Tytuł Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
ISSN 1234-4214
Wydawca Uniwersytet Opolski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
2013, Tom 19, Numer 2(42)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 229-230
Powstanie i przyjęcie konstytucji o liturgii w relacji jej autorów Helmut Jan Sobeczko s. 231-241
Główne założenia teologiczne konstytucji o liturgii świętej Krzysztof Konecki s. 243-251
Dydaktyka i badania liturgiczne po ogłoszeniu konstytucji o liturgii świętej "Sacrosanctum concilium" : zagadnienia wybrane Andrzej Żądło s. 253-275
Recepcja konstytucji o liturgii "Sacrosanctum concilium" w Katechizmie Kościoła katolickiego Dariusz Kwiatkowski s. 277-288
Wyzwania soborowej reformy liturgicznej w ocenie Romano Guardiniego (1964) Marcin Worbs s. 289-300
Liturgiereform in Deutschland : Versuch einer Bilanz Benedikt Kranemann s. 301-313
Reforma Liturgiczna w Niemczech — próba bilansu : streszczenie Erwin Mateja s. 313-315
Sacrosanctum concilium - initium culmenque instaurationis Ecclesiae? : kontekst i uwarunkowania historyczne wprowadzania reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w warunkach czechosłowackich Walerian Bugel s. 317-335
Recepcja konstytucji o liturgii w Kościele w Polsce Stanisław Araszczuk s. 337-355
Wprowadzanie soborowej odnowy liturgii na przykładzie diecezji opolskiej Erwin Mateja s. 357-369
Uczestnictwo wiernych w odnowionej liturgii : blaski i cienie Rudolf Pierskała s. 371-384
Liturgie katolickich Kościołów wschodnich wobec reformy liturgicznej "Vaticanum II" Mateusz Potoczny s. 385-396
Drogi i bezdroża muzyki kościelnej w Polsce po Soborze Watykańskim II Joachim Waloszek s. 397-405
Teolog soborowej odnowy liturgii : Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) Marek Marczewski s. 407-421
Media w liturgii: książka, mikrofon, tablet Marek Lis s. 423-432
Udział tygodnika katolickiego "Niedziela" w pogłębianiu rozumienia odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II Paweł Maciaszek s. 433-446
"Idea i rzeczywistość — Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?" XII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Kościoły naszych czasów" (Kielce, 17 czerwca 2013 r.) Henryk Nadrowski s. 447-453
"Wiara i liturgia" : XLIX Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych (Olsztyn, 10–12 września 2013 r.) Mateusz Potoczny s. 453-457
IV Festiwal Organistów Diecezji Tarnowskiej "Cantantibus Organis" (Tarnów – Tuchów, 26–27 września 2013 r.) Grzegorz Piekarz s. 457-460
"Czy bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej?" : XXVII Sympozjum Liturgiczne w Lądzie (Ląd n. Wartą, 18 października 2013 r.) Radosław Błaszczyk s. 460-464
"Liturgiczne przepowiadanie do dzieci. Szanse i zagrożenia" Konferencja naukowa homiletów polskich (Nysa – Opole, 21–22 października 2013 r.) Hubert Łysy s. 464-467
"50 lat soborowej Konstytucji o Świętej Liturgii.Powstanie – recepcja – dokonania" Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Instytucie Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej w Opolu (Opole, 4 grudnia 2013 r.) Mateusz Potoczny s. 467-472
"Liturgia pierwotnego Kościoła do czasów Grzegorza Wielkiego", Josef Andreas Jungmann przekład Teresa Lubowiecka, posłowie ks. Helmut Jan Sobeczko, Kraków - Tyniec 2013 : [recenzja] H.J. Sobeczko Josef Andreas Jungmann (aut. dzieła rec.) Helmut Jan Sobeczko (aut. dzieła rec.) Teresa Lubowiecka (tłum.) s. 472-474
"Rzymskie pasje. Kościoły stacyjne Wiecznego Miasta", Hanna Suchocka, Warszawa 2013 : [recenzja] Hanna Suchocka (aut. dzieła rec.) s. 474-475
"Między liturgiką a performatyką. Rekonesans I, red. Erwin Mateja, Zbigniew W. Solski, Opole 2012 : [recenzja] Erwin Mateja (aut. dzieła rec.) Zbigniew Władysław Solski (aut. dzieła rec.) s. 475-476
"Przystąpię do ołtarza Bożego. Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej", cz. I, Bielsko-Biała 2012 : [recenzja] s. 476
"Przystąpię do ołtarza Bożego. Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej", cz. II, Bielsko-Biała 2012 : [receznja] s. 476
"Przystąpię do ołtarza Bożego. Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej", cz. III, Bielsko-Biała 2012 : [receznja] s. 476
"Studia nad liturgią w Zakonie Krzyżackim w Prusach. Z badań nad religijnością w późnym średniowieczu", waldemar Rozynkowski, Toruń 2012 : [recenzja] Waldemar Rozynkwski (aut. dzieła rec.) s. 476-477
"Tajemnica Boga: Lumen gentium, Crux Cristi, Christus Rex, Immaculata", Karol Wojtyła, Kraków 2013 : [recenzja] Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 477
"Pieśń nowa człowieka nowego. Teologiczno-moralne aspekty muzyki w świetle myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI", Jacek Bramorski Gdańsk 2012 : [recenzja] Daniel Nowak Jacek Bramorski (aut. dzieła rec.) s. 477-478
"Józef Elsner (1769–1854). Życie – działalność – epoka", Remigiusz Pośpiech, Opole 2013 : [recenzja] Joanna Miklaszewska Remigiusz Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 478-484
"Antyfony Officium Divinum w świetle tonariuszy IX–XIV wieku", Czesław Grajewski, Warszawa 2013 : [recenzja] Remigiusz Pośpiech Czesław Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 485-486
"De musica sacra in Polonia. Questiones selectae", t. 1-2, Ireneusz Pawlak, red. ks. Stanisław Garnczarski, Tarnów 2013 : [recenzja] Beata Bodzioch Stanisław Garnczarski (aut. dzieła rec.) Ireneusz Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 486-489
"Propozycje pieśni na niedziele, uroczystości i święta roku liturgicznego", Marta Szymanowicz, wydanie drugie rozszerzone, dodatek nutowy, Lublin 2013 : [recenzja] Franciszek Koenig Marta Szymanowicz (aut. dzieła rec.) s. 489-490
„Ecclesia Orans”, 2013, nr 1 Mateusz Potoczny s. 491-495
„Pro Musica Sacra”, 2011–2013, nr 9–11 Piotr Borowiak s. 495-505