Tytuł Studia Źródłoznawcze. Commentationes
ISSN 0081-7147
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 60
Studia Źródłoznawcze. Commentationes
2005, Tom 43

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formuła komisyjna w czternastowiecznej kancelarii świdnickiej Tomasz Jurek s. 1-18
Mnich Krystian i jego stosunek do św. Wojciecha Agnieszka Kuźmiuk-Ciekanowska s. 19-26
Kwestia zależności polskiego i czeskiego rocznikarstwa (od drugiej połowy XI do połowy XIII wieku) Marzena Matla-Kozłowska s. 27-52
Urząd kanclerza za panowania księcia wschodniopomorskiego Mściwoja II (1266-1294) Agnieszka Gut s. 53-60
Źródła do dziejów Nowej Marchii z okresu panowania Askańczyków i Wittelsbachów (do 1373 r.) Ewa Syska s. 61-83
Dokumenty II pokoju toruńskiego z 1466 roku Przemysław Nowak s. 85-110
Ślązacy z polskiej prowincji dominikańskiej na studiach w Wiedniu w XV i na początku XVI wieku Sławomir Zonenberg s. 111-124
Nekrolog Dominikanów Poznańskich Krzysztof Kaczmarek s. 125-150
Edycje źródłowe listów z czasów Władysława IV (1632-1648) : wiek XIX i XX Agnieszka Biedrzycka s. 151-160
Prace edytorskie nad lustracjami dóbr królewskich XVI-XVIII w. po półwieczu Krzysztof Chłapowski Jerzy Dygdała s. 161-171
Adhortacja biskupa Wojciecha Sławnikowica : Jana Zachová, Dušan Třeštík, "Adhortace De ammonitione presbyterum a biskup Vojtĕch", "Česky Časopis Historický", R. 99, 2001, s. 279-292 Wojciech Mischke Dušan Třeštík (aut. dzieła rec.) Jana Zachová (aut. dzieła rec.) s. 173-176
Glidas: "The Ruin of Britain and other documents", Gildas, ed. and transl. by Michael Winterbottom, London and Chichester 2002 : [recenzja] Paweł Derecki Michael Winterbottom (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"The Anglo-Saxon Chronicles", transl. and ed. by Michael Swanton, London 2003 : [recenzja] Paweł Derecki Michael Swanton (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Die Register Innocenz' III", bearb. von Andrea Sommerlechner gemeinsam mit Othmar Hageneder, Christoph Egger, Rainer Murauer und Herwig Weigl, Bd. 9:9, "Pontifikatsjahr, 1206/07 : Texte und Indices", Wien 2004 : [recenzja] Przemysław Nowak Christoph Egger (aut. dzieła rec.) Othmar Hageneder (aut. dzieła rec.) Rainer Murauer (aut. dzieła rec.) Andrea Sommerlechner (aut. dzieła rec.) Herwig Weigl (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Kosmova kronika česká", překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová, úvod Dušan Třeštík, komentáře Petr Kopal, seznam rukopisů, vysvĕtlivky a poznámky Marie Bláhová, rejestřiky Jan Vilím, Praha-Litomyšl 2005 : [recenzja] Wojciech Mischke Marie Bláhová (aut. dzieła rec.) Karel Hrdina (aut. dzieła rec.) Petr Kopal (aut. dzieła rec.) Dušan Třeštík (aut. dzieła rec.) Jan Vilím (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Werkstätte der Erinnerung : Montecassino und die Gestaltung der langobardischen Vergangenheit", Walter Pohl, Wien-München 2001 : [recenzja] Jakub Kujawiński Walter Pohl (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"A lengyel krónikák, évkönyvek és M. Miechov "Tractatus" : ának magyar vonatkozásai", Péter Király, Nyíregyháza 2004 : [recenzja] Ryszard Grzesik s. 186-188
"Latinskie rukopisi XIII veka : opisanie rukopisiej Rossijskoj Nacional'noj biblioteki", L. I. Kiseleva, Sankt Petersburg 2005 : [recenzja] Jerzy Kaliszuk L. I. Kiseleva (aut. dzieła rec.) s. 188-190
"Staré letopisy české (texty nejstarší vrstvy) : prameny déjin českých", Nová řada, II. díl, "Fontes rerum Bohemicarum", vydali Alena M. Černá, Petr Čornej, Markéta Klosová, Praha 2003 : [recenzja] Jarosław Nikodem Markéta Klosová (aut. dzieła rec.) Alena M. Černá (aut. dzieła rec.) Petr Čornej (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Mędrcy ze Wschodu : legenda i kult Trzech Króli w średniowiecznej Polsce", Jerzy Kaliszuk, Warszawa 2005 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Jerzy Kaliszuk (aut. dzieła rec.) s. 192-194
"Msza bez ludu : znak jedności czy podziału? : rozwój historyczno-teologiczny", Marian Szablewski, Kraków 2004 : [recenzja] Paweł Matwiejczuk Marian Szablewski (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu 1423-1455", Maria Koczerska, Warszawa 2004 : [recenzja] Jarosław Nikodem Maria Koczerska (aut. dzieła rec.) s. 196-200
"Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach : studium nad sposobami pozyskiwania i wykorzystywaniem poufnych informacji w późnym średniowieczu", Sławomir Jóźwiak, Malbork 2004 : [recenzja] Wojciech Kozłowski Sławomir Jóźwiak (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Geschichte der Stadt Breslau", Peter Eschenloer, wyd. i wstęp Gunhild Roth, Münster-New York-München-Berlin 2003 : [recenzja] Halina Manikowska Peter Eschenloer (aut. dzieła rec.) Gunhild Roth (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Inscriptiones ecclesiarum Vilnensium=Inskrypcje z wileńskich kościołów=Vilniaus bażnyčių irašai", t. I, pod red. Włodzimierza Appela i Eugenii Ulčinaitė, Vilnius 2005 : [recenzja] Marceli Kosman Włodzimierz Appel (aut. dzieła rec.) Eugenia Ulčinaitė (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku", Ireneusz Ihnatowicz, Andrzej Biernat, Warszawa 2003 : [recenzja] Jolanta Sikorska-Kulesza Andrzej Biernat (aut. dzieła rec.) Ireneusz Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 206-209
"Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi sive Summorum Pontificum, S. R. E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita", t. IX, "A potificatu Pii PP. X (1903) usque ad pontificatum Benedicti PP. XV (1922)", per Zenonem Pięta, Patavii 2002 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Zenon Pięta (aut. dzieła rec.) s. 209-211
"Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder (1945-2001) : ein biographisches Lexikon", hrsg. von Erwin Gatz unter Mitwirkung von Franz Xaver Bischof, Clemens Brodkorb, Anton Landersdorfer, Josef Pilvousek und Rudolf Zinnhobler, Berlin 2002 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Franz Xaver Bischof (aut. dzieła rec.) Clemens Brodkorb (aut. dzieła rec.) Erwin Gatz (aut. dzieła rec.) Anton Landersdorfer (aut. dzieła rec.) Josef Pilvousek (aut. dzieła rec.) Rudolf Zinnhobler (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"Zur Echtheit der sogenannten Havelberger Stiftungsurkunde", Clemens Bergstedt, "Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde", 47/48, 2001-2002, s. 9-46 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Clemens Bergstedt (aut. dzieła rec.) s. 215
"Vita Adalberti : früheste Textüberlieferungen der Lebensgeschichte Adalberts von Prag", Jürgen Hoffmann, Essen 2005 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Jürgen Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Gruss, eingeschränkter Gruss und Grussverweigerung : Untersuchungen zur Salutatio in den Briefen Papst Gregors VII. und Kaiser Heinrichs IV.", Achim Thomas Hack, "Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde" 47/48, 2001-2002, s. 47-48 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Achim Thomas Hack (aut. dzieła rec.) s. 216
"Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich", Andrzej Bruździński, Kraków 2003 : [recenzja] Anna Baranowska Andrzej Bruździński (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Macht und Mode : politische Interaktion im Zeichen der Kleidung", Jan Keupp, "Archiv für Kulturgeschichte" 86, 2004, z. 2, s. 251-281 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Jan Keupp (aut. dzieła rec.) s. 217
"Opuscula Medievistica : studia nad historią społeczną Polski wczesnopiastowskiej", Stanisław Trawkowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Paweł Derecki Stanisław Trawkowski (aut. dzieła rec.) s. 217
"Pamiętniki", Pius II, z wydania krytycznego Adriana van Heck przełożył Julian Wojtkowski, 2005 : [recenzja] Paweł Dembiński Adriana van Heck (aut. dzieła rec.) Pius II (aut. dzieła rec.) Julian Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 218-219
"Statuta capituli ecclesiae cathedralis Wratislaviensis ex anno 1482/83 = Statuty wrocławskiej kapituły katedralnej z roku 1482/83", wyd. Kazimierz Dola, na podstawie materiałów przysposobionych przez Wincentego Urbana, przekł. Norbert Widok, Wrocław-Opole 2004 : [recenzja] Paweł Matwiejczuk Kazimerz Dola (aut. dzieła rec.) Wincenty Urban (aut. dzieła rec.) Norbert Widok (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Der Liebes- und Ehediskurs vom hohen Mittelalter bis zum frühen 17. Jahrhundert : Volksliedstudien", Albrecht Classen, Münster [etc.] 2005 : [recenzja] Marek Słoń Albrecht Classen (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Late-Medieval German Women's Poetry : Secular and Religious Songs", Albrecht Classen, notes and interpretive essay, transl. from the German with introd. D. S. Brewer, Cambridge 2004 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk D. S. Brewer (aut. dzieła rec.) Albrecht Classen (aut. dzieła rec.) s. 220
"Das Fest : Beiträge zu seiner Theorie und Systematik", hrsg. von Michael Maurer, Köln-Weimar-Wien 2004 : [recenzja] Izabela Skierska Michael Maurer (aut. dzieła rec.) s. 221
"Komentarz do faksymile pelplińskiej Biblii Gutenberga", oprac. Jan Pirożyński, Tadeusz Serocki i Janusz Tondel, Pelplin 2004 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Jan Pirożyński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Serocki (aut. dzieła rec.) Janusz Tondel (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Biblia Brzeska 1563", inicjator edycji i koordynator prac Peter Królikowski, Clifton NJ-Kraków 2003 : [recenzja] Marceli Kosman Peter Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Kronika jezuitów poznańskich (młodsza)", t. I. "(1570-1653)", oprac. przez Ludwika Grzebienia i Jacka Wiesiołowskiego, Poznań 2004 : [recenzja[ Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Jacek Wiesiołowski (aut. dzieła rec.) s. 223-224
"Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699)", oprac, Bogdan Lisiak przy współpracy Ludwika Grzebienia, Kraków 2005 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Bogdan Lisiak (aut. dzieła rec.) s. 223
"Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami", pod red. I. Stasiewicz-Jasiukowej, Kraków-Warszawa 2004 : [recenzja] Iwona M. Dacka I. Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 224-225
"Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje", Viktoras Petkus, Vilnius 2002: [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Viktoras Petkus (aut. dzieła rec.) s. 225-226
"Ordynacje i statuty szpitali gdańskich XV-XIX w.", Adam Szarszewski, Toruń 2004 : [recenzja] Marek Słoń Adam Szarszewski (aut. dzieła rec.) s. 226-227
"Lietuvos sakralinė dailė = Sacred art of Lithuania", t. I-III, Vilnius 2002-2004 : [recenzja] Marceli Kosman s. 226
"Auf dem Weg zum Massen-Medium : Historienmalerei des 19. Jahrhunderts als Publikumsspektakel", Konrad Dussel, "Archiv für Kulturgeschichte", 86, 2004, z. 2, s. 413-440 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Konrad Dussel (aut. dzieła rec.) s. 227-228
"Spis zawartości prasy wielkopolskiej, zeszyty 16-19", oprac. Hanna Wieland i Krystyna Jazdon, Poznań 2002-2003 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Krystyna Jazdon (aut. dzieła rec.) Hanna Wieland (aut. dzieła rec.) s. 228
"Librorum Amatori", praca zbiorowa pod red. Andrzeja Pawła Biesia, Kraków 2004 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Andrzej Paweł Bieś (aut. dzieła rec.) s. 228-229
"Specjalnyje istoriczeskie discipliny : uczebnoje posobie", red. M. M. Krom, Sankt-Peterburg 2003 : [recenzja] Stefan K. Kuczyński M. M. Krom (aut. dzieła rec.) s. 228
"Fondy a sbirky Archivu Akademie vĕd České republiky", oprac. Hana Barviková, Helena Janderová i Vaclav Podaný, Praha 1999 : [recenzja] Marceli Kosman Hana Barviková (aut. dzieła rec.) Helena Janderová (aut. dzieła rec.) Vaclav Podaný (aut. dzieła rec.) s. 229
"Piśmiennictwo pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku" (Ostróda 7-9 XII 2004) Paweł Błażewicz s. 231-232
Ogólnopolska konferencja naukowa "Zbigniew Oleśnicki-książę kościoła i mąż stanu" (Sandomierz 20-21 maja 2005) Tomasz Graff s. 232-234
Fragmenty łacińskiego przekładu "Kroniki" tak zwanego Dalimila w zbiorach Národní knihovna ČR w Pradze (sygn. XII. E.17) Wojciech Mischke s. 235
Spotkanie poświęcone nowej książce profesora Gerarda Labudy pt. "Szkice historyczne X i XI wieku" oraz stuleciu wydania "Szkiców historycznych XI wieku" Tadeusza Wojciechowskiego - Poznań, 14 XII 2004 r. Magdalena Biniaś-Szkopek s. 235-237
Regulamin Nagrody im. Aleksandra Gieysztora. s. 239
Komunikat Komisji Nagrody im. Aleksandra Gieysztora. s. 239
Regulamin Nagrody im. Adama Heymowskiego. s. 240
Komunikat Polskiego Towarzystwa Heraldycznego o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego za lata 2003-2004. s. 240