferencja naukowa w Kazimierzu Dolnym 24-26 listopada 1994 r. Ewa Zielińska s. 171-174