Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czyj jest Kościół? Henryk Witczyk s. 9-15
Abraham - początek nowej wspólnoty (Rdz 12,1-4a) Janusz Lemański s. 19-33
Od więzów krwi do wspólnoty wiary. Narracyjna analiza procesu budowania wspólnoty (Rdz 37-50) Zdzisław Pawłowski s. 35-70
Przejście przez morze - aktywna obecność Boga kreująca Izrael (Wj 13,17-14,31) Dariusz Dziadosz s. 71-92
Tożsamość Izraela w świetle Przymierza Synajskiego (Wj 19,3-8) Wojciech Pikor s. 93-112
"Nie tak ma być wśród was" (Mk 10,43) : model pierwszeństwa w Kościele Artur Malina s. 115-128
Modlitwa Jezusa i Kościoła za Piotra (Łk 22,31-32) Piotr Oktaba s. 129-145
Kościół jako ikona Ciała Chrystusa w Pierwszym Liście do Koryntian Bartosz Adamczewski s. 147-168
Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów Baranka (Ap 19,9) : kościół w Księdze Apokalipsy Wojciech Popielewski s. 169-181
"Ekklesia" i "Kościół" w ujęciu gnostyków II i III wieku Wincenty Myszor s. 185-204
Kościół jako rzeczywistość wieczna w doktrynie Orygenesa Mariusz Szram s. 205-226
Chrystocentryzm : dialog Kościoła i świata Jerzy Szymik s. 227-239
Co nam mówi opowiadanie o początku świata i człowieka (Rdz 1-3) Henryk Witczyk Zdzisław Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 243-256
Czego oczekiwał pierwotny Kościół? Wojciech Pikor Sławomir Jan Stasiak s. 257-263