Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świadectwo - czego dotyczy? Henryk Witczyk s. 9-17
VIII przykazanie Dekalogu na tle koncepcji świadectwa i świadka w tekstach legislacyjnych Starego Testamentu Jacek Stefański s. 21-46
„Świadectwo” (‘ēdût) w kapłańskiej koncepcji sanktuarium i przymierza Janusz Lemański s. 47-76
Prorok jako świadek (Jr 23,16-22) Piotr Jaworski s. 77-94
Dawidowe świadectwo o Bożym przebaczeniu w Iz 55,3-5 na tle wewnętrznych rozterek judejskich wygnańców (lata 550-539 przed Chr.) Arnold Zawadzki s. 95-117
„Wy jesteście świadkami tego!” (Łk 24,48) : koncepcja świadectwa w Ewangelii Łukasza Piotr Nyk s. 121-145
Świadectwo Boga Ojca o Jezusie w Ewangelii wg św. Jana Janusz Kręcidło s. 147-167
Jezus jako świadek w Ewangelii wg św. Jana Zbigniew Grochowski s. 169-186
Świadectwo Pism o Jezusie w Ewangelii Janowej Aleksandra Nalewaj s. 187-206
Chrzest krwi jako heroiczny wyraz doskonałego świadectwa w nauczaniu Orygenesa Jerzy Duda s. 209-225
Świadectwo w argumentacji za wiarygodnością chrześcijaństwa Jacenty Mastej s. 227-249
Rola świadectwa w życiu i posłudze duszpasterzy w świetle nauczania Benedykta XVI Wiesław Przygoda s. 251-274
Rola świadectwa w nowej ewangelizacji na przykładzie nowych ruchów eklezjalnych Sławomir Płusa s. 275-296
Dai frammenti alla storia : Introduzione al Pentateuco Krzysztof Napora s. 299-305
Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii : szkice z egzegezy antropologicznokulturowej Marcin Zieliński s. 307-313
Z Mojżeszem na ścieżkach naszego życia Adam Kubiś s. 315-321
The Pentecostal Movement, its Challenges and Potential Mariusz Rosik s. 323-326
Błogosławieństwo wiary : od posłuszeństwa Abrahama do wiary Piotra i Kościoła Adam Kubiś s. 327-334