Tytuł Studia Źródłoznawcze. Commentationes
ISSN 0081-7147
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Studia Źródłoznawcze. Commentationes
1993, Tom 34

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Niebiańskość" czy "boskość"? : rozważania nad etymologią i zakresem semantycznym bałtyjskich terminów: staropruskiego "deiwas", litewskiego "dievas", łotewskiego "dievs" Jerzy R. Suchocki s. 1-14
Alimericus Anticaesar (Teodoryk Wielki) w "Historii Kościoła" Pseudo-Zachariasza Retora Jan Prostko-Prostyński s. 15-28
Zapiski rocznikarskie w "Żywotach świętego Stanisława" Wincentego z Kielczy Gerard Labuda s. 29-40
Ród Lisów w Rocznikach Jana Długosza - przyczynek do zagadnienia zaginionej Kroniki dominikańskiej z pierwszej połowy XIII wieku Błażej Śliwiński s. 41-49
Przedrozbiorowe graffita północnej Małopolski Waldemar Kowalski s. 51-54
Prasa włoska XVII wieku jako źródło do badania obiegu i wymiany informacji Janusz Drob s. 55-67
Początki rytu sakry królewskiej w Europie : na marginesie dwóch publikacji Tomasz H. Orłowski s. 69-89
Wartości poznawcze gwary miejskiej : na marginesie książki: M. Gruchmanowa, M. Witaszek-Samborska, M. Żak-Święcicka, Mowa mieszkańców Poznania, Wydawnictwo Poznańskie , Poznań 1987 Jacek Chłopocki M. Gruchmanowa (aut. dzieła rec.) M. Witaszek-Samborska (aut. dzieła rec.) M. Żak-Święcicka (aut. dzieła rec.) s. 91-95
"Buchkunst und Königtum im ottonischen und frühsalishen Reich", Hartmut Hoffmann, Stuttgart 1986 : [recenzja] Brygida Kürbis Hartmut Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 95-97
"Autografy i odpisy dzieł Długosza w zbiorach Biblioteki Narodowej", Krystyna Muszyńska, "Rocznik Biblioteki Narodowej", 17/18 (1981/1982), s. 399-421 : [recenzja] Piotr Dymmel Krystyna Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 97-99
"Drukowane kodeksy obyczajowe na ziemiach polskich w XIX wieku : (studium źródłoznawcze)", Jadwiga Szymczak-Hoff, Rzeszów 1982 : [recenzja] Gerard Labuda Jadwiga Szymczak-Hoff (aut. dzieła rec.) s. 99-100
"Catalogue des inscriptions latines païennes du Musée du Bardo", Zeïneb Benzina Ben Abdallah, Rome 1986 : [recenzja] Jerzy Kolendo Zeïneb Benzina Ben Abdallah (aut. dzieła rec.) s. 100-101
"From Mediaeval to Renaissance? : Chaucer's position on past gentility", A. J. Minnis, "Proceedings of the British Academy", vol. 72 (1986), Oxford 1987, s. 206-245 : [recenzja] Paulina Ratkowska A. J. Minnis (aut. dzieła rec.) s. 101-103
"Louis the Great King of Hungary and Poland", ed. by S. B. Vardy, G. Grosschmid, L. S. Domonkos, New York 1986 : [recenzja] Maria Błaziak L. S. Domonkos (aut. dzieła rec.) G. Grosschmid (aut. dzieła rec.) S. B. Vardy (aut. dzieła rec.) s. 103-105
"Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka, z. 2: Pisarze z V-X wieku", wyd. Alina Brzóstkowska i Wincenty Swoboda, Wrocław 1989 : [recenzja] Ryszard Grzesik Alina Brzóstkowska (aut. dzieła rec.) Wincenty Swoboda (aut. dzieła rec.) s. 105-106
"Pontifikał płocki z XII wieku [Bayerische Staatsbibliothek München Clm 28938 Biblioteka Seminarium Duchownego Płock Mspł. 29] : studium liturgiczno-źródłoznawcze", edycja tekstu, oprac. i do druku przygotował ks. Antoni Podleś, Płock 1986 : [recenzja] Danuta Zydorek Antoni Podleś (aut. dzieła rec.) s. 106-108
"Urkunden und Regesten zur Geschichte des Telmplerordens im Bereich des Bistums Cammin und der Kirchenprovinz Gnesen", nach Vorlage von Helmut Lüpke neu bearbeitet von Winfried Irgang, Köln-Wien 1987 : [recenzja] Tomasz Jurek Winfried Irgang (aut. dzieła rec.) Helmut Lüpke (aut. dzieła rec.) s. 108-109
"Schlesisches Urkundenbuch", im Auftrage der Historischen Kommission für Schlesien herausgegeben von Heinrich Appelt und Josef Joachim Menzel. Vierter Band: 1267-1281, bearbeitet von Winfried Irgang, Köln-Wien 1988 : [recenzja] Tomasz Jurek Heinrich Appelt (aut. dzieła rec.) Winfried Irgang (aut. dzieła rec.) Josef Joachim Menzel (aut. dzieła rec.) s. 110-112
"Przywilej chełmiński 1233 i 1251", Krystyna Zielińska-Melkowska, "Teksty Pomników Prawa Chełmińskiego w przekładach polskich", pod red. Zbigniewa Zdrójkowskiego, nr 1, Toruń 1986 : [recenzja] Gerard Labuda Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Zielińska-Melkowska (aut. dzieła rec.) s. 113-114
"Galla Anonima mit genezy Polski : studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego", Czesław Deptuła, Lublin 1990 : [recenzja] Gerard Labuda Czesław Deptuła (aut. dzieła rec.) s. 114-116
"Szkoły-kolonie Uniwersytetu Krakowskiego 1588-1773 : problematyka kształcenia i wychowania", Wojciech Grzelecki, Wrocław 1986 : [recenzja] Dorota Żołądź Wojciech Grzelecki (aut. dzieła rec.) s. 116-117
"Lexikon der mittelalterichen Zahlbedeutungen", Heinz Meyer, Rudolf Suntrup, München 1987 : [recenzja] Brygida Kürbis Heinz Meyer (aut. dzieła rec.) Rudolf Suntrup (aut. dzieła rec.) s. 119-120
"Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk : uzupełnienia do tomów I-IV, sygnatury 1-4258", oprac. Przemysław Szafran, Wrocław 1988 : [recenzja] Gerard Labuda Przemysław Szafran (aut. dzieła rec.) s. 120-121
"Словарь книжников и книжности древней Руси, Вып. I (XI-первая половина XIV в.)", отв. ред. Д. М. Лихачев, ред. Д. М. Буланин, О. В. Творогов, Ленинград 1987 : [recenzja] Maria Błaziak D. M. Bylanin (aut. dzieła rec.) D. M. Lihačev (aut. dzieła rec.) O. V. Tvorogov (aut. dzieła rec.) s. 120
"Dzieje historiografii Prus Wschodnich i Zachodnich do 1920 roku : kierunki, ośrodki, najwybitniejsi przedstawiciele", pod red. Jerzego Serczyka i Andrzeja Tomczaka, Toruń 1989 : [recenzja] Gerard Labuda Jerzy Serczyk (aut. dzieła rec.) Andrzej Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 121-122
"Szent István törvényeinek XII. századi kézirata az Admonti kódexben (Hasonmás kiádas), [A kisérötanulmányt Györffy György, a bevezetést, a magyar forditást és a jegyzetekst Bartoniek Emma készitette], Budapest 1988 : [recenzja] Krzysztof Skupieński Emma Bartoniek (aut. dzieła rec.) s. 122
"Spominki pilzneńskie" z przełomu XV i XVI wieku", Zofia Kowalska-Urbankowa, "Studia Historyczne" 29 (1986), z. 3 (114), s. 445-457 : [recenzja] Danuta Zydorek Zofia Kowalska-Urbankowa (aut. dzieła rec.) s. 122-123
"Ziemie Zachodnie w badaniach historyków polskich", Władysław Korcz, Zielona Góra 1989 : [recenzja] Gerard Labuda Władysław Korcz (aut. dzieła rec.) s. 122
"Pomerania", Johannes Bugenhagen, hrsg. von Otto Heinemann, nachdr. besorgt von Roderich Schmidt, Köln-Wien, 1986 : [recenzja] Jan M. Piskorski Johannes Bugenhagen (aut. dzieła rec.) Otto Heinemann (aut. dzieła rec.) Roderich Schmidt (aut. dzieła rec.) s. 123-124
"Chronica Hungarorum. I. Textus", Johannes de Thurocz, ed. Elisabeth Galántai et Julius Kristó, Budapest 1985 : [recenzja] Piotr Dymmel Elisabeth Galántai (aut. dzieła rec.) Julius Kristó (aut. dzieła rec.) Johannes de Thurocz (aut. dzieła rec.) s. 124
"Bizancjum w przekazach >>Annales<< Jana Długosza", Wincenty Swoboda, "Balcanica Posnaniensa" 4 (1989), s. 27-55 : [recenzja] Gerard Labuda Wincenty Swoboda (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Imiona przodków Bolesława Chrobrego u Galla Anonima : rozważania etymologiczne", Andrzej Bańkowski, "Onomastica" 34 (1989), s. 103-138 : [recenzja] Gerard Labuda Andrzej Bańkowski (aut. dzieła rec.) s. 125
"Studien über die Anfänge der Mission in Livland", hrgb. von Manfred Hellmann, Sigmaringen 1989 : [recenzja] Gerard Labuda Manfred Hellmann (aut. dzieła rec.) s. 125-126
Zofia Kozłowska-Budkowa (1 XII 1893-29 VIII 1986) Stanisław Szczur s. 127-136
Jadwiga Karwasińska (1900-1986) Aleksander Gieysztor s. 137-138
Adam Wolff (1899-1984) Aleksander Gieysztor s. 139