Znaleziono 50 artykułów

Janusz Lemański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opis stworzenia jako conditio humana w Rdz 2,7? Janusz Lemański s. 5-24
Mojżesz i Nehusztan (Lb 21,4-9; 2 Krl 18,4) : próba analizy historii jednej tradycji Janusz Lemański s. 5-24
Genealogie Rdz 1-11 Janusz Lemański s. 7-22
Partykularyzm Bożych wyborów drogą do uniwersalnego celu w świetle Pięcioksięgu Janusz Lemański s. 13-24
Mojżesz – pośrednik Słowa Bożego (Wj 20,18-21) Janusz Lemański s. 15-29
Ofiary biesiadne jako przykład rozwoju rytuału ofiarniczego w Starym Testamencie Janusz Lemański s. 15-29
Wierność Boga i wierność Mojżesza – dwa lekarstwa na bałwochwalstwo Izraela (Wj 32,7-14) Janusz Lemański s. 15-25
Rytuał święceń kapłańskich i jego symbolika (Wj 29,1-37) Janusz Lemański s. 17-31
„Strzec” (šmr) słów Przymierza – deuteronomistyczny model posłuszeństwa słowu Boga Janusz Lemański s. 17-28
Jakub w Betel: od hieros logos po próbę pojednania (Rdz 28,10-22) Janusz Lemański s. 17-51
Abraham - początek nowej wspólnoty (Rdz 12,1-4a) Janusz Lemański s. 19-33
JHWH – Bóg, który przebacza, gdyż jest miłosierny (Wj 34,5-7) Janusz Lemański s. 19-43
Motyw „próby” jako element procesu wychowawczego w tekstach Pięcioksięgu Janusz Lemański s. 19-38
Dlaczego Abraham uwierzył Bogu (Rdz 15,6)? Janusz Lemański s. 21-35
Sprawiedliwość gotowa na miłosierdzie (Rdz 18,16-33)? Janusz Lemański s. 21-38
Manasses - Makir - Gilead : pytanie o źródła jednej z biblijnych tradycji genealogicznych Janusz Lemański s. 25-52
Posłańcy Boga oraz niebiańskie istoty w Księdze Rodzaju Janusz Lemański s. 29-52
Nadzieja Zbawienia dla wzywających imienia Pana (Jl 3,1-5) Janusz Lemański s. 33-47
Sługa Jahwe (Iz 53,10-11a) i problem zmartwychwstania Janusz Lemański s. 35-59
„Świadectwo” (‘ēdût) w kapłańskiej koncepcji sanktuarium i przymierza Janusz Lemański s. 47-76
Dobra nowina według Deutero-Izajasza (Iz 52,7-10) Janusz Lemański s. 49-64
Negatywny obraz psa w Biblii : przyczyny i konsekwencje Janusz Lemański s. 51-96
Rebeka, następczyni Sary (Rdz 24) Janusz Lemański s. 55-106
Mojżesz, Jozue i Amalekici : nowe spojrzenie na Wj 17,8-16 w kontekście współczesnych badań nad powstaniem Pięcioksięgu Janusz Lemański s. 55-82
W poszukiwaniu tradycji o Izaaku Janusz Lemański s. 63-76
Sandały i ich symbolika w Starym Testamencie Janusz Lemański s. 67-92
Refleksja historyczno-egzegetyczna nad tekstem 2 Sm 5,6-8 Janusz Lemański s. 69-85
Rdz 1,1–2,3 na nowo odczytane? : czyli pytanie o to, czy możliwe jest nowe spojrzenie na kapłański opis stworzenia? Janusz Lemański s. 71-105
"Ius gentium" i jego rola w wyroczni przeciwko Izraelowi (Am 1,3-2,16) Janusz Lemański s. 71-95
Cierpienia "sługi Boga" typem zbawczej Pasji Chrystusa Janusz Lemański s. 75-101
Kainici i Setyci (Rdz 4,17-26) : pytanie o kierunek rozwoju cywilizacji? Janusz Lemański s. 83-104
Mojżesz lewita (Wj 2,1-10) w kręgu badań nad tożsamością Mojżesza Janusz Lemański s. 91-119
Tablica Narodów (Rdz 10,1-32) - czyli jak doświadczenie historyczne wpłynęło na refleksję wiary Janusz Lemański s. 107-158
Księga Liczb jako końcowy etap w redagowaniu Pięcioksięgu? Janusz Lemański s. 125-161
Abraham : wiara, która rodzi się z doświadczenia Janusz Lemański s. 127-135
Dlaczego nie powinno się gotować koźlęcia w mleku jego matki (WJ 23,19B; 34,26B; PWT 14,21B)? Janusz Lemański s. 139-162
"I także z nich wezmę, aby byli kapłanami i aby byli lewitami..." (Iz 66,21) : zapowiedź kapłanów spośród nawróconych pogan? Janusz Lemański s. 151-172
"Księga Rodzaju. Rozdziały 1-11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz", Janusz Lemański, „Nowy Komentarz Biblijny” I Krzysztof Napora Janusz Lemański (aut. dzieła rec.) s. 154-159
Pomiędzy historią i teologią Janusz Lemański Hans-Christoph Schmitt (aut. dzieła rec.) s. 189-198
"Metody interpretacji Nowego Testamentu : wprowadzenie", Roman Bartnicki, Kinga Kłósek, Kraków 2014 : [recenzja] Janusz Lemański Roman Bartnicki (aut. dzieła rec.) Kinga Kłósek (aut. dzieła rec.) s. 197-202
"Retelling the Law : genesis, Exodus-Numbers, and Samuel-Kings as Sequential Hypertextual Reworkings of Deuteronomy", Bartosz Adamczewski, Frankfurt am Main 2012 : [recenzja] Janusz Lemański Bartosz Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Pięcioksiąg dzisiaj", Janusz Lemański, Kielce 2002 : [recenzja] Dariusz Kotecki Janusz Lemański (aut. dzieła rec.) s. 210-213
"Sprawisz, abym ożył!" (Ps 71,20b) : źródła nadziei na zmartwychwstanie w Starym Testamencie", Janusz Lemański, Szczecin 2004 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Janusz Lemański (aut. dzieła rec.) s. 225-232
Od Boga El do kultu jedynego Jahwe Janusz Lemański M.S. Smith (aut. dzieła rec.) s. 277-280
Exodus – pomiędzy historią, mitem i koncepcją teologiczną Janusz Lemański s. 279-311
Etyka Starego Testamentu - aktualna dzisiaj? Janusz Lemański C.S. Rodd (aut. dzieła rec.) s. 280-283
Wyrocznie Jahwe kluczem do Deuteronomistycznej Historii królów Janusz Lemański Dariusz Dziadosz (aut. dzieła rec.) s. 295-300
"Księga Rodzaju. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, nowy komentarz biblijny. Stary Testament I Mariusz Rosik Janusz Lemański (aut. dzieła rec.) s. 307-309
"Pięcioksiąg dzisiaj", Janusz Lemański, Kielce 2002 : [recenzja] Marek Kaczorowski Janusz Lemański (aut. dzieła rec.) s. 341-342
"Death, Burial and Afterlife in the Biblical World", Rachel S. Hallote, Chicago 2001 : [recenzja] Janusz Lemański Rachel S. Hallote (aut. dzieła rec.) s. 538-541