Tytuł Studia Źródłoznawcze. Commentationes
ISSN 0081-7147
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 57
Studia Źródłoznawcze. Commentationes
2006, Tom 44

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Putavimus caelum in praeceps ruisse..." : o pewnym horrorze z końca X wieku i właściwych mu strachach Szymon Wieczorek s. 1-35
Granice okrucieństwa : o zagadkowej zbieżności stylistycznej w relacjach o najeździe mongolskim Robert Urbański s. 37-47
"Krakowskie" bulle rekomendacyjne Grzegorza IX a początki dominikanów polskich Tomasz Gałuszka Maciej Zdanek s. 49-65
Uzupełnienia i uwagi do itinerarium Witolda Kiejstutowicza Jan Tęgowski s. 67-76
Księgi Metryki Koronnej podkanclerzego Andrzeja z Oporowa Grażyna Rutkowska s. 77-98
"Liber mortuorum" dominikanów lwowskich : analiza kodykologiczna Jerzy Kaliszuk s. 99-108
Gnieźnieńska księga ekskomunik i interdyktów Beata Wojciechowska s. 109-115
Zamiana Galla-Anonima, autora pierwszej "Kroniki dziejów Polski", na Anonima-Wenecjanina Gerard Labuda s. 117-125
O itinerariach, spisach urzedników i sprawach pokrewnych : na marginesie dwóch prac: Piotr Węcowski, "Polskie itineraria średniowieczne i nowożytne. Przegląd badań i propozycje badawcze", "Studia Źródłoznawcze" 37, 2000, s. 13-48 i Jan Pakulski, "Itinerarium książęco-królewskie Przemysła II", "Studia Źródłoznawcze" 39, 2001, s. 69-94 Aleksander Swieżawski s. 127-137
Badania nad wizjami średniowiecznymi w ostatnim ćwierćwieczu (1980-2005) Wojciech Brojer s. 139-147
Zamach Felicjana Zacha w świetle najnowszej historiografii węgierskiej Stanisław A. Sroka s. 149-154
Polska korona królów czeskich : Martin Wihoda, Polská koruna českých králů, "Český Časopis Historický" 102, 2004, nr 4, s. 721-744 : [recenzja] Wojciech Mischke Martin Wihoda (aut. dzieła rec.) s. 155-166
O regułach edycji średniowiecznych tekstów dokumentowych i literackich : na marginesie najnowszej propozycji historiografii francuskiej Kamil Świderski s. 166-169
Polonika w zbiorach Archiwum Narodowego w Szwecji : Ewa Teodorowicz–Hellman, Alina Nowicka–Jeżowa, Michał Straszewicz, Maria Wichowa, Polonika w zbiorach Archiwum Narodowego w Szwecji (Riksarkivet) Skoklostersamlingen, Warszawa 2006 : [recenzja] Jakub Z. Lichański Alina Nowicka–Jeżowa (aut. dzieła rec.) Michał Straszewicz (aut. dzieła rec.) Ewa Teodorowicz–Hellman (aut. dzieła rec.) Maria Wichowa (aut. dzieła rec.) s. 170-174
"Women Writing Latin from Roman Antiquity to Early Modern Europe", ed. by Laurie J. Churchill, Phyllis R. Brown, Jane E. Jeffrey, Vol. 1: "Women Writing Latin in Roman Antiquity, Late Antiquity and the Early Christian Era"; Vol. 2: "Medieval Women Writing Latin"; Vol. 3: "Early Modern Women Writing Latin, New York–London 2002 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Phyllis R. Brown (aut. dzieła rec.) Laurie J. Churchill (aut. dzieła rec.) Jane E. Jeffrey (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Clavis Canonum : Selected Canon Law Collections Before 1140 : Acces with data processing", Linda Fowler–Magerl, Hannover 2005 : [recenzja] Przemysław Nowak Linda Fowler–Magerl (aut. dzieła rec.) s. 176
"Remény a királyságra : A gnieznói találkozó "koronázási jelenete" a lengyel ősgestában és a mű kapcsolata a Könyves Kálmán kori magyar belpolitikával", Dániel Bagi, "Századok" 137, 2003, z. 2, s. 349–380 : [recenzja] Ryszard Grzesik Dániel Bagi (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku", Krzysztof Skwierczyński, Wrocław 2005 : [recenzja] Michał Tomaszek Krzysztof Skwierczyński (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Papsturkunde und Heiligsprechung : die päpstlichen Kanonisationen vom Mittelalter bis zur Reformation : ein Handbuch", Otfried Krafft, "Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel– und Wappenkunde", Beiheft 9, Köln–Weimar–Wien 2005 : [recenzja] Przemysław Nowak Otfried Krafft (aut. dzieła rec.) s. 180-184
"Retoryka starożytna w "Kronice Wincentego Kadłubka" : sztuka narracji", Krzysztof Pawłowski, Kraków 2003 : [recenzja] Edward Skibiński Krzysztof Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Krakowski kościół katedralny w wiekach średnich : funkcje i możliwości interpretacji", Tomasz Węcławowicz, Kraków 2005 : [recenzja] Elżbieta Dąbrowska Tomasz Węcławowicz (aut. dzieła rec.) s. 186-188
"Polska Piastów i Węgry Arpadów we wzajemnej opinii (do 1320 roku)", Ryszard Grzesik, Warszawa 2003 : [recenzja] Marek Derwich Ryszard Grzesik (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Was ist Osteuropa? : Handbuch der osteuropäischen Text– und Sozialgeschichte von der Spätantike bis zum Nationalstaat", Siegfried Tornow, Wiesbaden 2005 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Siegfried Tornow (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Powoływanie władcy w >>Rocznikach<< Jana Długosza", Roman Sobotka, Warszawa 2005 : [recenzja] Jarosław Nikodem Roman Sobotka (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"Knihy a knihovny v českém středoveku : (Studie k jejich dĕjinám do husitství)", Ivan Hlaváček, Praha 2005 : [recenzja] Piotr Kardyś Ivan Hlaváček (aut. dzieła rec.) s. 195-200
"Album civium Leopoliensium : rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388–1783", t. 1–2, wyd. Andrzej Janeczek, Poznań–Warszawa 2005 : [recenzja] Agnieszka Bartoszewicz Andrzej Janeczek (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Kronika poznańskich pisarzy miejskich", oprac. Jacek Wiesiołowski, ze wstępem Adolfa Warschauera, Poznań 2004 : [recenzja] Marek Derwich Adolf Warschauer (aut. dzieła rec.) Jacek Wiesiołowski (aut. dzieła rec.) s. 202-204
"Polonia, Respublica, Patria : personifikacja Polski w sztuce XVI–XVIII wieku", Magdalena Górska, Wrocław 2005 : [recenzja] Iwona M. Dacka-Górzyńska Magdalena Górska (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"Supplement to the Guide to Bishops' Registers of England and Wales : A Survey from the Middle Ages to the Abolition of Episcopacy in 1646", David M. Smith, [York] 2004 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop David M. Smith (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Die päpstlichen Referendare 1566–1809 : Chronologie und Prosopographie", bearb. von Christoph Weber, cz. 1–3, Stuttgart 2003 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Christoph Weber (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Tekst źródła : krytyka, interpretacja", pod red. Barbary Trelińskiej, Warszawa 2005 : [recenzja] Tomisław Giergiel Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 209-211
"Periplus Skylaksa z Karyandy czyli opis opłynięcia zamieszkałych brzegów Europy, Azji i Libii: jak liczne i jakiego rodzaju są poszczególne ludy, jakie kraje, porty, rzeki i długość określonych etapów żeglugi, a także siedem zamieszkałych wysp i odległość, jaka je dzieli od lądu stałego", z języka greckiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Krzysztof Głombiowski, przedmowę dodał, bibliografię i przypisy uzupełnił Zbigniew I. Brzostowski, całość oprac. Aleksandra Hołomej, Gdańsk 2005 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Zbigniew I. Brzostowski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Głombiowski (aut. dzieła rec.) Aleksandra Hołomej (aut. dzieła rec.) s. 213
"Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter : V. Kleine Topik und Hermeneutik der mittellateinischen Biographie : Register zum Gesamtwerk", Walter Berschin, Stuttgart 2004 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Walter Berschin (aut. dzieła rec.) s. 213-214
"Die verlorene Bibliothek des Reiner von Lüttich : Produktion und Überlieferung lateinischer Literatur des hohen Mittelalters in der Perspektive monastischer Individualisierungstendenzen", Thomas Haye, "Historisches Jahrbuch" 125, 2005, s. 39–65 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Thomas Haye (aut. dzieła rec.) s. 214
"Sapientis Verbum : Alcune reminiscenze filosofico–letterarie nella "Chronica Polonorum" di Vincenzo Kadłubek", Zenon Kaluza [Kałuża], "Archivio Storico Italiano Anno" CLXIV (2006), N. 607, 1, s. 3–35 : [recenzja] Edward Skibiński Zenon Kałuża (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Ein Polymythos: die Kreuzzüge", Nikolas Jaspert, w: "Mythen in der Geschichte", (Hg.) Helmut Altrichter, Klaus Herbers, Helmut Neuhaus, Freiburg im Br. 2004, s. 203–235 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Nikolas Jaspert (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Northern Eurasia in Medieval Cartography : Inventory, Text, Translation and Commentary", Leonid S. Chekin, Turnhout 2006 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Leonid S. Chekin (aut. dzieła rec.) s. 215
"Kloster und Bildung im Mittelalter", hrsg. von Nathalie Kruppa und Jürgen Wilke, Göttingen 2006 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Nathalie Kruppa (aut. dzieła rec.) Jürgen Wilke (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Deutschsprachige Literatur des Mittelalters im östlichen Europa : Forschungsstand und Forschungsperspektiven", hrsg. von Ralf G. Päsler, Dietrich Schmidtke, Heidelberg 2006 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Ralf G. Päsler (aut. dzieła rec.) Dietrich Schmidtke (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Katalogi biskupów poznańskich", oprac. Jacek Wiesiołowski, Poznań 2004 : [recenzja] Marek Derwich Jacek Wiesiołowski (aut. dzieła rec.) s. 218
"Acta Clementi V., Johannis XXII. et Benedicti XII. (1305–1342)", ed. Zdeňka Hledíková, Pragae 2003 : [recenzja] Marek Derwich Zdeňka Hledíková (aut. dzieła rec.) s. 219
"The World of the Turks Described by an Eye–witness: Georgius of Hungaria's Dialectical Discours on the Foreign World of the Ottoman Empire", Albrecht Classen, "Journal of Early Modern History" 7, 2003, 3–4, s. 257–279 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Albrecht Classen (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Topos translatio studii w Krakowie po odnowieniu uniwersytetu", Zenon Kałuża, "Przegląd Tomistyczny" 11, 2005, s. 71–150 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Zenon Kałuża (aut. dzieła rec.) s. 219
"Repertorium podolskie : dokumenty do 1430 roku", Janusz Kurtyka, "Rocznik Przemyski" 40, 2004, z. 4: Historia, s. 127–269 : [recenzja] Marek Derwich Janusz Kurtyka (aut. dzieła rec.) s. 220
"Romániai katolikus, erdélyi protestáns és izraelita vallási archontológia", György Jakubinyi, Gyulafehérvár [Alba Iulia] 2004 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop György Jakubinyi (aut. dzieła rec.) s. 221
"Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (X–XVII wieku)", red. Wojciech Iwańczak, Ryszard Gładkiewicz, Wrocław–Warszawa 2004 : [recenzja] Marek Derwich Ryszard Gładkiewicz (aut. dzieła rec.) Wojciech Iwańczak (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632–1646", oprac. Agnieszka Biedrzycka, Kraków 2005 : [recenzja] Marceli Kosman Agnieszka Biedrzycka (aut. dzieła rec.) s. 223
"Słownik języka i kultury jezuitów polskich", Jakub Kołacz, Kraków 2006 : [recenzja] Marceli Kosman Jakub Kołacz (aut. dzieła rec.) s. 223-224
"Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego", T. 2: "Lituania", T. 3: "Germania", Kraków 2003–2006 : [recenzja] Marceli Kosman s. 224
"Deutschsprachige Mediävistik in der Emigration : Wirkungen und Folgen des Aderlasses der NS–Zeit (Geschichtswissenschaft-Rechtsgeschichte-Humanismusforschung)", Jürgen Petersohn, "Historische Zeitschrift" 277, 2003, 1, s. 1–60 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Jürgen Petersohn (aut. dzieła rec.) s. 225
"Digitale Edition" : VII Konferencja niemiecko–polskiej grupy dyskusyjnej do spraw edycji źródeł (Berlin–Dahlem 21–22 X 2005) Krzysztof Kopiński s. 227-228
III Spotkanie z cyklu "Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem" (Warszawa, 20–21 IV 2006) Waldemar Chorążyczewski s. 228-230
Sesja naukowa "Z dziejów opactwa świętokrzyskiego" (Kielce, 1 VII 2006) Iwona M. Dacka-Górzyńska s. 230
"Wokół znaków i symboli. Herby, monety i pieczęcie na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 r." (Pobierowo 12–13 V 2006) Agnieszka Gut s. 231-232
X Sympozjum Polskiego Oddziału Association for History and Computing (Poznań–Kórnik 27–28 X 2006) Wiesław Sieradzan s. 232-233
Komunikat Polskiego Towarzystwa Heraldycznego o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego za lata 2004–2005. s. 234
Komunikat o przyznaniu Nagrody im. Aleksandra Gieysztora. s. 234