Tytuł Studia Źródłoznawcze. Commentationes
ISSN 0081-7147
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Studia Źródłoznawcze. Commentationes
1993, Tom 34

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Niebiańskość" czy "boskość"? : rozważania nad etymologią i zakresem semantycznym bałtyjskich terminów: staropruskiego "deiwas", litewskiego "dievas", łotewskiego "dievs" Jerzy R. Suchocki s. 1-14
Alimericus Anticaesar (Teodoryk Wielki) w "Historii Kościoła" Pseudo-Zachariasza Retora Jan Prostko-Prostyński s. 15-28
Zapiski rocznikarskie w "Żywotach świętego Stanisława" Wincentego z Kielczy Gerard Labuda s. 29-40
Ród Lisów w Rocznikach Jana Długosza - przyczynek do zagadnienia zaginionej Kroniki dominikańskiej z pierwszej połowy XIII wieku Błażej Śliwiński s. 41-49
Przedrozbiorowe graffita północnej Małopolski Waldemar Kowalski s. 51-54
Prasa włoska XVII wieku jako źródło do badania obiegu i wymiany informacji Janusz Drob s. 55-67
Początki rytu sakry królewskiej w Europie : na marginesie dwóch publikacji Tomasz H. Orłowski s. 69-89
Wartości poznawcze gwary miejskiej : na marginesie książki: M. Gruchmanowa, M. Witaszek-Samborska, M. Żak-Święcicka, Mowa mieszkańców Poznania, Wydawnictwo Poznańskie , Poznań 1987 Jacek Chłopocki M. Gruchmanowa (aut. dzieła rec.) M. Witaszek-Samborska (aut. dzieła rec.) M. Żak-Święcicka (aut. dzieła rec.) s. 91-95
"Buchkunst und Königtum im ottonischen und frühsalishen Reich", Hartmut Hoffmann, Stuttgart 1986 : [recenzja] Brygida Kürbis Hartmut Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 95-97
"Autografy i odpisy dzieł Długosza w zbiorach Biblioteki Narodowej", Krystyna Muszyńska, "Rocznik Biblioteki Narodowej", 17/18 (1981/1982), s. 399-421 : [recenzja] Piotr Dymmel Krystyna Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 97-99
"Drukowane kodeksy obyczajowe na ziemiach polskich w XIX wieku : (studium źródłoznawcze)", Jadwiga Szymczak-Hoff, Rzeszów 1982 : [recenzja] Gerard Labuda Jadwiga Szymczak-Hoff (aut. dzieła rec.) s. 99-100
"Catalogue des inscriptions latines païennes du Musée du Bardo", Zeïneb Benzina Ben Abdallah, Rome 1986 : [recenzja] Jerzy Kolendo Zeïneb Benzina Ben Abdallah (aut. dzieła rec.) s. 100-101
"From Mediaeval to Renaissance? : Chaucer's position on past gentility", A. J. Minnis, "Proceedings of the British Academy", vol. 72 (1986), Oxford 1987, s. 206-245 : [recenzja] Paulina Ratkowska A. J. Minnis (aut. dzieła rec.) s. 101-103
"Louis the Great King of Hungary and Poland", ed. by S. B. Vardy, G. Grosschmid, L. S. Domonkos, New York 1986 : [recenzja] Maria Błaziak L. S. Domonkos (aut. dzieła rec.) G. Grosschmid (aut. dzieła rec.) S. B. Vardy (aut. dzieła rec.) s. 103-105
"Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka, z. 2: Pisarze z V-X wieku", wyd. Alina Brzóstkowska i Wincenty Swoboda, Wrocław 1989 : [recenzja] Ryszard Grzesik Alina Brzóstkowska (aut. dzieła rec.) Wincenty Swoboda (aut. dzieła rec.) s. 105-106
"Pontifikał płocki z XII wieku [Bayerische Staatsbibliothek München Clm 28938 Biblioteka Seminarium Duchownego Płock Mspł. 29] : studium liturgiczno-źródłoznawcze", edycja tekstu, oprac. i do druku przygotował ks. Antoni Podleś, Płock 1986 : [recenzja] Danuta Zydorek Antoni Podleś (aut. dzieła rec.) s. 106-108
"Urkunden und Regesten zur Geschichte des Telmplerordens im Bereich des Bistums Cammin und der Kirchenprovinz Gnesen", nach Vorlage von Helmut Lüpke neu bearbeitet von Winfried Irgang, Köln-Wien 1987 : [recenzja] Tomasz Jurek Winfried Irgang (aut. dzieła rec.) Helmut Lüpke (aut. dzieła rec.) s. 108-109
"Schlesisches Urkundenbuch", im Auftrage der Historischen Kommission für Schlesien herausgegeben von Heinrich Appelt und Josef Joachim Menzel. Vierter Band: 1267-1281, bearbeitet von Winfried Irgang, Köln-Wien 1988 : [recenzja] Tomasz Jurek Heinrich Appelt (aut. dzieła rec.) Winfried Irgang (aut. dzieła rec.) Josef Joachim Menzel (aut. dzieła rec.) s. 110-112
"Przywilej chełmiński 1233 i 1251", Krystyna Zielińska-Melkowska, "Teksty Pomników Prawa Chełmińskiego w przekładach polskich", pod red. Zbigniewa Zdrójkowskiego, nr 1, Toruń 1986 : [recenzja] Gerard Labuda Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Zielińska-Melkowska (aut. dzieła rec.) s. 113-114
"Galla Anonima mit genezy Polski : studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego", Czesław Deptuła, Lublin 1990 : [recenzja] Gerard Labuda Czesław Deptuła (aut. dzieła rec.) s. 114-116
"Szkoły-kolonie Uniwersytetu Krakowskiego 1588-1773 : problematyka kształcenia i wychowania", Wojciech Grzelecki, Wrocław 1986 : [recenzja] Dorota Żołądź Wojciech Grzelecki (aut. dzieła rec.) s. 116-117
"Lexikon der mittelalterichen Zahlbedeutungen", Heinz Meyer, Rudolf Suntrup, München 1987 : [recenzja] Brygida Kürbis Heinz Meyer (aut. dzieła rec.) Rudolf Suntrup (aut. dzieła rec.) s. 119-120
"Словарь книжников и книжности древней Руси, Вып. I (XI-первая половина XIV в.)", отв. ред. Д. М. Лихачев, ред. Д. М. Буланин, О. В. Творогов, Ленинград 1987 : [recenzja] Maria Błaziak D. M. Bylanin (aut. dzieła rec.) D. M. Lihačev (aut. dzieła rec.) O. V. Tvorogov (aut. dzieła rec.) s. 120
"Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk : uzupełnienia do tomów I-IV, sygnatury 1-4258", oprac. Przemysław Szafran, Wrocław 1988 : [recenzja] Gerard Labuda Przemysław Szafran (aut. dzieła rec.) s. 120-121
"Dzieje historiografii Prus Wschodnich i Zachodnich do 1920 roku : kierunki, ośrodki, najwybitniejsi przedstawiciele", pod red. Jerzego Serczyka i Andrzeja Tomczaka, Toruń 1989 : [recenzja] Gerard Labuda Jerzy Serczyk (aut. dzieła rec.) Andrzej Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 121-122
"Spominki pilzneńskie" z przełomu XV i XVI wieku", Zofia Kowalska-Urbankowa, "Studia Historyczne" 29 (1986), z. 3 (114), s. 445-457 : [recenzja] Danuta Zydorek Zofia Kowalska-Urbankowa (aut. dzieła rec.) s. 122-123
"Ziemie Zachodnie w badaniach historyków polskich", Władysław Korcz, Zielona Góra 1989 : [recenzja] Gerard Labuda Władysław Korcz (aut. dzieła rec.) s. 122
"Szent István törvényeinek XII. századi kézirata az Admonti kódexben (Hasonmás kiádas), [A kisérötanulmányt Györffy György, a bevezetést, a magyar forditást és a jegyzetekst Bartoniek Emma készitette], Budapest 1988 : [recenzja] Krzysztof Skupieński Emma Bartoniek (aut. dzieła rec.) s. 122
"Pomerania", Johannes Bugenhagen, hrsg. von Otto Heinemann, nachdr. besorgt von Roderich Schmidt, Köln-Wien, 1986 : [recenzja] Jan M. Piskorski Johannes Bugenhagen (aut. dzieła rec.) Otto Heinemann (aut. dzieła rec.) Roderich Schmidt (aut. dzieła rec.) s. 123-124
"Bizancjum w przekazach >>Annales<< Jana Długosza", Wincenty Swoboda, "Balcanica Posnaniensa" 4 (1989), s. 27-55 : [recenzja] Gerard Labuda Wincenty Swoboda (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Chronica Hungarorum. I. Textus", Johannes de Thurocz, ed. Elisabeth Galántai et Julius Kristó, Budapest 1985 : [recenzja] Piotr Dymmel Elisabeth Galántai (aut. dzieła rec.) Julius Kristó (aut. dzieła rec.) Johannes de Thurocz (aut. dzieła rec.) s. 124
"Studien über die Anfänge der Mission in Livland", hrgb. von Manfred Hellmann, Sigmaringen 1989 : [recenzja] Gerard Labuda Manfred Hellmann (aut. dzieła rec.) s. 125-126
"Imiona przodków Bolesława Chrobrego u Galla Anonima : rozważania etymologiczne", Andrzej Bańkowski, "Onomastica" 34 (1989), s. 103-138 : [recenzja] Gerard Labuda Andrzej Bańkowski (aut. dzieła rec.) s. 125
Zofia Kozłowska-Budkowa (1 XII 1893-29 VIII 1986) Stanisław Szczur s. 127-136
Jadwiga Karwasińska (1900-1986) Aleksander Gieysztor s. 137-138
Adam Wolff (1899-1984) Aleksander Gieysztor s. 139