Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Zofia Podgórska-Klawe s. 5-6
Nauki przyrodnicze w okresie potrydenckim Karolina Stojek-Sawicka s. 7-33
Ruch na rzecz podnoszenia klasyfikacji zawodowych polskich lekarzy w latach 1805-1952 : towarzystwa i kursy Krzysztof Brożek s. 35-98
Towarzystwa dobroczynności na ziemiach polskich w XIX stuleciu Bożena Urbanek s. 99-119
Działalność społeczno-polityczna lekarzy związanych z łódzkim "Czasopismem Lekarskim" w latach 1899-1908 Anna Marek s. 121-152
Osiemnastowieczne metody leczenia nieprofesjonalnego w pamiętniku Reginy Salomei z Rusieckich Pilsztynowej Michał Pluta s. 153-168
Polska etyka medyczna w latach 1945-1980 Marek Wichrowski s. 169-184
Bioetyka wobec wyzwań XXI wieku Mieczysław Gałuszka s. 185-196
Problematyka alkoholizmu wśród dzieci szkół powszechnych w polskim czasopiśmiennictwie medycznym w latach 1923-1938 Magdalena Paciorek s. 197-219
Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie (Szpitala Ujazdowskiego) Hanna Bojczuk s. 221-224
Historia powstania i ocalenia Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej w Warszawie Iwona Arabas s. 225-230
Materiały dotyczące szpitala wilanowskiego w Archiwum Głównym Akt Dawnych Hanna Bojczuk s. 231-234
"Dyjariusz podróży hiszpańskiej z Wilna do miasta Walencyi na kapitułę jeneralną zakonu mniejszych braci św. Franciszka, to jest bernardynów, odprawionej w roku 1768", Juwenalis Charkiewicz ; oprac. i wstępem opatrzył Bogdan Rok, Wrocław 1998 : [recenzja] Michał Pluta Juwenalis Charkiewicz (aut. dzieła rec.) Bogdan Rok (aut. dzieła rec.) s. 235-238
"Szpitale średniowiecznego Wrocławia", Marek Słoń, Warszawa 2000 : [recenzja] Janina Gilewska-Dubis Marek Słoń (aut. dzieła rec.) s. 239-243
"Zwalczanie ostrych chorób zakaźnych w Polsce w latach 1944 - 1950", Elżbieta Więckowska, Wrocław 2001: [recenzja] Michał Pluta Elżbieta Więckowska (aut. dzieła rec.) s. 244-246
"Dziecko w dawnej Polsce", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Poznań 2002 : [recenzja] Karolina Stojek-Sawicka Dorota Żołądź-Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 247-254
Konferencja naukowa pt. "Łódzkie środowisko lekarskie XIX i XX w.", Warszawa 15.11.2002 Anna Marek s. 255-256
Sprawozdanie z działalności Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji z pierwszego półrocza 2003 r. Hanna Celnik s. 257-261
Wykaz rzeczy zawartych w 10 tomach czasopisma pt. "Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną", wydanych w latach 1992-2003 Hanna Bojczuk s. 263-293