Tytuł Studia Źródłoznawcze. Commentationes
ISSN 0081-7147
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 56
Studia Źródłoznawcze. Commentationes
2002, Tom 40

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanowisko dokumentu w średniowiecznej Polsce Tomasz Jurek s. 1-18
Pasje świętych Wojciecha i Brunona z tzw. kodeksu z Tegernsee Anna Rutkowska-Płachcińska s. 19-41
Święty Wojciech w środkowoeuropejskiej tradycji hagiograficznej i historycznej Ryszard Grzesik s. 43-56
Dokumenty pokoju w Raciążku z 1404 roku Przemysław Nowak s. 57-77
Dokument odpustowy kardynała Zbigniewa Oleśnickiego dla katedry płockiej z 1455 roku Piotr Chojnacki s. 79-88
O pieczęci średniej litewskiej Kazimierza Jagiellończyka : przyczynek do dziejów sfragistyki hospodarskiej XV wieku Waldemar Mikulski s. 89-93
Księgi polskiej kancelarii koronnej i książęcej szczecińskiej w bibliotekach Lüneburga, Hanoweru i Giessen z biblioteki Oxenstiernów Jarosław Wenta s. 95-105
Uzupełnienia i uwagi do "Nowego kodeksu dyplomatycznego Mazowsza", część III: "dokumenty z lat 1356-1381" Anna Supruniuk s. 107-165
Uzupełnienia i sprostowania do "Nowego Kodeksu dyplomatycznego Mazowsza", część III: "dokumenty z lat 1356-1381" Kazimierz Pacuski s. 167-200
Indywidualizacja czy normalizacja? : w poszukiwaniu modelu wydawnictw źródłowych XIX-XX wieku Alicja Kulecka s. 201-213
Kronika Ademara z Chabannes - odzyskane źródło dla najdawniejszych dziejów Polski : "Ademari Chabanensis Chronicon", cura et studio P. Bourgain, iuuamen praestantibus R. Landes et G. Pon ["Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, CXXIX: Ademari Cabannensis Opera Omnia", pars 1], Turnhout 1999 Dariusz Andrzej Sikorski P. Bourgain (aut. dzieła rec.) R. Landes (aut. dzieła rec.) G. Pon (aut. dzieła rec.) s. 215-220
Kanonistyka w służbie reformy (rewolucji) gregoriańskiej : na marginesie pracy Kathleen G. Cushing, "Papacy and Law in the Gregorian Revolution : The Canonistic Work of Anselm of Lucca", Oxford 1998 Krzysztof Skwierczyński Kathleen G. Cushing (aut. dzieła rec.) s. 220-225
"Kodeks Matyldy : księga obrzędów z kartami dedykacyjnymi", oprac. i edycja Brygida Kürbis z zespołem: Bogdan Bolz, Bogusław Nadolski, Danuta Zydorek, Kraków 2000 : [recenzja] Roman Michałowski Bogdan Bolz (aut. dzieła rec.) Brygida Kürbis (aut. dzieła rec.) Bogusław Nadolski (aut. dzieła rec.) Danuta Zydorek (aut. dzieła rec.) s. 225-228
"Original Papal Documents in England and Wales from the Accession of Pope Innocent III to the Death of Pope Benedict XI (1198-1304)", [compiled] by Jane E. Sayers, Oxford, New York 1999 : [recenzja] Przemysław Nowak Jane Eleanor Sayers (aut. dzieła rec.) s. 228-229
"Handschrifenverzeichnis zur Briefsammlung des Petrus de Vinea", barb. v. Hans Martin Schaller unter Mitarbeit v. Bernhard Vogel, Hannower 2002 : [recenzja] Przemysław Nowak Hans Martin Schaller (aut. dzieła rec.) Bernhard Vogel (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Społeczeństwo realne i idealne w "Opowieściach kanterberyjskich" Geoffreya Chaucera", Grażyna Waluga, Warszawa 2000 : [recenzja] Robert Bubczyk Grażyna Waluga (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Społeczeństwo średniowieczne na szachownicy życia : studium ikonograficzne", Alicja Karłowska-Kamzowa, Poznań 2000 : [recenzja] Robert Bubczyk Alicja Karłowska-Kamzowa (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448 : ein biographisches Lexikon", hrsg. v. Erwin Gatz unter Mitwirkung von Clemens Brodkorb, Berlin 2001 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Clemens Brodkorb (aut. dzieła rec.) Erwin Gatz (aut. dzieła rec.) s. 236-239
"Regesten der Urkunden des Spitals zum Heiligen Geist in der Reichsstadt Hall bis 1480", Kuno Ulshöfer, unter Mitarbeit von Hertha Beutter, Sigmaringen 1998: "Das Johannesspital in Schwäbisch Hall bis zum Ende des sechszehnden Jahrhunderts", Eberhard Kaum, Schwäbisch Hall 1998 : [recenzja] Marek Słoń Hertha Beutter (aut. dzieła rec.) Eberhard Kaum (aut. dzieła rec.) Kuno Ulshöfer (aut. dzieła rec.) s. 239-240
"Album civium civitatis Antiquae Varsoviae : księga przyjęć do prawa miejskiego Starej Warszawy 1506-1586", oprac. Agnieszka Bartoszewicz, Warszawa 2000 : [recenzja] Piotr Chojnacki Agnieszka Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 241-242
"Provenance Research in Book History : a Handbook", David Pearson, The British Library & Oak Knoll Press, 1998, wyd. 2 : [recenzja] Tomasz Makowski David Pearson (aut. dzieła rec.) s. 242-243
"Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim", cz. 1. "Kaznodziejstwo w Kościele Powszechnym", Kazmierz Panuś, Kraków 1999 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 244-247
"Bibliografia edytorstwa źródeł historycznych w Polsce : historia-krytyka tekstu-metodyka i technika wydawnicza", Piotr Dymmel, Lublin 2001 : [recenzja] Agnieszka Bartoszewicz Piotr Dymmel (aut. dzieła rec.) s. 247-250
"Nauki pomocnicze historii najnowszej - źródłoznawstwo : źródła narracyjne", Cz. 1, "Pamiętnik, tekst literacki", Zbysław Wojtkowiak, Poznań 2001 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Zbysław Wojtkowiak (aut. dzieła rec.) s. 250-254
"Silva rerum : wspomnienia i zapiski dzienne z lat 1830-1881 : kronika domowa", Kajetan Kraszewski, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, współpr. Irena Najda, Warszawa 2000 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Kajetan Kraszewski (aut. dzieła rec.) Irena Najda (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 254-255
"Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae", tomi III fasciculus tertius: "Acta spuria et additamenta inde ab anno MCCXXXI usque ad annum MCCXL", ed. Gustav Friedrich, Zdenĕk Kristen, Jan Bystřický, Olomucii MM : [recenzja] Marcin R. Pauk Jan Bystřický (aut. dzieła rec.) Gustav Friedrich (aut. dzieła rec.) Zdenĕk Kristen (aut. dzieła rec.) s. 257
"Der Karlskult an Wendepunkten der neueren deutschen Geschichte", Matthias Pape, "Historisches Jahrbuch" 120, 2000, s. 138-181 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Matthias Pape (aut. dzieła rec.) s. 257-258
"Kleine Beiträge zur Geschichte der Könige und Kaiser aus liudolfingisch-ottonischen Haus", Gunther G. Wolf, "Archiv für Diplomatik", Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde" 46, 2000, s. 181-196 : [recenzja] J. S. Jerzy Strzelczyk Gunther G. Wolf (aut. dzieła rec.) s. 258-259
"Wissensvermittlung im europäischen Mittelalter : "Imago mundi"-Werke und ihre Prologe", Robert Luff, Tübingen 1999 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Robert Luff (aut. dzieła rec.) s. 259-260
"Europeans and Mongols in the middle of the thirteenth century : encountering the other", Antti Ruotsala, Helsinki 2001 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Antti Ruotsala (aut. dzieła rec.) s. 260
"Martinus Polonus' Chronicle of the Popes and Emperors : a Medieval Best-seller and its Neglected Influence on Medieval English Chroniclers", Wolgang-Valentin Ikas, "English Historical Review" 116, 2001, nr 466, s. 327-341 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Wolgang-Valentin Ikas (aut. dzieła rec.) s. 260-261
"Das Hohe Hospital (ca. 1178 bis 1600)", Beate Sophie Gros, Münster 1999 : [recenzja] Marek Słoń Beate Sophie Gros (aut. dzieła rec.) s. 261-262
"Sigilla regum-reges sigillorum : Királyportrék a Magyar Országos Levéltár pecsétügujteményéböl", red. Géza Érszegi, opis pieczęci Miklós Sölch, fot. Károly Szelényi, Budapest 2001 : [recenzja] Przemysław Nowak Károly Szelényi (aut. dzieła rec.) Miklós Sölch (aut. dzieła rec.) Géza Érszegi (aut. dzieła rec.) s. 261
"Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního Muzea v Praze = Catalogue of the illuminated Manuscripts of the Library of National Museum", Pavel Brodský, Praha 2000 : [recenzja] Jerzy Kaliszuk Pavel Brodský (aut. dzieła rec.) s. 262-263
"Kronika poznańskich Karmelitów Bosych", oprac. Piotr Franciszek Neumann, Poznań 2001 : [recenzja] Marceli Kosman Piotr Franciszek Neumann (aut. dzieła rec.) s. 263-264
"Wśród Sarmatów : Radziwiłłowie i pamiętnikarze" Bohdan Królikowski, Lublin 2000 : [recenzja] Marceli Kosman Bohdan Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 264
"Podręcznik pedagogiki Stefana Sczanieckiego SJ z 1715 roku "Professio circa puerorum in virtute, sapientia et politiae institutionem", Jerzy Kochanowicz, Kraków 2001 : [recenzja] Marceli Kosman Jerzy Kochanowicz (aut. dzieła rec.) s. 264-265
"Schlesischer Curiositäten erste Vorstellung... ausgefertiget von Johanne Sinapio", Johannes Sinapius, Leipzig 1720; "Des Schlesischen Adels anderer Theil, oder Fortsetzung Schlesischer Curiositäten... ausgefertiget von Johanne Sinapio", Johannes Sinapius, Leipzig und Bresslau 1728; unveränderter Nachdruck, Verlag für Kunstreproduktionen, Neustadt an der Aisch 2000 : [recenzja] Tomasz Jurek Johannes Sinapius (aut. dzieła rec.) s. 265
"Herrschaftslegitimierung durch Traditionsschöpfung : der Beitrag der Hohenzollern zur Mittelater-Rezepzion im 19. Jahrhundert", Frank-Lothar Kroll, "Historische Zeitschrift" 274, 2002, s. 61-85 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Frank-Lothar Kroll (aut. dzieła rec.) s. 265-266
"Listy do Władysława Chodźkiewicza", Józef Ignacy Kraszewski, oprac. Stanisław Burkot, Kraków 1999 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) s. 266
"Ludwig Traube und der Münchener Lehrdtuhl für Patristik (mit einem Exkurs: zur Thesaurus-Frage)", Gabriel Silagi, "Aevum. Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche" (Milano) 73, 1999, s. 837-890; "Lachmanns oder Niebuhrs Geist? : Ein Gutachten Gustav Schmollers zur Wiederbesetzung der Berliner Professur für mittelalterliche Geschichte im Jahr 1902", Hans Cymorek, "Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutchlands. Zeitchrift für vergleichende und preussische Landegeschichte" 46, 200, München 2001, s. 271-286 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Hans Cymorek (aut. dzieła rec.) Gabriel Silagi (aut. dzieła rec.) s. 266-267
"Verbundenheit über die Grenzen hinweg" : die Kontakte zwischen Heinrich Felix Schmid und Zygmunt Wojciechowski in der Zwischenkriegszeit", Markus Krzoska, "Archiv für Kulturgeschichte" 83, 2001, 1, s. 205-219 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Markus Krzoska (aut. dzieła rec.) s. 267
"Drogą historii", praca zbiorowa pod red. Piotra Dymmela, Krzysztofa Skupieńskiego i Barbary Trelińskiej, Lublin 2001 : [recenzja] Marceli Kosman Piotr Dymmel (aut. dzieła rec.) Krzysztof Skupieński (aut. dzieła rec.) Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 267-268
"Städtebüch Brandenburg und Berlin", hrsg. von Evamaria Engel, Lieselott Enders, Gerd Heinrich und Winfried Schich, Redaktion Harald Engel, Stuttgart-Berlin-Köln 2000 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Lieselott Enders (aut. dzieła rec.) Evamaria Engel (aut. dzieła rec.) Harald Engel (aut. dzieła rec.) Gerd Heinrich (aut. dzieła rec.) Winfried Schich (aut. dzieła rec.) s. 268-269
"Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart : Bibliographie 1900-1998", hrsg. von Andreas Lawaty und Wiesław Mincer unter Mitwirkung von Anna Domańska, Bd. 1-4, Wiesbaden 2000 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Anna Domańska (aut. dzieła rec.) Andreas Lawaty (aut. dzieła rec.) Wiesław Mincer (aut. dzieła rec.) s. 269-270
"Bibliografia historii Śląska=Bibliografie dějin Slezska 1990-1991", oprac. Lubomir Bajer, Zdzisław Gębołyś, Grażyna Pańko, Małgorzata Pawlak, Karol Sanojca, pod. red. Karola Sanojcy, Wrocław-Opava 2000; "Bibliografia historii Śląska za rok 1992", oprac. Lubomir Bajer, Zdzisław Gębołyś, Artur Harc, Tomasz Jaworski, Małgorzata Pawlak, Anna Rusnok, Karol Sanojca, Ewa Wyględa, pod red. Karola Sanojcy, Wrocław 1995 [1997]; "Bibliografia historii Śląska=Bibliografie dějin Slezska 1993", oprac. i red. j/w., Wrocław-Opava 1999; "Bibliografia historii Śląska=Bibliographie zur Geschichte Schlesiens=Bibliografie dějin Slezska 1994", oprac. jw., red. Ralf Köhler, K. Sanojca, Wrocław-Marburg 1997; "Bibliografia historii Śląska=Bibliographie zur Geschichte Schlesiens=Bibliografie dějin Slezska 1995", oprac. Lubomir Bajer, Zdzisław Gębołyś, Artur Harc, Tomasz Jaworski, Ralf Köhler, Małgorzata Pawlak, Anna Rusnok, Karol Sanojca, Ewa Wyględa, red. K. Sanojca, KAi Struve, Wrocław-MArburg 2000 : [recenzja] Marek Derwich Lubomir Bajer (aut. dzieła rec.) Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) Artur Harc (aut. dzieła rec.) Tomasz Jaworski (aut. dzieła rec.) Małgorzata Pawlak (aut. dzieła rec.) Grażyna Pańko (aut. dzieła rec.) Anna Rusnok (aut. dzieła rec.) Karol Sanojca (aut. dzieła rec.) Ewa Wyględa (aut. dzieła rec.) s. 270-271
"Imago narrat" : obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich" (Kudowa Zdrój 28 XI-1 XII 2001) Mariusz Pandura s. 273-274
"Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych : między władzą a społeczeństwem" (Toruń 18 IV 2002) Agnieszka Kuś s. 274-275
"Ad fontes" : o naturze źródła historycznego" (Lubawka 22-25 V 2002) Marek Słoń s. 275-277
Prace sekcji mediewistycznych V Kongresu Miedzynarodowej Asocjacji Ukrainistów (Czerniowce 26-29 VIII 2002) Dariusz Dąbrowski s. 277-278
Posiedzenie polsko-niemieckej grupy dyskusyjnej poświęcone edycji źródeł historycznych (Toruń 21-22 XI 2002) Marek Słoń s. 278-279
Kserokopie dokumentów pergaminowych z kolekcji dr Tomasza Niewodniczańskiego w zbiorach Biblioteki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego Marek Janicki s. 281-282
Komunikat polskiego Towarzystwa Heraldycznego o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego za lata 2000-2001. s. 281
Komunikat Komisji Nagrody im. Aleksandra Gieysztora. s. 281
Quo vademus, quo vadis? : w odpowiedzi Jackowi S. Matuszewskiemu Tomasz Jurek s. 283-284
Errata Andrzej Wałkówski s. 285