Tytuł Studia Źródłoznawcze. Commentationes
ISSN 0081-7147
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 83
Studia Źródłoznawcze. Commentationes
2001, Tom 39

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Brygida Kürbis 11 IX 1921-5 XI 2001 Jadwiga Krzyżaniakowa s. 1-6
Jeden czy dwa roczniki niemieckie u podstaw polskiego rocznikarstwa? Gerard Labuda s. 7-27
Kolejność świadków rycerskich w testacjach dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku Agnieszka Gut s. 29-35
"Sigillum perpetuum officialatus ecclesie Posnaniensis" : przyczynek do badań nad sfragistyką urzędów kościelnych w Polsce Piotr Pokora s. 37-45
Pochodzenie episkopatu litewskiego XV-XVI wieku w świetle katalogów biskupów wileńskich Marceli Antoniewicz s. 47-68
Itinerarium książęco-królewskie Przemysła II Jan Pakulski s. 69-94
Addenda do Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski Jan Tęgowski s. 95-100
Z najdawniejszych dokumentów do dziejów domeny Radziwiłłowskiej Rafał Jaworski s. 101-114
Księgi sądowe Nowej Wsi (Łobzowskiej) z drugiej połowy XV wieku Agnieszka Bartoszewicz s. 115-131
Dwie prace poświęcone arengom w dokumentach polskich : Anna Adamska, "Arengi w dokumentach Władysława Łokietka : formy i funkcje, Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", Kraków 1999; Tomasz Nowakowski, "Idee areng dokumentów książąt polskich do połowy XIII wieku", Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1999 Piotr Chojnacki s. 133-138
O mistyfikacji ciechanowskiej raz jeszcze Henryk Rutkowski s. 139-143
"Quo vadis" Wydawco źródeł? : uwagi w związku z zakończeniem na 1444 r. edycji dyplomatów wielkopolskich Jacek Matuszewski s. 145-166
Benedykt z Aniane i jego dzieła : uwagi na marginesie nowej edycji "Concordia regularum" Marek Derwich Pierre Bonneure (aut. dzieła rec.) s. 167-169
Jeszcze o Guilbercie z Nogent i jego dziełach : na marginesie prac R. B. C. Huygensa i M. C. Ganadra Marek Derwich M. C. Garand (aut. dzieła rec.) R. B. C. Huygens (aut. dzieła rec.) s. 170-171
Serbski przyczynek do obchodów 1100 rocznicy przybycia Węgrów do Kotliny Karpackiej : "A honfoglalás 1100 éve és a Vajdaság : 1100 година досљења Мађара и Војводина : Egy tudományos tanácskozás anyaga : Зборник радова научног скупа", red. Péter Rokay, Újvidék (Нови Сад), Београд 1997 Ryszard Grzesik Péter Rokay (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme der wisigothischen)", Teil I: "Aachen-Lambach", Bernhard Bischoff, Wiesbaden 1998 : [recenzja] Dariusz Sikorski Bernhard Bischoff (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Memory and Gender in Medieval Europe, 900-1200", Elisabeth van Houts, Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London 1999 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Elisabeth van Houts (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"L'histoire économique et sociale du Moyen Age occidental : questions, sources, documents commentés", Robert Fossier, Turnhout 1999 : [recenzja] Anna Adamska Robert Fossier (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit", Thomas Frenz, Stuttgart 2000 : [recenzja] Przemysław Nowak Thomas Frenz (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Idee areng dokumentów książąt polskich do połowy XIII wieku", Tomasz Nowakowski, Bydgoszcz 1999 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Tomasz Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Dokumenty i kancelarie książąt opolsko-raciborskich do początków XIV wieku", Marek L. Wójcik, Wrocław 1999 : [recenzja] Piotr Chojnacki Marek L. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Kancelarie i dokumenty książąt mazowieckich w latach 1341-1381 : ośrodki zarządzania i kultury", Janusz Grabowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Piotr Chojnacki Janusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (1374-1426) : studium o elicie politycznej Mazowsza na przełomie XIVi XV wieku", Anna Supruniuk, Warszawa 1998 : [recenzja] Piotr Chojnacki Anna Supruniuk (aut. dzieła rec.) s. 186-188
"Polacy na Węgrzech za panowania Zygmunta Luksemburczyka 1387-1437", Stanisław A. Sroka, Kraków 2001 : [recenzja] Dariusz Piwowarczyk Stanisław A. Sroka (aut. dzieła rec.) s. 188-191
"Nazwy miejscowe Polski : historia - pochodzenie - zmiany", pod red. Kazimierza Rymuta, t. 1. A-B, Kraków 1996; t. 2. C-D, Kraków 1997 : [recenzja] Marek Derwich Kazimierz Rymut (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej : studia nad pochodzeniem i funkcjonowaniem elity kościelnej", pod red. Andrzeja Radzimińskiego, Toruń 2000 : [recenzja] Piotr Chojnacki Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Genealogien zur Papstgeschichte", bearb. v. Christoph Weber unter Mitw. v. Michael Becker, cz. 1-2, Stuttgart 1999 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Michael Becker (aut. dzieła rec.) Christoph Weber (aut. dzieła rec.) s. 196-197
"Słownik polskich karmelitanek bosych 1612-1914", Czesław Gil, Kraków 1999 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Czesław Gil (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Wstęp do badań historycznych : nauki pomocnicze historii i archiwistyka w systemie kształcenia studentów szkoły wyższej", red. Maciej Szczurowski, Toruń 2000 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Maciej Szczurowski (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Fontes ex machina : komputerowa analiza źródeł historycznych", Rafał T. Prinke, Poznań 2000 : [recenzja] Marek Mrówczyński Rafał T. Prinke (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"Historyczne księgozbiory Cieszyna na tle śląskim : rola kulturowa i przedmiot badań", pod. red. Ryszarda Gładkiewicza, Cieszyn 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Ryszard Gładkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1510-1939)", Urszula Paszkiewicz, Warszawa 1998 : [recenzja] Jolanta Sikorska-Kulesza Urszula Paszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Chroniques", Sulpice Sévère, introd., texte critique, trad. et commentaire par Ghislaine de Senneville-Grave, Paris 1999 : [recenzja] Marek Derwich Ghislaine de Senneville-Grave (aut. dzieła rec.) s. 207
"Die Iren und die Runen : die Überlieferung fremder Schriften im 8. Jahrhundert als Hintergrund zum ersten Auftreten von Manuskript-Runen", Elmar Seebold, "Theodisca : Beiträge zur althochdeutschen und altniederdeutschen Sprache und Literatur in der Kultur des frühen Mittelalters : eine internationale Fachtagung in Schönmühl bei Penzberg vom 13. bis zum 16. März 1997", hrsg. von Wolfgang Hausbrichs, Ernst Hellgardt, Reiner Hilderbrandt, Stephan Müller und Klaus Ridder, Belin-New York 2000, s. 10-37 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Elmar Seebold (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Kultura opactwa Sankt Gallen", wybór i oprac. Werner Vogler, przekł. Artur Grzybowski i Krystyna Waligóra, Kraków 1999 : [recenzja] Marek Derwich Artur Grzybowski (aut. dzieła rec.) Werner Vogler (aut. dzieła rec.) Krystyna Waligóra (aut. dzieła rec.) s. 208
"Monachus factus est : die Mönchwerdung im frühen Mittelalter : zugleich ein Beitrag zur Frömmigskeits- und Liturgiegeschichte", Hubertus Lutterbach, Münster 1995 : [recenzja] Marek Derwich Hubertus Lutterbach (aut. dzieła rec.) s. 208-209
"Herrschaft und Repräsentation : Studien zur Hofkultur König Alfreds der Grossen", Anton Scharer, Wien-München 2000 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Anton Scharer (aut. dzieła rec.) s. 208
"Recueil des chartes de l'abbaye de la Grasse, t. 1: 779-1119", publié par Elisabeth Magnou-Nortier et Anne-Marie Magnou, Paris 1996 : [recenzja] Marek Derwich Anne-Marie Magnou (aut. dzieła rec.) Elisabeth Magnou-Nortier (aut. dzieła rec.) s. 209
"Katalog der mittelalterlichen Handschrifen der Ministerialbibliothek Schaffhausen", Rudolf Gamper, Gaby Knoch-Mund, Marlis Staehli, Dietikon-Zürich 1994; "Katalog der illuminierten Handschriften des 11. und 12. Jahrhunderts aus den Benediktinerkloster Allerheiligen in Schaffhausen", Annegert Butz, Wolfgang Augustyn, Stuttgart 1994 : [recenzja] Marek Derwich Wolfgang Augustyn (aut. dzieła rec.) Annegert Butz (aut. dzieła rec.) Rudolf Gamper (aut. dzieła rec.) Gaby Knoch-Mund (aut. dzieła rec.) Marlis Staehli (aut. dzieła rec.) s. 209-210
"Les plus anciens documents originaux de l'abbaye de Cluny, t. 1. Documents n° 1 à 30: Bibliothèque nationale de France : Collection de Bourgogne, vol. 76, n° 2 à 5 et 7 à 32", édition Hartmut Astma et Jean Vezin, préface J. Favier, Turnhout 1997 : [recenzja] Marek Derwich Hartmut Astma (aut. dzieła rec.) J. Favier (aut. dzieła rec.) Jean Vezin (aut. dzieła rec.) s. 209
"Ibrahim ibn Yaٔqub at-Turtushi : Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A. D. : Proceedings of the International Colloquy 25-29 April 1994", ed. by Petr Carvát, Jiří Prospecký, Praha 1996 : [recenzja] Marek Derwich Petr Carvát (aut. dzieła rec.) Jiří Prospecký (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Granice Polski najdawniejszej, t. 1 Granica zachodnia : część południowa", Jerzy Nalepa, Kraków 1996 : [recenzja] Marek Derwich Jerzy Nalepa (aut. dzieła rec.) s. 210
"Early Christianity in Central and East Europe", ed. Przemysław Urbańczyk, Warszawa 1997 : [recenzja] Marek Derwich Przemysław Urbańczyk (aut. dzieła rec.) s. 210
"The Place of the Magdeburg Charter of 1107/08 in the History of Eastern Germany and of the Crusades", Giles Constable, "Vita Religiosa im Mittelalter : Festschrift für Kaspar Elm zum 70. Geburtstag", hrsg. von Franz J. Felten und Nikolaus Jaspers unter Mitarbeit von Stephanie Haarländer, Berlin 1999, s. 283-299 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Giles Constable (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Der wundertätige König in der monarchischen Theorie des Früh- und Hochmittelalters", Joachim Ehlers, "Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit : Festschrift für Peter Moraw, Berlin 2000, s. 3-19 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Joachim Ehlers (aut. dzieła rec.) s. 211
"La bibliothèque de l'abbaye de Clairvaux du XIIe au XVIIIe siècle", sous la dir. de André Vernet, t. 2, "Les manuscrits conservés", première partie: "Manuscrits biblique, patristique et théologique", notices établies par Jean-Paul Bouhotet et Jean-François Genest, Paris-Turnhout 1997 : [recenzja] Marek Derwich Jean-Paul Bouhotet (aut. dzieła rec.) Jean-François Genest (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"La Geste de Louis VI et autre oeuvres", Suger, présentation de Michel Bur, Paris 1994; "Oeuvres, t. 1: Ecrit sur la consécration de Saint-Denis : l'oeuvre administrative : histoire de Louis VII", Suger, texte établi, traduit et commenté par Françoise Gasparri, Paris 1996 : [recenzja] Marek Derwich Michel Bur (aut. dzieła rec.) Françoise Gasparri (aut. dzieła rec.) s. 212
"Les livres de l'infirmerie dans les monastères médièvaux", Donatella Nebbiai-Dalla Guarda, "Revue Mabillon", 5 (66), 1994, s. 57-81 : [recenzja] Marek Derwich Donatella Nebbiai-Dalla Guarda (aut. dzieła rec.) s. 213-214
"The Libraries of the Augustinian Canons", T. Webber, A. G. Watson, London 1998 : [recenzja] Marek Derwich A. G. Watson (aut. dzieła rec.) T. Webber (aut. dzieła rec.) s. 213
"Die grosspolnischen und schlesischen Judenschutzbriefe des 13. Jahrhunderts im Verhältnis zu den Privilegien Kaiser Friedrichs II. (1238) und Herzog Friedrichs II. von Österreich (1244) : Filiation der Dokumente und inhaltliche Analyse", Zofia Kowalska, "Zeischrift für Ostmitteleuropa-Forchung", 47, 1998, 1, s. 1-20 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Zofia Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Die bewohnete Welt in neuen Sichtweisen des 13. Jahrhunderts bei Gervasius von Tilbury und Jakob von Vitry", Anna-Dorothee von den Brincken, "Geistesleben im 13. Jahrhundert", hrsg. von Jan A. Aertsen und Andreas Speer, für den Druck besorgt von Frank Hentschel und Andreas Speer, Berlin-New York 2000, s. 604-662 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Anna-Dorothee von den Brincken (aut. dzieła rec.) s. 214
"Ideologia krucjatowa w Kronice Piotra z Dusburga", Janusz Trupinda, Gdańsk 1999 : [recenzja] Maria Starnawska Janusz Trupinda (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, tomi III fasciculus tertius: Acta spuria et additamenta inde ab anno MCCXXXI usque ad annum MCCXL", ed. Gustav Friedrich, Zdenek Kristen, Jan Bystřický, Olomucii MM : [recenzja] Marcin R. Pauk Jan Bystřický (aut. dzieła rec.) Gustav Friedrich (aut. dzieła rec.) Zdenek Kristen (aut. dzieła rec.) s. 215
"Zbiory kazań w polskich księgozbiorach okresu średniowiecza", Ryszard Skrzyniarz, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", 70, 1998, s. 247-260 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Ryszard Skrzyniarz (aut. dzieła rec.) s. 216
"Ślązacy w Uniwersytecie Krakowskim w XV i XVI wieku w świetle ich książek i księgozbiorów", Wacława Szelińska, Katowice 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Wacława Szelińska (aut. dzieła rec.) s. 216
"Listy polskie XVI wieku", pod red. Kazimierza Rymuta. T. I "Listy z lat 1525-1548 ze zbiorów Władysława Pociechy, Witolda Taszyckiego i Adama Turasiewicza", Kraków, 1998 : [recenzja] Marceli Kosman Kazimierz Rymut (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Alexander Soltan ex Lithuania, ritum Grecorum sectans" : eine ruthenisch-polnische Reise zu den Höfen Europas und zum Heiligen Land 1467-1469", Anke i Werner Paravacini, "Zwischen Christianisierung und Europäisierung : Beiträge zur Geschichte Osteuropas in Mittelalter und frühen Neuzeit : Festschrift für Peter Nitsche zum 65. Geburtstag", hrsg. von Eckhard Hübner, Ekkehard Klug und Jan Kusber, Stuttgart 1998, s. 367-401; "W kręgu litewskich zwolenników unii kościelnej w drugiej połowie XV wieku", Lidia Korczak, "Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu", pod. red. Krzysztofa Ożoga, Stanisława Szczura, Kraków 2000, s. 323-332 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Lidia Korczak (aut. dzieła rec.) Anke Paravacini (aut. dzieła rec.) Werner Paravacini (aut. dzieła rec.) s. 217
"Полацкіая пакрмнікі", aпрацоўка й укладаньие Михася Баўяовіча, Полацак 2000 : [recenzja] Wojciech Bobryk Mihasâ Bajâoviča (aut. dzieła rec.) s. 218-219
"Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów", oprac., wstęp i komentarze Irena Kaniewska, Kraków 1999 : [recenzja] Marceli Kosman Irena Kaniewska (aut. dzieła rec.) s. 218
"Dziennik spraw zakonu OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie 1630-1639", t. 5, Jan Wielewicki, z maszynopisu Jana Popłatka przygotował do druku oraz uzupełnił przypisami i indeksami Ludwik Grzebień, Kraków 1999 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Jan Wielewicki (aut. dzieła rec.) s. 218
"Companion to Historiography", ed. by Michael Bentley, London-New York 1997 : [recenzja] Piotr Dymmel Michael Bentley (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"The Past as Text : The Theory and Practice of Medieval Historiography", Gabrielle M. Spiegel, Baltimore-London 1997 : [recenzja] Piotr Dymmel Gabrielle M. Spiegel (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Trade, Travel and Exploration in the Middle Ages : an Encyclopedia", ed. John Bock Friedman, Kristen Mossler Figg, associate ed. Scott D. Westrem, coll. ed. Gregory G. Guzman, New York-London 2000 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Kristen Mossler Figg (aut. dzieła rec.) John Bock Friedman (aut. dzieła rec.) Gregory G. Guzman (aut. dzieła rec.) Scott D. Westrem (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Issues and Resources for the Study of Medieval Central and Eastern Europe : Reports and Articles", ed. by János M. Bak, Péter Banyó, Budapest-Cambridge, MA 2001 : [recenzja] Ryszard Grzesik János M. Bak (aut. dzieła rec.) Péter Banyó (aut. dzieła rec.) s. 221
"Słownik nazewnictwa krajoznawczego, polsko-niemiecki i niemiecko-polski : Śląsk, Ziemia Lubuska, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury = Wörterbuch der Landeskundlichen Namen, polnisch-deutsch und deutsch-polnisch : Schlesien, Ostbrandenburg, Pommern, Ostpreussen", Marek J. Battek, Joanna Szczepankiewicz, wyd. IV, Wrocław 1998 : [recenzja] Marek Derwich Marek J. Battek (aut. dzieła rec.) Joanna Szczepankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 222
"Słownik nazw miejscowych Górnego Śląska : polsko-niemiecki i niemiecko-polsk i= Wörterbuch der Ortsnamen in Oberschlesien : polnisch-deutsch und deutsch-polnisch", Monika Choroś, Łucja Jarczak, Stanisława Sochacka, wyd. 2, Opole-Kluczbork 1997; "Słownik nazw miejscowych Dolnego Śląska : polsko-niemiecki i niemiecko-polski = Wörterbuch der Ortsnamen in Niederschlesien : polnisch-deutsch und deutsch-polnisch", Monika Choroś, Łucja Jarczak, Opole 1995 : [recenzja] Marek Derwich Monika Choroś (aut. dzieła rec.) Łucja Jarczak (aut. dzieła rec.) Stanisława Sochacka (aut. dzieła rec.) s. 222
"Sbírka listin archivu mĕsta Olomouce 1261-1793 : inventář", Vladimir Špáčil, Olomouc 1998 : [recenzja] Marek Derwich Vladimir Špáčil (aut. dzieła rec.) s. 223
"Kronungen-Könige in Aachen : Geschichte und Mythos : Katalog der Ausstellung in zwei Banden", hrsg. von Mario Kramp, Mainz 2000 : [recenzja] Marceli Kosman Mario Kramp (aut. dzieła rec.) s. 223
"Informator o archiwach Kościoła katolickiego w Polsce : archiwa diecezjalne i archiwa kapituł katedralnych", Maria Dębowska, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 64, 1995 [1996], s. 365-431 : [recenzja] Marek Derwich Maria Dębowska (aut. dzieła rec.) s. 223
"Die Suche nach dem verlorenen Paradies : europäische Kultur im Spiegel der Kloster", Melk-St. Pölten 2000 : [recenzja] Marceli Kosman s. 224
"Select Bibliography on Czech History : Books and Articls 1990-1999", compiled by Vaclava Horcakova, Kristina Rexova and Lubos Polansky, ed. and introd. by Jaroslav Panek, Prague 2000 : [recenzja] Marceli Kosman Vaclava Horcakova (aut. dzieła rec.) Jaroslav Panek (aut. dzieła rec.) Lubos Polansky (aut. dzieła rec.) Kristina Rexova (aut. dzieła rec.) s. 224-225
"Bibliografia Wilna", Henryk Baranowski, t. I: "Uniwersytet Wileński 1579-1939", t. II: "Miasto", Toruń, 1996-2000 : [recenzja] Marceli Kosman Henryk Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 224
"Spis zawartości prasy wielkopolskiej", zeszyty 1-15, oprac. Krystyna Jazdon, Maria Michałowska i Hanna Wieland, Poznań 1997-2000 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Krystyna Jazdon (aut. dzieła rec.) Maria Michałowska (aut. dzieła rec.) Hanna Wieland (aut. dzieła rec.) s. 225
"Chyrowiacy : słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo-Wychowaczego OO. Jezuitów w Chyrowie 1886-1939", oprac. Ludwik Grzebień, Jerzy Kochanowicz, Jan Niemiec, Kraków 2000 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Jerzy Kochanowicz (aut. dzieła rec.) Jan Niemiec (aut. dzieła rec.) s. 225-226
"Užsienio lituanistika : humanitariniai mokslinis informácinis rinkinys", 4-8, Vilnius 1995-1999 : [recenzja] Marceli Kosman s. 225
IX Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne (Kazimierz Dolny, 14-15 XII 2000) Artur Górak s. 227-228
Oral History of the Middle Ages : The Spoken Word in Context : An International Workshop (Budapeszt, 26-28 II 2001) Ryszard Grzesik s. 228-230
Fourth Utrecht Symposium on Medieval Literacy : "The Development of Literate Mentalities in East Central Europe" (Utrecht 28-30 VI 2001) Piotr Rabiej s. 230-232
"Dyplomatyka dokumentów sądowych (od "placita" do "acta"-XII-XV w.)" Kongres Międzynarodowej Komisji Dyplomatyki (Bolonia, 12-15 IX 2001) Krzysztof Skupieński s. 232-233
"Kancelaria wielkich mistrzów w Malborku" - wystawa w Muzeum Zamkowym w Malborku (15 VI-15 VIII 2001); "Kancelarie krzyżackie : stan badań i perspektywy badawcze" - międzynarodowa konferencja naukowa (Malbork 18-19 X 2001) Janusz Trupinda s. 233-235
Mediewistyka włoska w Internecie Aneta Pieniądz-Skrzypczak s. 237-238
Fundacja Naukowa im. Aleksandra Gieysztora : podziękowanie. s. 238
Informacja o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego za lata 1999-2000. s. 238